Hoppa till innehållet

Rekommendationerna och begränsningarna i Helsingfors

Helsingfors och den övriga huvudstadsregionen är nu i coronavirusepidemins samhällsspridningsfas. Ytterligare information om samhällsspridnings fasens kriterier finns i slutet av denna sida.

I den här sammanfattningen kan du se bestämmelserna och begränsningarna som gäller coronavirusläget i Helsingfors. Vi har inkluderat information om bland annat rekommendationen att använda munskydd, restauranger, resor, offentliga utrymmen och sammankomster samt daghem och skolor.

Förutom dessa rekommendationer har stadens sektorer särskilda rekommendationer i kraft som sektorerna kommunicerar om i samband med sina tjänster.

Rekommendation att använda munskydd som gäller alla över 12 år

 • I kollektivtrafiken
 • Under offentliga evenemang och i offentliga utrymmen, till exempel butiker och banker
 • Alla som inte distansarbetar, vid möten och då man rör sig på arbetsplatsen.
 • I stadens tjänster, såsom social- och hälsovårdstjänster samt kulturtjänster
 • Vid biblioteksbesök ska ansiktsmask användas (Gäller inte personer som av hälsoskäl inte kan använda ansiktsmask.)
 • I idrotts- och kulturevenemang
 • I alla fritidsutrymmen
 • I andra stadiets läroanstalter, inklusive gymnasier, och i högskolor
 • Årskurserna 7-9 i grundskolan. Staden delar ut munskydd till elever.
 • Föräldrar skulle använda munskydd i småbarnspedagogikens lokaler till exempel då de för och hämtar sina barn
 • Personalen inom småbarnspedagogiken inomhus i mån av möjlighet. Användning av munskydd rekommenderas särskilt för personer som rör sig på olika platser.
 • Social- och hälsovårdspersonalen i klient- och patientarbete
 • På vägen till coronavirustest och före resultaten kommit om man av nödvändiga skäl måste röra sig utomhus
 • När man anländer till Finland från riskområden och förflyttar sig från inreseplatsen till karantän eller om man under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utomhus
 • I andra situationer där det inte är möjligt att undvika närkontakt
 • Ytterligare information: Rekommendation att använda munskydd

Möjliggörande av hobbyverksamhet för bland barn och unga

Helsingfors, Esbo och Vanda städer linjerade upp att man från och med 1.2.2021 i lokaler som drivs av städerna kan ordna begränsad hobbyverksamhet för ungdomar under 20 år med hänsyn till särskilda säkerhetsanvisningar.

Med hobbyverksamhet avses upprepad ledd verksamhet som erbjuds individuellt eller i grupp. I verksamheten bör man följa de hälsosäkerhetsanvisningar som myndigheterna utfärdat. Brott mot myndighetsanvisningarna kan leda till att reservationer av lokaler avbokas eller att verksamheten avbryts.

Matcher, tävlingar, turneringar, uppträdanden och evenemang ordnas inte. Verkstäder, engångskurser eller besök av skol- och daghemsgrupper till fritidsverksamhetens lokaler ordnas inte. Skolgymnastik utövas fortsättningsvis utomhus och i skolans lokaler, inte i andra idrottslokaler. Tävlings- och elitidrottens tränings- och tävlingsmöjligheter tryggas i enlighet med tidigare bestämmelser.

I verksamheten ska följande principer följas:

