Hoppa till innehållet

Rekommendationerna och begränsningarna i Helsingfors

Helsingfors och den övriga huvudstadsregionen är nu i coronavirusepidemins samhällsspridningsfas. Ytterligare information omsamhällsspridnings fasens kriterier finns i slutet av denna sida.

I den här sammanfattningen kan du se bestämmelserna och begränsningarna som gäller coronavirusläget i Helsingfors. Vi har inkluderat information om bland annat rekommendationen att använda munskydd, restauranger, resor, offentliga utrymmen och sammankomster samt daghem och skolor.

Förutom dessa rekommendationer har stadens sektorer särskilda rekommendationer i kraft som sektorerna kommunicerar om i samband med sina tjänster.

Rekommendationerna och begränsningarna gäller huvudsakligen tills vidare.


Rekommendation att använda munskydd som gäller alla över 12 år

 • Tvånget om användning av ansiktsmask i Helsingforsregionens trafikmedel träder i kraft lördagen den 13 mars. Endast sådana personer som av hälsoskäl inte kan använda ansiktsmask får frångå tvånget.
 • Under offentliga evenemang och i offentliga utrymmen, till exempel butiker och banker
 • Alla som inte distansarbetar, vid möten och då man rör sig på arbetsplatsen.
 • I stadens tjänster, såsom social- och hälsovårdstjänster samt kulturtjänster
 • Vid biblioteksbesök ska ansiktsmask användas (Gäller inte personer som av hälsoskäl inte kan använda ansiktsmask.)
 • I idrotts- och kulturevenemang
 • I alla fritidsutrymmen
 • I andra stadiets läroanstalter, inklusive gymnasier, och i högskolor
 • På lågstadiet och högstadiet gäller rekommendationen om ansiktsmask från och med årskurs 6. Staden tillhandahåller ansiktsmaskerna.
 • Föräldrar skulle använda munskydd i småbarnspedagogikens lokaler till exempel då de för och hämtar sina barn
 • Personalen inom småbarnspedagogiken inomhus i mån av möjlighet. Användning av munskydd rekommenderas särskilt för personer som rör sig på olika platser.
 • Social- och hälsovårdspersonalen i klient- och patientarbete
 • På vägen till coronavirustest och före resultaten kommit om man av nödvändiga skäl måste röra sig utomhus
 • När man anländer till Finland från riskområden och förflyttar sig från inreseplatsen till karantän eller om man under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utomhus
 • I andra situationer där det inte är möjligt att undvika närkontakt
 • Ytterligare information: Rekommendation att använda munskydd

Upprätthållande av faktisk distans i offentliga utrymmen, temporära paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar

Privata och offentliga aktörer har skyldighet att ordna användningen av lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets så att kunder, de som deltar i verksamheten och sällskap faktiskt har möjlighet att undvika närkontakt. Aktören kan uppfylla sina skyldigheter genom begränsning av antalet kunder, omorganisation av kundplatser eller lokaler eller något annat sätt som beaktar verksamhetens särskilda inslag. Beslutet gäller nästan alla privata och offentliga kundlokaler, med undantag av restauranglokaler. Om det inte är möjligt at undvika kontakt, kan hela kundlokalen stängas med ett beslut av regionförvaltningsverket eller kommunen.

Begränsningen gäller inomhusutrymmen som används för samtidig användning av över 10 kunder eller deltagare, samt begränsade utomhusutrymmen som är avsedda för samtidig användning av över 50 kunder eller deltagare.

Begränsningen gäller 25.2–31.5.2021. Beslutet fattades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Hobbyverksamhet endast för barn födda år 2001 eller yngre

I inomhusutrymmen som drivs av städerna kan det ordnas ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 eller senare.

I utomhusutrymmen som drivs av städerna kan man ordna ledd hobbyverksamhet för personer födda 2001 och yngre.

I inomhusutrymmen som drivs av städerna kan man från och med måndagen den 3 maj 2021 i begränsad form ordna ledd hobbyverksamhet för personer födda 2001 och yngre.

Öppnandet gäller alla planer, inklusive konstgräsplaner, bobollsplaner och friidrottsplaner. Naturgräsplanerna öppnas dock först när gräset på planen är i sådant skick att det klarar av användning.

Det är möjligt att utföra ungdomsarbete i begränsade grupper.

