Hoppa till innehållet

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads webbplats Arbis. Webbplatsens adress är https://www.hel.fi/arbis/sv.

Lagbestämmelser som gäller webbplatsen

Denna webbplats har offentliggjorts tidigare än 23.9.2018. Webbplatsen ska uppfylla lagens krav på tillgänglighet efter övergångstiden som slutar 23.9.2020.

Stadens mål

När det gäller tillgänglighet till digitala tjänster har Helsingfors stad som mål att uppnå minst nivå AA eller bättre enligt WCAG-anvisningarna, om det är rimligt.

Fullgörandestatus

Denna webbplats uppfyller lagstadgade kritiska tillgänglighetskrav enligt nivå AA i WCAG v2.1 med följande observerade brister.

Icke tillgängligt innehåll

Nedan angivet innehåll uppfyller ännu ej alla lagstadgade tillgänglighetskrav.

Observerade brister

Kritiska fel

  • På webbplatsen finns sidor som inte är korrekt märkta med rätt språk, vilket kan orsaka problem för personer som använder uppläsande hjälpmedel (WCAG 2.1 Sidans språk, Språk för del av sida, Konsekvent navigering )

Betydande fel

  • Det finns flera namnlösa länkar på webbplatsen (WCAG 2.1 Parsing). ÅTGÄRDAT
  • En del av länkarna är bristfälligt märkta och har skapats på olika sätt. Flera av ilmonet.fi-länkarna öppnas antingen i en ny flik eller i samma fönster. Länkarna går även till olika webbsidor (WCAG 2.1 Konsekvent navigering, Syftet med en länk (i sammanhanget). ÅTGÄRDAT
  • Länkarna SVENSKA ARBETARINSTITUTETS KANSLI och Läs mera till vänster på sidan Kontakt och info går till samma webbplats. Länken Läs mera beskrivs på ett bristfälligt sätt (WCAG 2.1 Konsekvent navigering, Syftet med en länk (i sammanhanget, Konsekvent identifiering)
  • På webbplatsen finns många texter som är avsedda att vara rubriker, men som inte har angetts med en <h>-tagg (WCAG 2.1 Information och relationer). Uppe till höger på webbplatsen finns ett sökelement, med vilket besökaren kan söka information i hel.fi-portalen. Texten Sök på webbplatsen ryms inte i sökfältet, utan klipps delvis av (WCAG 2.1 Responsiv design, Förändring av textstorlek). ÅTGÄRDAT

Övriga fel

  • På sidan Föreläsningar och evenemang finns en lista över evenemang månadsvis. Månadernas rubriker visas som element som går att klicka på för skärmläsare, men ingenting händer när man klickar på Enter (WCAG 2.1 Information och relationer)

Rättning av brister

De innehållsmässiga felen åtgärdas så snabbt som möjligt. Tekniska fel åtgärdas i den takt som staden låter åtgärda dem centraliserat.

Få uppgifter i tillgänglig form

Innehåll som inte kan nås på grund av nämnda brister kan begäras från upprätthållaren av denna webbplats.

Fostrans- och utbildningssektorn
Helsingfors Arbis
Dagmarsgatan 3
00100 Helsingfors
PB 51313, 00099 Helsingfors stad

Utarbetande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats 22.9.2020.

Bedömning av tillgänglighet

Vid bedömning av tillgänglighet har följts Helsingfors stads arbetsanvisning och metoder som siktar till att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsfaser.

Tillgängligheten är kontrollerad genom revision av en extern expert samt som egen bedömning.

Tillgängligheten är kontrollerad med hjälp av automatisk tillgänglighetskontroll samt manuell kontroll av webbplatsen och innehållet. Automatiska kontroller har utförts med användning av bedömningsverktyget Lighthouse i webbläsaren Google Chrome, webbläsartillägget axe från Deque Systems Inc. samt webbläsartillägget Siteimprove.

Missförhållanden som bedömningsverktygen rapporterat har kontrollerats och vid behov korrigerats.

Den externa expertrevisionen har utförts av Palvelukeskus Helsinki, puhelin- ja hyvinvointipalvelut. Revisionsrapporten kan laddas ner från: https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/saavutettavuus/saavutettavuusraportti-arbis.pdf.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsens tillgänglighet kontrolleras genom kontinuerlig tillsyn när tekniken eller innehållet förändras, samt granskning med regelbundna intervall. Detta utlåtande uppdateras i samband med ändringar av webbplatsen samt granskningar av tillgänglighet.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Fostrans- och utbildningssektorn
Helsingfors Arbis
Dagmarsgatan 3
00100 Helsingfors
PB 51313, 00099 Helsingfors stad

Anmälan om ej tillgängligt innehåll

Om användaren upplever att kraven på tillgänglighet ändå inte uppfylls kan detta anmälas per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformulär på www.hel.fi/respons.

Begäran om uppgifter i tillgänglig form

Om användaren inte upplever sig få webbplatsens innehåll i tillgänglig form, kan användaren begära dessa uppgifter per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformulär på www.hel.fi/respons. Strävan är att svara på förfrågan inom rimlig tid.

Rättsskydd för tillgänglighet, Verkställighetsförfarande

Om en person upplever att svar inte har erhållits på hans eller hennes anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan saken anmälas till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur saken behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.xn--tillgnglighetskrav-ptb.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000
Öppet: må–fr kl. 8.00–16.15

Helsingfors stad och tillgänglighet

Helsingfors stad har som mål att vara en tillgänglig stad för alla. Stadens mål är att det ska vara så lätt som möjligt för alla stadsbor att röra sig och verka i Helsingfors och att alla innehåll och tjänster ska vara tillgängliga för alla.
Staden främjar tillgängligheten för digitala tjänster genom att förenhetliga publiceringsarbetet och ordna utbildning om tillgänglighet för sin personal.

Tillgänglighetsnivån för webbplatser följs upp kontinuerligt när webbplatserna underhålls. Observerade brister hanteras omedelbart. Vår strävan är att genomföra nödvändiga ändringar så snabbt som möjligt.

Handikappade och hjälpmedelsanvändare

Staden erbjuder rådgivning och stöd för handikappade och hjälpmedelsanvändare. Stöd kan fås på de rådgivningssidor som anges på stadens sidor och på telefonrådgivningen.

Godkännande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har godkänts 14.9.2020
Fostrans- och utbildningssektorn, Informationstjänster
Töysägatan 2 D
00510 Helsingfors
PB 51300, 00099 Helsingfors stad