 • Hobbygruppen har en fast sammansättning och deltagandet baserar sig på förhandsanmälan. Lokalerna öppnas endast för reserverade turer, inte för fritt bruk.
 • I verksamheten följer man de hälsosäkerhetsanvisningar om säkerhetsavstånd, handhygien och användning av ansiktsmasker som utfärdats av myndigheterna och beträffande idrott av Olympiska kommittén.
 • Ledarna och 12 år fyllda deltagare ska använda ansiktsmask om inte personen har ett hälsomässigt hinder för att använda mask. Användning av ansiktsmask krävs hela tiden förutom under idrottsprestationen.
 • Verksamheten genomförs på ett sätt där man kan undvika närkontakt. 
 • Hobbygruppens storlek ska beräknas så att deltagarna kan hålla säkerhetsavstånd. Flera grupper kan använda stora utrymmen samtidigt, dock så att grupperna inte kommer i kontakt sinsemellan.
 • Verksamhetens anordnare ansvarar för att beräkna och övervaka gruppstorlekarna samt för att övervaka övriga anvisningar.
 • Användningen av omklädnings- och duschutrymmen begränsas till absolut nödvändigt bruk.
 • Föräldrar och andra som följer barn till hobbyverksamheten kommer inte inomhus. Specialarrangemang kan göras för dem som följer barn under skolåldern.

Helsingfors, Esbo och Vanda städer rekommenderar också starkt att privata aktörer ska följa samma begränsningar och säkerhetsanvisningar i sin egen hobbyverksamhet för barn och unga.

Begränsat möjliggörande av ungdomsverksamhet

Helsingfors, Esbo och Vanda städer linjerade upp att ungdomsarbete som genomförs utomhus möjliggörs i grupper på högst tio personer. Ungdomsarbete som genomförs utomhus i små grupper erbjuder också redskap och möjligheter för ungdomsledare att möta ungdomarnas behov och förebygga utslagning. Verksamheten riktas särskilt till de ungdomar vars välbefinnande man oroar sig över. Ungdomsarbetet är effektivare när man i samband med diskussion kan utnyttja aktivitetsbaserade arbetsmetoder. Verksamheten koncentreras till bostadsområden och strävar inte efter att samla grupper, utan att erbjuda meningsfulla aktiviteter för unga som redan samlas.

Hobbyverksamheten för vuxna avbryts inomhus och utomhus

Från och med 30.11 avbryts all organiserad hobbyverksamhet för 20 år fyllda inomhus och utomhus.

Restriktionerna gäller 30.11.2020–31.3.2021.

Hobby- och fritidsverksamhet i lokaler som inte drivs av städerna

Koordineringsgruppen rekommenderar att privata aktörer följer samma restriktioner.

Distansarbete

Distansarbete rekommenderas i fall där det är möjligt med hänsyn till arbetsuppgifterna. Dessutom främjas arbetsarrangemang som minskar antalet närkontakter och andra riskfaktorer på arbetsplatserna.

Det rekommenderas att alla som utför närarbete på arbetsplatser inom privata och offentliga sektorn använder ansiktsmask vid alla möten och när de rör sig på arbetsplatsen. Denna rekommendation träder i kraft 23.11. Användning av ansiktsmask krävs inte av personer som inte kan använda mask på grund av sitt hälsotillstånd. Personens egen anmälan om saken anses vara tillräcklig.

Begränsning av besök på social- och hälsovårdsenheter

Eftersom Helsingfors är i coronaepidemins spridningsfas måste besök begränsas. Syftet med begränsningarna är att beskydda patienterna, de boende och personalen mot coronavirussmitta.

De närmaste anhöriga kan besöka patienter som vårdas på sjukhus igen från och med 22.2. Det rekommenderas att besöken räcker 15 minuter, och under besöken ska man följa skyddsanvisningar. En besökare kan besöka patienten en gång per dag. Man ska komma överens om besöket på förhand med personalen.

Anhöriga och närstående kan besöka boende på seniorcentrum, servicehus och vårdhem en gång per dag. Endast en besökare tillåts i taget. För besök utomhus tillåts två besökare. Besök inomhus eller utomhus kan räcka en timme från och med 22.2.

Alla besök måste överenskommas på förhand med vårdplatsen, och ansiktsmask måste användas under besöket. Besöket får göras endast om man är frisk. Se till säkerhetsavstånden och en god handhygien.

Begränsningarna är i kraft fram till 31.3.2021.

Servicecentraler är stängda till slutet av Mars

Servicecentralerna håller stängt åtminstone till 31.3.2021. Ny bedömning görs i mars om att öppna servicecentralerna.