Alla hobby- och aktivitetsformer för barn och ungdomar ska genomföras utan närkontakt. I verksamheten ska följande principer följas:

 • Hobbygruppen har en fast sammansättning och deltagandet baserar sig på förhandsanmälan. Lokalerna öppnas endast för reserverade turer, inte för fritt bruk.
 • I verksamheten bör man följa de hälsosäkerhetsanvisningar som myndigheterna utfärdat. Brott mot myndighetsanvisningarna kan leda till att reservationer av lokaler avbokas eller att verksamheten avbryts.
 • En hälsosäkerhetsplan måste utarbetas för verksamheten och lämnas in hos staden.
 • Verkstäder eller kurser som ordnas en gång får inte arrangeras.
 • I verksamheten följer man de hälsosäkerhetsanvisningar om säkerhetsavstånd, handhygien och användning av ansiktsmasker som utfärdats av myndigheterna och beträffande idrott av Olympiska kommittén.
 • Ledare och 12 år fyllda deltagare ska använda ansiktsmask, såvida hälsoskäl inte hindrar personen från att använda mask. Användning av ansiktsmask krävs hela tiden förutom under idrottsprestationen.
 • Verksamheten genomförs på ett sätt där man kan undvika närkontakt eller som betydligt minskar mängden närkontakt.
 • Hobbygruppens storlek ska beräknas så att deltagarna kan hålla säkerhetsavstånd. Flera grupper kan använda stora utrymmen samtidigt, dock så att grupperna inte kommer i kontakt sinsemellan.
 • Verksamhetens anordnare ansvarar för att beräkna och övervaka gruppstorlekarna samt för att övervaka övriga anvisningar.
 • Användningen av omklädnings- och duschutrymmen inomhus begränsas till endast nödvändigt bruk. Uteplanernas omklädningsutrymmen är stängda, WC-utrymmena kan användas.
 • Föräldrar och andra som följer barn till hobbyverksamheten får inte vistas inomhus. Specialarrangemang kan göras för dem som följer barn under skolåldern.

Helsingfors, Esbo och Vanda städer rekommenderar också starkt att privata aktörer ska följa samma begränsningar och säkerhetsanvisningar i sin egen hobbyverksamhet för barn och unga.

Distansarbete

Distansarbete rekommenderas i fall där det är möjligt med hänsyn till arbetsuppgifterna. Dessutom främjas arbetsarrangemang som minskar antalet närkontakter och andra riskfaktorer på arbetsplatserna.

Det rekommenderas att alla som utför närarbete på arbetsplatser inom privata och offentliga sektorn använder ansiktsmask vid alla möten och när de rör sig på arbetsplatsen. Denna rekommendation träder i kraft 23.11. Användning av ansiktsmask krävs inte av personer som inte kan använda mask på grund av sitt hälsotillstånd. Personens egen anmälan om saken anses vara tillräcklig.

Begränsning av besök på social- och hälsovårdsenheter

Begränsningarna träder i kraft måndagen den 19 april 2021.

Eftersom Helsingfors är i coronaepidemins spridningsfas måste besök begränsas. Syftet med begränsningarna är att beskydda patienterna, de boende och personalen mot coronavirussmitta.

De närmaste anhöriga kan besöka patienter som vårdas på sjukhus en gång per dag. Besök inomhus får pågå i högst 30 minuter och det får vara högst två besökare åt gången. Under besöket ska skyddsanvisningar följas. Besök utomhus får pågå i högst en timme och antalet besökare får vara högst fem stycken. Man ska komma överens om besöket på förhand med personalen.

Anhöriga och närstående kan besöka boende på seniorcenter, servicehus och vårdhem en gång per dag. För besök inomhus tillåts två besökare åt gången. För besök utomhus tillåts fem besökare. Besök inomhus eller utomhus får pågå i en timme.

Man måste komma överens om alla besök på förhand med vårdplatsen och ansiktsmask måste användas under besöket. Besök får ske endast om man är frisk. Håll säkerhetsavstånden och ha en god handhygien.

Servicecentraler är stängda fram till 16.5

Begränsningarna gäller fram till 16.5.

Servicecentren hålls stängda fram till 16.5. I början av maj utvärderas det på nytt om verksamheten kan öppnas. Servicecentrens stödda gruppverksamhet har också avbrutits.

Dagverksamhet för äldre avbryts

Begränsningarna gäller fram till 16.5.

Stängningen av dagverksamhet för äldre fortsätter fram till 16.5. För de klienter som behöver mest stöd har man sökt alternativa sätt att hålla kontakten. I början av maj utvärderas det på nytt om dagverksamheten kan öppnas.

Nya begränsningar som gäller kundlokaler

I alla offentliga oc privata kundlokaler ska man:

 • Ha möjlighet att rengöra händerna antingen genom handtvätt eller med handsprit
 • Ha tillräckliga hygienanvisningar framme
 • Placera eventuella kundplatser tillräckligt långt från varandra och även i övrigt se till att kunder kan vistas så utspritt som möjligt
 • Effektivera rengöringen av lokaler och ytor utöver det normala

Bestämmelserna är i kraft fram till 30.6.2021.

