Hoppa till innehållet

Rekommendationerna och begränsningarna i Helsingfors

Helsingfors och den övriga huvudstadsregionen är nu i coronavirusepidemins samhällsspridningsfas. (Ytterligare information om samhällsspridnings fasens kriterier finns i slutet av denna sida.)

I den här sammanfattningen kan du se bestämmelserna och begränsningarna som gäller coronavirusläget i Helsingfors. Vi har inkluderat information om bland annat rekommendationen att använda munskydd, restauranger, resor, offentliga utrymmen och sammankomster samt daghem och skolor.

Förutom dessa rekommendationer har stadens sektorer särskilda rekommendationer i kraft som sektorerna kommunicerar om i samband med sina tjänster.

Rekommendation att använda munskydd som gäller alla över 15 år

 • I kollektivtrafiken
 • Under offentliga evenemang och i offentliga utrymmen, till exempel butiker och banker
 • I stadens tjänster, såsom bibliotek, social- och hälsovårdstjänster samt kulturtjänster
 • I idrotts- och kulturevenemang
 • I alla fritidsutrymmen
 • I andra stadiets läroanstalter, inklusive gymnasier, och i högskolor
 • Årskurserna 7-9 i grundskolan. Staden delar ut munskydd till elever.
 • Föräldrar skulle använda munskydd i småbarnspedagogikens lokaler till exempel då de för och hämtar sina barn
 • Personalen inom småbarnspedagogiken inomhus i mån av möjlighet. Användning av munskydd rekommenderas särskilt för personer som rör sig på olika platser, såsom vikarier, daghemsassistenter, daghemschefer, arbetspraktikanter och inlärare i arbetet.
 • Social- och hälsovårdspersonalen i klient- och patientarbete
 • Alla som inte distansarbetar, vid möten och då man rör sig på arbetsplatsen. Rekommendationen gäller både den privata sektorn och den offentliga sektorn.
 • På vägen till coronavirustest och före resultaten kommit om man av nödvändiga skäl måste röra sig utomhus
 • När man anländer till Finland från riskområden och förflyttar sig från inreseplatsen till karantän eller om man under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utomhus
 • I andra situationer där det inte är möjligt att undvika närkontakt
 • Ytterligare information: Rekommendation att använda munskydd

Vuxnas hobbyverksamhet avbryts

Hobbyverksamheten för över 20-åringar som gäller lag- och kontaktsporter i inomhuslokaler som städerna förvaltar avbryts från och med 23.11.2020 för tre veckor. Även matcher, tävlingar och regional serieverksamhet för vuxnas korplag ställs in under samma tidsperiod. Det rekommenderas att privata aktörer iakttar samma begränsningar. Dessutom rekommenderas det att alla hobbyer för vuxna tills vidare verkställs endast i den egna hobbygruppen.

Städerna skickar noggrannare anvisningar om ärendet till föreningarna och ställer in turerna för vuxnas hobbyverksamhet med lag- och kontaktsporter under nämnda tid.

Begränsningarna gäller inte individ- och lagsporter i fråga om landslagsverksamhet, tävlingsverksamhet på FM-nivå och division I, och professionell träning med sikte på den internationella toppen. Begränsningen gäller inte heller verksamhet där deltagarnas säkerhetsavstånd de facto hålls under hela träningen.

Användning av munskydd krävs i lokaler för inomhusmotion

Från och med måndagen den 2 november 2020 krävs det att alla över 15 år använder munskydd i de lokaler för inomhusmotion som staden driver. Sådana utrymmen är till exempel Tölö sporthall, Sportkvarnen, Ishallsstiftelsens ishallar samt Idrottshallarnas simhallar och idrottslokaler.

Förutom under idrottsprestationen ska munskyddet användas under hela vistelsen. Användning av munskydd krävs inte av personer som inte kan använda munskydd på grund av sitt hälsotillstånd. Personens egen anmälan om saken anses vara tillräcklig.