Dagverksamhet för äldre avbryts

Dagverksamheten för äldre avbryts för viss tid 7.12–31.3.2021. Klienter i dagverksamheten kontaktas personligen.

Nya begränsningar som gäller kundlokaler

I alla kundlokaler ska man:

 • Ha möjlighet att rengöra händerna antingen genom handtvätt eller med handsprit
 • Ha tillräckliga hygienanvisningar framme
 • Placera eventuella kundplatser tillräckligt långt från varandra och även i övrigt se till att kunder kan vistas så utspritt som möjligt
 • Effektivera rengöringen av lokaler och ytor utöver det normala

Bestämmelserna är i kraft fram till 30.6.2021.

Offentliga utrymmen

Alla kundutrymmen som är öppna för allmänheten, med undantag av hobbyturer för barn och unga, är fortfarande stängda. Det gäller till exempel städernas alla kulturhus, museer och ungdomslokaler. Verksamheten i arbetarinstituten har avbrutits. Högholmens djurpark är också stängd.

Lokaler för social- och hälsovård, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och nödvändig utbildning på andra stadiet hålls öppna. Också exempelvis nödvändig användning av kundterminaler på bibliotek och utdelningen av ansiktsmasker till mindre bemedlade fortsätter. Städerna har fastställt vilka lokaler som erbjuder nödvändiga tjänster och som håller öppet i begränsad omfattning och på ett sätt som är hälsosäkert.

Koordineringsgruppen rekommenderar fortfarande starkt att privata aktörer ska begränsa användningen av idrotts- och fritidslokaler på motsvarande sätt.

Biblioteken erbjuder fortfarande begränsade tjänster:

 • Material får hämtas från reserveringshyllan samt avgränsade urvals- och temahyllor vid automaterna.
 • Nödvändiga, snabba besök vid kunddatorerna.
 • Den primära serviceformen är förhandsreservering och självbetjäning vid automat.
 • Vid behov går det att få handledning och rådgivning vid betjäningsdisken.
 • Ansiktsmask måste användas när man uträttar ärenden i biblioteket såvida hälsoskäl inte hindrar användningen av mask.

Begränsningarna är i kraft fram till 31.3.2021.

Begränsning av öppettid, utskänkningstid och antalet kundplatser i näringsställen

 • Restauranger får hålla öppet till senast kl. 23 och utskänkning är tillåten kl. 07–22. Begränsningen gäller till 28.2.2021.
 • Utskänkningen får med andra ord påbörjas till exempel i samband med frukostserveringen kl. 7, om regionförvaltningsverket har gett tillstånd för det. Utan detta tillstånd får utskänkningen påbörjas tidigast kl. 9. 
 • Efter att de stängt kan restauranger öppna sina dörrar igen tidigast klockan 05.
 • Öppettidernas begränsningar gäller dock inte restauranger i samband med servicestationer.
 • I restauranger som huvudsakligen erbjuder alkoholdrycker får endast hälften av kundplatserna användas. Begränsningen gäller till 28.2.2021.
 • Av kundplatserna på övriga näringsställen såsom matrestauranger, kaféer, snabbmatsställen och pizzerior får endast tre fjärdedelar av kundplatserna användas. Begränsningen gäller till 28.2.2021.
 • Begränsningarna för utskänkningstiden gäller alla alkoholdrycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent.
 • I utskänkning av alkohol följer man alltid alkohollagen och bestämmelser i anslutning till näringsställets utskänkningstillstånd.
 • Dessutom ska man bland annat erbjuda möjlighet till handtvätt, och restaurangen ska se till att alla håller tillräckliga säkerhetsavstånd både inomhus och i köerna.

Begränsningar i öppettiderna berör inte fartygs- och flygtrafik mellan Finland och utlandet och inte näringsställen som fungerar i anslutning till en servicestation.

