Hoppa till innehållet

Namnplanering

Officiella namn på gator, parker, öppna platser och torg är så kallade planenamn. Namnen fastställs alltid i samband med detaljplaner. Det finns nästan 8 000 planenamn i Helsingfors. Årligen kommer hundratal nya namn. Namnen vägleder, förlänar platser en identitet och påminner om den lokala historien.

När namn planeras strävar man efter att namnet som ges har en gedigen lokalhistorisk eller annan grund i anknytning till miljön, ofta den omgivande naturen. När det behövs många namn inom ett område används ibland så kallade gruppnamn. I så fall skapas namnen i området kring ett visst tema.

Ett namn ska fungera både på finska och svenska och det får förekomma bara en gång i staden. Man strävar efter att undvika namn som påminner mycket om varandra. Det tas också hänsyn till namnen i grannstäderna. Ett namn som är i användning ändras inte utan särskilt vägande skäl.

Minnande av personer och företag genom namn

En gata, öppen plats, park eller annan plats kan ges namn efter en person eller ett företag eller samfund. I regel följs följande principer när man ger sådana minnesnamn:

  • personen och hans eller hennes verksamhet erkänns allmänt vara värd att bli ihågkommen
  • personen har en betydande och positiv anknytning till platsen som namnges
  • personen är född i Helsingfors eller har bott en betydande del av sitt liv eller utfört ett betydande livsverk i staden
  • det har förflutit fem år sedan personen dog
  • företagets eller samfundets verksamhet har upphört
  • företaget eller samfundet har i flera generationer verkat på platsen och haft en stor lokal betydelse

Fastställande av namn

Officiella ortnamn godkänns i samband med detaljplaner och ändringar av detaljplaner först av stadsplaneringsnämnden, sedan av stadsstyrelsen och till slut av stadsfullmäktige. Helsingfors namnkommitté ger planläggaren namnförslag.

Stadsstyrelsen tillsätter sex till nio medlemmar och deras personliga suppleanter för ett bestämt antal år till kommittén. Medlemmarna i namnkommittén representerar experter i olika branscher. Stadsplaneringskontorets namnplanerare tjänstgör som föredragande och sekreterare i kommittén.

Namnkommittén (på finska)18.02.2020 10:51

Historik över ortnamn i Helsingfors

För det Helsingfors som grundades 1550 vid Vanda å känner man med säkerhet till bara ett gatunamn, Westergatan. Troligen fanns det fler gatunamn, men de har inte antecknats i något dokument.

Läs mer