Skyldigheten gäller all inomhusmotion, till exempel förenings- och hobbybruk av skolornas idrottslokaler. Ishallar utgör också lokaler för inomhusmotion.

Hobby- och gruppverksamhet

Att kräva att kunderna använder munskydd är ett sätt att trygga möjligheterna att syssla med idrott och motion under coronavirusets upptrappningsfas. Man får inte besöka idrottsplatser när man lider av symtom.

Städerna kräver att alla aktörer genomför ändringar som förbättrar hälsosäkerheten ytterligare. Exempel på lösningar som ska genomföras inom hobbyverksamheten:

 • Grupper blandas mer sällan.
 • Man undviker att kramas, att skrika och onödiga samlingar.
 • Deltagare ges olika tider att komma in.
 • Antalet följeslagare och vårdnadshavare i lokalerna minskas.
 • Gruppstorlekarna minskas.
 • Säkerhetsavstånden ökas genom utrymmesarrangemang.
 • Träningspass och verksamhet flyttas utomhus.
 • En del av träningspassen genomförs på distans.
 • Träningspassens innehåll ändras

Inom föreningsverksamheten ansvarar arrangören för hälsosäkerheten enligt myndigheternas anvisningar och rekommendationer.

Hobby- och fritidsverksamhet i lokaler som inte drivs av städerna

Det rekommenderas att privata aktörer iakttar samma begränsningar som staden: Hobbyverksamheten för över 20-åringar som gäller lag- och kontaktsporter i inomhuslokaler avbryts från och med 23.11. för tre veckor. Även matcher, tävlingar och regional serieverksamhet för vuxnas korplag ställs in under samma tidsperiod. Dessutom rekommenderas det att alla hobbyer för vuxna tills vidare verkställs endast i den egna hobbygruppen.

Det rekommenderas att samma skyldighet att använda munskydd som är i kraft i lokalerna som drivs av kommunen också införs i privata lokaler för inomhusmotion. Städernas fritidssektorer erbjuder handledning och rådgivning för att genomföra riktlinjerna.

Distansarbete

Distansarbete rekommenderas i fall där det är möjligt med hänsyn till arbetsuppgifterna. Dessutom främjas arbetsarrangemang som minskar antalet närkontakter och andra riskfaktorer på arbetsplatserna.

Det rekommenderas att alla som utför närarbete på arbetsplatser inom privata och offentliga sektorn använder ansiktsmask vid alla möten och när de rör sig på arbetsplatsen. Denna rekommendation träder i kraft 23.11. Användning av ansiktsmask krävs inte av personer som inte kan använda mask på grund av sitt hälsotillstånd. Personens egen anmälan om saken anses vara tillräcklig.

Begränsning av besök på social- och hälsovårdsenheter

Rekommendationen är att möten hålls utomhus då det är möjligt. Inomhus begränsas antalet besökare. Besök i gemensamma utrymmen är inte tillåtna. Man måste komma överens om besöken i förväg. Under besöket måste besökarna bära munskydd, beakta säkerhetsavstånd och iaktta god handhygien. Mer detaljerad information om den praxis som gäller på de olika enheterna finns på webbsidorna.

Det rekommenderas att alla som utför närarbete på arbetsplatser inom privata och offentliga sektorn använder ansiktsmask vid alla möten och när de rör sig på arbetsplatsen. Denna rekommendation träder i kraft 23.11. Användning av ansiktsmask krävs inte av personer som inte kan använda mask på grund av sitt hälsotillstånd. Personens egen anmälan om saken anses vara tillräcklig.

Servicecentralerna

Servicecentralerna som är avsedda för pensionärer och arbetslösa är stängda åtminstone till slutet av 2020. Situationen utvärderas på nytt i slutet av året.