Enligt verksamhetsmodellen som tagits i bruk i huvudstadsregionen är det möjligt att begränsa enskilda restaurangers verksamhet i fall där restaurangen inte följer rekommendationerna och begränsningarna eller inte annars kan säkerställa förhållanden som är trygga för hälsan. Beslut i ärendet fattas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Statsrådet: Begränsningar och rekommendationer under coronavirusepidemin

Evenemang för allmänheten begränsas till nödvändiga

Från och med den 30 november förbjuds alla evenemang för allmänheten och allmänna möten både inomhus och utomhus för viss tid. Det är emellertid tillåtet att ordna absolut nödvändiga evenemang för allmänheten och möten för högst 6 personer, om säkerheten vid dessa kan garanteras genom att följa anvisningen från den 21 september 2020 av undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Med nödvändiga tillställningar avses exempelvis lagstadgade bolagsstämmor och föreningsmöten, och även vid dem bör distansförbindelse utnyttjas alltid när det är möjligt.

Restriktionerna gäller 22.2.2021–14.3.2021.

Läs mer: AVI (på finska)

THL: Rekommendationer beträffande offentliga lokaler och sammankomster

Privata tillställningar: begränsa möten till den närmaste kretsen

Från och med 30.11 rekommenderas att möten begränsas till personer inom samma hushåll eller till närstående som kan jämföras med detta. Det rekommenderas att inte ordna andra privata möten eller familjesammankomster. I begravningar eller minnesstunder bör enligt rekommendationen bara de allra närmaste delta.

Rekommendationen gäller 30.11.2020–31.3.2021.

Undervisning på andra stadiet

Andra stadiet övergår till närundervisning i en begränsad omfattning den 1.3.2021. Detta sker så att högst hälften av gymnasieeleverna på första och andra året är i närundervisning samtidigt. Gruppstorlekarna justeras så att säkerhetsavstånden kan bibehållas. Gymnasieskolorna sköter undervisningsarrangemangen så att instruktionerna och bestämmelserna om hälsosäkerhet följs fullt ut i närundervisningen och så att enskilda studerande inte drabbas av långa perioder i distansundervisning.

Alla studerande som deltar i studentskrivningarna övergår till distansundervisning från och med 1.3.2021 så att man kan trygga studentskrivningarna. Sådana studerande är till exempel abiturienter som har ogjorda prestationer och andra årets studerande som nu deltar i studentskrivningarna.

Yrkesutbildningen går över till undervisningsarrangemang, som förverkligas på det sättet att en tredjedel av studerandena inom inlärningsgemenskaper och verksamhetsställen är i närundervisning på samma gång. Därmed har man mer utrymme mellan studerande på läroinrättningarna och säkerhetsavstånden kan hållas. I yrkesutbildningen är det viktigt att ta hänsyn till den stora åldersfördelningen bland de studerande. Närundervisningen genomförs i enlighet med riktlinjerna för hälsosäkerhet. Man turas om med att vara i distans-eller närundervisning och följer den arbetsordning och struktur som man kommit överens om inom inlärningsgemenskaperna och på verksamhetsställena. En del av studerandena lär sig genom att vara i arbetslivet (utbildningsavtal eller läroavtal) och då man följer arbetsgivarens instruktioner för hälsosäkerhet.

Resor

De riksomfattande rekommendationerna och begränsningarna är i kraft, såsom att undvika onödiga resor till andra än de länder för vilka resebegränsningarna avskaffats. Man kan resa i hemlandet om man följer de hälso- och säkerhetsanvisningar som gäller coronaviruset. Om man är sjuk ska man undvika alla slags resor.

Statsrådet: Begränsningar och rekommendationer under coronavirusepidemin

När du anländer till Finland och Helsingfors hoppas vi att du

 1. visar upp ett intyg på att du haft covid-19 under de sex senaste månaderna
 2. visar upp ett intyg på ett negativt covid-19-testresultat (test som tagits inom 72 timmar)
 3. visar att du reserverat tid till coronatest genom Finentry-applikationen.  