Offentliga utrymmen

Alla för allmänheten öppna kundlokaler för motions- och fritidsaktiviteter, förutom ledd hobbyverksamhet för barn som är födda 2008 år eller senare, hålls fortsättningsvis stängda till den 2 maj 2021. Till exempel öppnas stadens museer, kulturhus eller motionslokaler inte för offentligt bruk. Från och med den 3 maj 2021 möjliggörs ledd hobbyverksamhet inomhus för 2001 födda och yngre samt en begränsad användning av ungdomslokaler. För övrigt hålls alla kundlokaler för motions- och fritidsaktiviteter fortsättningsvis stängda till den 16 maj 2021.

Lokaler för social- och hälsovård, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och nödvändig utbildning på andra stadiet hålls öppna. Även exempelvis nödvändig användning av kundterminaler på bibliotek och utdelningen av ansiktsmasker till mindre bemedlade fortsätter. Städerna har fastställt vilka lokaler som erbjuder nödvändiga tjänster och som håller öppet i begränsad omfattning och på ett hälsosäkert sätt. Biblioteken erbjuder fortfarande begränsade tjänster.

Biblioteken erbjuder följande begränsade tjänster:

 • Material får hämtas från reserveringshyllan samt avgränsade urvals- och temahyllor vid automaterna.
 • Nödvändiga, snabba besök vid kunddatorerna.
 • Den primära serviceformen är förhandsreservering och självbetjäning vid automat.
 • Vid behov går det att få handledning och rådgivning vid betjäningsdisken.
 • Ansiktsmask måste användas när man uträttar ärenden i biblioteket såvida hälsoskäl inte hindrar användningen av mask.

Begränsningarna är i kraft fram till 16.5.2021.

Begränsning av öppettid, utskänkningstid och antalet kundplatser i näringsställen

 • Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol, får använda en tredjedel av kundplatserna. De får servera alkohol klockan 07–17 och hålla öppet klockan 05–18.
 • Övriga restauranger får använda hälften av kundplatserna. De får servera alkohol klockan 07–17 och hålla öppet klockan 05–19.
 • Utskänkningen får inledas till exempel samtidigt som frukostserveringen kl. 07 om regionförvaltningsverket givit tillstånd till detta. Utan detta tillstånd får utskänkningen inledas tidigast kl. 09.
 • I dessa restauranger ska kunderna anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser. Därmed är till exempel karaoke och dans förbjudet.

Statsrådet: Begränsningar och rekommendationer under coronavirusepidemin

Evenemang för allmänheten begränsas till nödvändiga

Alla offentliga tillställningar och allmänna möten både inomhus och utomhus förbjuds för viss tid. Det är emellertid tillåtet att ordna absolut nödvändiga offentliga tillställningar och möten för högst 6 personer, om säkerheten vid dessa kan garanteras genom att följa anvisningen från den 21 september 2020 av undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Restriktionerna gäller 22.2.2021–31.5.2021.

Läs mer: AVI (på finska)

Privata tillställningar: begränsa möten till den närmaste kretsen

Från och med 30.11 rekommenderas att möten begränsas till personer inom samma hushåll eller till närstående som kan jämföras med detta. Det rekommenderas att inte ordna andra privata möten eller familjesammankomster. I begravningar eller minnesstunder bör enligt rekommendationen bara de allra närmaste delta.

Rekommendationen gäller 30.11.2020–16.5.2021.

Undervisningen på andra stadiet fortsätter på distans

Utbildningen på andra stadiet (gymnasier och yrkesläroanstalter) fortsätter med distansundervisning. Behoven av nödvändig närundervisning tryggas. Närundervisning erbjuds till studerande inom specialundervisningen och med funktionsnedsättningar samt för studerande som av olika orsaker behöver individuellt stöd.

Distansundervisningen började när den nya bedömningsperioden inleddes den 3 december 2020 och fortsätter fram till den 5 april 2021.

Resor

De riksomfattande rekommendationerna och begränsningarna är i kraft, såsom att undvika onödiga resor till andra än de länder för vilka resebegränsningarna avskaffats. Man kan resa i hemlandet om man följer de hälso- och säkerhetsanvisningar som gäller coronaviruset. Om man är sjuk ska man undvika alla slags resor.

Statsrådet: Begränsningar och rekommendationer under coronavirusepidemin

När du anländer till Finland och Helsingfors hoppas vi att du

 1. visar upp ett intyg på att du haft covid-19 under de sex senaste månaderna
 2. visar upp ett intyg på ett negativt covid-19-testresultat (test som tagits inom 72 timmar)
 3. visar att du reserverat tid till coronatest genom Finentry-applikationen.  

Fyll i symtomenkäten och personuppgiftsblanketten på förhand redan under resan. När du kommer till testnings- och rådgivningsstället ska du ha med dig eventuella intyg samt pass eller identitetskort. 

