Suoraan sisältöön

Konserniohjaus

Kaupungin omistajapolitiikka on mahdollisimman avointa ja aktiivista toimintaa. Omistajapolitiikan tarkoituksena on liittää konserniin kuuluvat yhteisöt osaksi kaupungin strategista johtamista ja toimintaa sekä varmistaa asetettujen tavoitteiden tehokas toteuttaminen.

Omistajapolitiikka on kaupungin ja kaupunkikonsernin johtamisen väline, joka luo puitteet konsernijohtamiselle ja omistajaohjaukselle. Omistajapolitiikan keskeiset periaatelinjaukset määritellään kaupungin strategiassa ja mahdollisissa muissa omistajapolitiikkaa koskevissa päätöksissä. Tytäryhteisökohtaisesta omistajastrategiasta päättää kaupunginhallitus.

Helsingin kaupungin konserniohjauksen tarkoitus

Konserniohjauksen kokonaisetu muodostuu kolmesta osasta, jotka ovat omistaja-arvon kehittyminen, strategisten tavoitteiden toteutuminen ja  palvelutuotannon edistäminen.

Kaupunkikonsernin kokonaisetu:

Kuntalain mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan toiminnassa otetaan huomioon konsernin kokonaisetu. Omistajaohjaus tarkoittaa toimia, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan.

Kaupungin omistajapolitiikan lähtökohdat

Kaupungin omistajapolitiikan lähtökohtana ovat

  • hallintosääntö,
  • kaupunkistrategia,
  • konserniohje ja hyvä hallintotapa,
  • tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat sekä
  • muut omistajapolitiikkaa koskevat päätökset.

Konserniohjeen mukaisesti omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita.

Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Näin ollen omistuksen osalta keskeinen omistajastrategioissa linjattava asia on edelleen se, säilytetäänkö kaupungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksia. Lisäksi määritellään muun muassa yhteisön tarkoitusta ja tehtävää, yhteisön merkitystä kaupungille sekä yhteisön salkutusta eli kuulumista markkinaehtoisesti toimivien tai muiden tytäryhteisöjen ryhmään.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa tehdään omistukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näiden linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omistamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä.

Omistajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta ja niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yksittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäristön merkittävien muutosten johdosta.18.10.2021 10:50