Fyll i symtomenkäten och personuppgiftsblanketten på förhand redan under resan. När du kommer till testnings- och rådgivningsstället ska du ha med dig eventuella intyg samt pass eller identitetskort. 

Be färjans personal om en symtomenkät och personuppgiftsblankett. Testnings- och rådgivningsställena ligger i terminalen och på bilplan. 

Coronavirustest i Finland

Vi rekommenderar 14 dygns frivillig karantän till alla som anländer till Finland. Du kan förkorta din frivilliga karantän med två coronavirustest. 

Om du inte har något av ovannämnda intyg hänvisas du till det första coronavirustestet i hamnen. Det andra testet utförs tidigast 72 timmar efter det första testet. 

Om du inte går och tar det första coronavirustestet i hamnen ska du söka dig till testning på din vistelse- eller bostadsort inom ett dygn.    

För att skydda andra ska du stanna i frivillig karantän tills båda testresultaten är klara och negativa. 

I samband med testet får du råd om hur du ska agera i fortsättningen.  

Om du vistas i Finland mindre än 72 timmar

 • och du vid ankomsten har ett av de ovan nämnda intygen behöver du inte testa dig för coronaviruset i Finland
 • och du inte har något av de ovan nämnda intygen, ska du stanna i frivillig karantän. 

Ytterligare information ges av coronarådgivningen i hamnen: www.thl.fi.

Att följa säkerhetsrekommendationerna i fostran och utbildningen samt exceptionella undervisningsarrangemang

Inom småbarnspedagogiken och närundervisningen följs Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) samt Institutet för hälsa och välfärds (THL) säkerhetsrekommendationer.

Inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiets läroanstalter ser man bland annat till att sprida ut starttider och måltider, hålla säkerhetsavstånd och följa god handhygien. Om en person som insjuknat i coronaviruset varit i småbarnspedagogiken, skolan eller läroanstalten kommer de exponerade personerna att kartläggas och sättas i karantän. Distansundervisning ordnas för exponerade studerande. En smittskyddsläkare fattar beslut om karantän.

Om epidemiläget försvåras och det blir svårt att ordna undervisning inom grundskolan till exempel då flera av personalen är i karantän övergår man till exceptionella undervisningsarrangemang där flera klasser ges distansundervisning. Detta beslut fattas av sektordirektören för fostran och utbildning. En förutsättning för beslutet är hälsomyndighetens bedömning att det är nödvändigt att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang.

Rekommendation om användning av ansiktsmask för personal i grundskolorna

Det rekommenderas att all personal i grundskolorna ska använda ansiktsmask på jobbet. Genom att följa maskrekommendationen kan man trygga att närundervisningen kan fortsätta och minska exponeringssituationer i skolorna. Rekommendationen träder i kraft i Helsingfors 11.11.2020.

THL: Barn och coronaviruset

Mer om ämnet:

HUS: Det regionala coronavirusepidemiläget och rekommendationer

Begränsningar under coronavirusepidemin

Skolornas rekommendation om användning av munskydd utvidgas att omfatta elever i åk 6

Den grundläggande utbildningens rekommendation om användning av munskydd utvidgas från och med 13.1.2021 att gälla elever i åk 6 i enlighet med THL:s rekommendation. Användning av munskydd rekommenderas, om det inte finns hälsomässiga hinder. Eleverna ges anvisningar om hur munskyddet kan användas på ett tryggt sätt. Eleverna i åk 6 får munskydden från skolan, men även egna munskydd är tillåtna. Rekommendationen gäller tills vidare.Beskrivning av coronavirusets samhällsspridningsfas

 • Smittan sprids regionalt eller mer omfattande bland befolkningen: Incidensen är över 12–25 fall per vecka per 100 000 invånare och över 18–50 fall per 100 000 invånare under två veckor.
 • Antalet fall stiger dagligen med över 10 %.
 • Andelen positiva prover är över 2 %.
 • Mindre än hälften av smittkällorna kan spåras.
 • Behovet av sjukhusvård och intensivvård ökar kraftigt
 • Källa: THL


25.02.2021 14:34