Be färjans personal om en symtomenkät och personuppgiftsblankett. Testnings- och rådgivningsställena ligger i terminalen och på bilplan. 

Coronavirustest i Finland

Vi rekommenderar 14 dygns frivillig karantän till alla som anländer till Finland. Du kan förkorta din frivilliga karantän med två coronavirustest. 

Om du inte har något av ovannämnda intyg hänvisas du till det första coronavirustestet i hamnen. Det andra testet utförs tidigast 72 timmar efter det första testet. 

Om du inte går och tar det första coronavirustestet i hamnen ska du söka dig till testning på din vistelse- eller bostadsort inom ett dygn.    

För att skydda andra ska du stanna i frivillig karantän tills båda testresultaten är klara och negativa. 

I samband med testet får du råd om hur du ska agera i fortsättningen.  

Om du vistas i Finland mindre än 72 timmar

 • och du vid ankomsten har ett av de ovan nämnda intygen behöver du inte testa dig för coronaviruset i Finland
 • och du inte har något av de ovan nämnda intygen, ska du stanna i frivillig karantän. 

Ytterligare information ges av coronarådgivningen i hamnen: www.thl.fi.

Att följa säkerhetsrekommendationerna i fostran och utbildningen samt exceptionella undervisningsarrangemang

Inom småbarnspedagogiken och närundervisningen följs Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) samt Institutet för hälsa och välfärds (THL) säkerhetsrekommendationer.

Inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiets läroanstalter ser man bland annat till att sprida ut starttider och måltider, hålla säkerhetsavstånd och följa god handhygien. Om en person som insjuknat i coronaviruset varit i småbarnspedagogiken, skolan eller läroanstalten kommer de exponerade personerna att kartläggas och sättas i karantän. Distansundervisning ordnas för exponerade studerande. En smittskyddsläkare fattar beslut om karantän.

Om epidemiläget försvåras och det blir svårt att ordna undervisning inom grundskolan till exempel då flera av personalen är i karantän övergår man till exceptionella undervisningsarrangemang där flera klasser ges distansundervisning. Detta beslut fattas av sektordirektören för fostran och utbildning. En förutsättning för beslutet är hälsomyndighetens bedömning att det är nödvändigt att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang.

Högstadieskolorna övergår stegvis till närundervisning

Högstadieskolorna årskurser 7–10 övergår till närundervisning måndagen 3.5. Tills dess ordnas undervisningen enligt alterneringsmodellen, där årskurserna turas om med distans- och närundervisning. Gruppstorlekar justeras så att man kan hålla avstånd.

Andra stadiet övergår stegvis till närundervisning

Gymnasierna övergår till närundervisning måndagen 3.5. Tills dess ordnas undervisningen enligt alterneringsmodellen, där hälften av studerandena är i närundervisning i taget. I beslutet har man beaktat att abiturienterna har avslutat sina studier. Gruppstorlekar justeras så att man kan hålla avstånd.

Yrkesläroanstalterna övergår till närundervisning måndagen 3.5. Tills dess ordnas undervisningen enligt alterneringsmodellen, där en tredjedel av inlärningsgemenskapens studerande är i närundervisning i taget. Gruppstorlekar justeras så att man kan hålla avstånd.

Rekommendation om användning av ansiktsmask för personal i grundskolorna

Det rekommenderas att all personal i grundskolorna ska använda ansiktsmask på jobbet. Genom att följa maskrekommendationen kan man trygga att närundervisningen kan fortsätta och minska exponeringssituationer i skolorna. Rekommendationen träder i kraft i Helsingfors 11.11.2020.

THL: Barn och coronaviruset

Mer om ämnet:

HUS: Det regionala coronavirusepidemiläget och rekommendationer

Begränsningar under coronavirusepidemin

Skolornas rekommendation om användning av munskydd utvidgas att omfatta elever i åk 6

Den grundläggande utbildningens rekommendation om användning av munskydd utvidgas från och med 13.1.2021 att gälla elever i åk 6 i enlighet med THL:s rekommendation. Användning av munskydd rekommenderas, om det inte finns hälsomässiga hinder. Eleverna ges anvisningar om hur munskyddet kan användas på ett tryggt sätt. Eleverna i åk 6 får munskydden från skolan, men även egna munskydd är tillåtna. Rekommendationen gäller tills vidare.Beskrivning av coronavirusets samhällsspridningsfas

 • Smittan sprids regionalt eller mer omfattande bland befolkningen: Incidensen är över 12–25 fall per vecka per 100 000 invånare och över 18–50 fall per 100 000 invånare under två veckor.
 • Antalet fall stiger dagligen med över 10 %.
 • Andelen positiva prover är över 2 %.
 • Mindre än hälften av smittkällorna kan spåras.
 • Behovet av sjukhusvård och intensivvård ökar kraftigt
 • Källa: THL


07.05.2021 13:42