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamheten för äldre öppnas från och med den 2 november. Verksamheten öppnas begränsat enbart för de klienter som uppskattas behöva stöd mest. Klienter bjuds personligen in till dagverksamheten.

Dagverksamheten genomförs i små grupper. Gruppernas sammansättning ändras inte. Under dagen tar man noggrant hand om säkerhetsavstånden och en god handhygien. Det dagliga programmet planeras också med hänsyn till gällande begränsningar.

Klienterna instrueras till att använda ansiktsmask under hela dagen och de ombes ta med egna ansiktsmasker. Antalet resenärer är begränsat under transporterna.

Offentliga utrymmen

Stadens verksamhetsställen hålls öppna. Antalet kunder och säkerhetsavståndens förverkligande följs upp aktivt. Vid behov kan personalen begränsa serviceverksamheten eller antalet personer i ett utrymme. Om det inte är möjligt att fastställa att säkerhetsavstånden förverkligas på något annat sätt kan antalet kunder begränsas så att det är mindre än normalt. Bland annat simhallar, idrottshallar, ungdomslokaler, kulturcenter, museer och bibliotek utgör offentliga utrymmen.

Från och med 23.11 begränsas antalet besökare i simhallar till hälften och samtidigt stängs hälften av klädskåpen. I biblioteken minskas antalet platser i studiesalarna tills vidare.

Det rekommenderas att alla som utför närarbete på arbetsplatser inom privata och offentliga sektorn använder ansiktsmask vid alla möten och när de rör sig på arbetsplatsen. Denna rekommendation träder i kraft 23.11. Användning av ansiktsmask krävs inte av personer som inte kan använda mask på grund av sitt hälsotillstånd. Personens egen anmälan om saken anses vara tillräcklig.

Begränsning av öppettid, utskänkningstid och antalet kundplatser i näringsställen

 • Restauranger får hålla öppet till senast kl. 23 och utskänkning är tillåten kl. 07–22.
 • Utskänkningen får med andra ord påbörjas till exempel i samband med frukostserveringen kl. 7, om regionförvaltningsverket har gett tillstånd för det. Utan detta tillstånd får utskänkningen påbörjas tidigast kl. 9. Begränsningen gäller till 15.12.
 • Efter att de stängt kan restauranger öppna sina dörrar igen tidigast klockan 05.
 • Öppettidernas begränsningar gäller dock inte restauranger i samband med servicestationer.
 • I restauranger som huvudsakligen erbjuder alkoholdrycker får endast hälften av kundplatserna användas. Begränsningen gäller till 15.12.
 • Av kundplatserna på övriga näringsställen såsom matrestauranger, kaféer, snabbmatsställen och pizzerior får endast tre fjärdedelar av kundplatserna användas. Begränsningen gäller till 15.12.
 • Dessutom ska man bland annat erbjuda möjlighet till handtvätt, och restaurangen ska se till att alla håller tillräckliga säkerhetsavstånd både inomhus och i köerna.
 • I utskänkning av alkohol följer man alltid även alkohollagen och bestämmelser i anslutning till näringsställets utskänkningstillstånd.

Begränsningar i öppettiderna berör inte fartygs- och flygtrafik mellan Finland och utlandet och inte näringsställen som fungerar i anslutning till en servicestation.

Enligt verksamhetsmodellen som tagits i bruk i huvudstadsregionen är det möjligt att begränsa enskilda restaurangers verksamhet i fall där restaurangen inte följer rekommendationerna och begränsningarna eller inte annars kan säkerställa förhållanden som är trygga för hälsan. Beslut i ärendet fattas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Statsrådet: Begränsningar och rekommendationer under coronavirusepidemin

Offentliga tillställningar

Det maximala antalet deltagare i offentliga evenemang begränsas till 20 personer från och med 23.11.2020 för tre veckor.

På publikevenemang och allmänna sammankomster för fler än 20 personer ska man följa Institutet för hälsa och välfärds och Undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkerhetsavstånd och hygienpraxis. Anvisningarna är i kraft till och med 31.12.2020.

Arrangörerna kan efter egen bedömning besluta om de kräver att deltagarna i evenemanget måste använda munskydd.

THL: Rekommendationer beträffande offentliga lokaler och sammankomster

Idrotts- och kulturevenemang

Från och med 23.11 begränsas antalet besökare i simhallar till hälften och samtidigt stängs hälften av klädskåpen.

Arrangörer av idrotts- och kulturevenemang uppmuntras starkt att rekommendera besökarna att använda munskydd.

Arrangörerna av privata evenemang kan efter egen bedömning besluta om de kräver att deltagarna i evenemanget måste använda munskydd.

Helsingfors stad: Coronaanvisningar för arrangörer av evenemang (på finska)

Privata tillställningar

Det rekommenderas att man iakttar eftertanke och återhållsamhet, och att privata tillställningar med över 10 personer inte ordnas för närvarande. Rekommendationen gäller också höstens studentfester och fester under julen.

Arrangörerna kan efter egen bedömning besluta om de kräver att deltagarna i evenemanget måste använda munskydd.

Undervisning på andra stadiet

Från och med 23.11 alterneringen inom distansundervisningen på andra stadiet ökas tills vidare

Resor

De riksomfattande rekommendationerna och begränsningarna är i kraft, såsom att undvika onödiga resor till andra än de länder för vilka resebegränsningarna avskaffats. Man kan resa i hemlandet om man följer de hälso- och säkerhetsanvisningar som gäller coronaviruset. Om man är sjuk ska man undvika alla slags resor.

Statsrådet: Begränsningar och rekommendationer under coronavirusepidemin

Att följa säkerhetsrekommendationerna i fostran och utbildningen samt exceptionella undervisningsarrangemang

Inom småbarnspedagogiken och närundervisningen följs Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) samt Institutet för hälsa och välfärds (THL) säkerhetsrekommendationer.

Inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiets läroanstalter ser man bland annat till att sprida ut starttider och måltider, hålla säkerhetsavstånd och följa god handhygien. Om en person som insjuknat i coronaviruset varit i småbarnspedagogiken, skolan eller läroanstalten kommer de exponerade personerna att kartläggas och sättas i karantän. Distansundervisning ordnas för exponerade studerande. En smittskyddsläkare fattar beslut om karantän.

Om epidemiläget försvåras och det blir svårt att ordna undervisning inom grundskolan till exempel då flera av personalen är i karantän övergår man till exceptionella undervisningsarrangemang där flera klasser ges distansundervisning. Detta beslut fattas av sektordirektören för fostran och utbildning. En förutsättning för beslutet är hälsomyndighetens bedömning att det är nödvändigt att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang.

Rekommendation om användning av ansiktsmask för personal i grundskolorna

Det rekommenderas att all personal i grundskolorna ska använda ansiktsmask på jobbet. Genom att följa maskrekommendationen kan man trygga att närundervisningen kan fortsätta och minska exponeringssituationer i skolorna. Rekommendationen träder i kraft i Helsingfors 11.11.2020. Man kan ändå frivilligt följa rekommendationen genast.

THL: Barn och coronaviruset

Mer om ämnet:

HUS: Det regionala coronavirusepidemiläget och rekommendationer

Begränsningar under coronavirusepidemin

Beskrivning av coronavirusets samhällsspridningsfas

 • Smittan sprids regionalt eller mer omfattande bland befolkningen: Incidensen är över 12–25 fall per vecka per 100 000 invånare och över 18–50 fall per 100 000 invånare under två veckor.
 • Antalet fall stiger dagligen med över 10 %.
 • Andelen positiva prover är över 2 %.
 • Mindre än hälften av smittkällorna kan spåras.
 • Behovet av sjukhusvård och intensivvård ökar kraftigt
 • Källa: THL


25.11.2020 12:24