Hoppa till innehållet

Rekommendationerna och begränsningarna i Helsingfors

Helsingfors och den övriga huvudstadsregionen är nu i coronavirusepidemins samhällsspridning.

I den här sammanfattningen kan du se bestämmelserna och begränsningarna som gäller coronavirusläget i Helsingfors. Vi har inkluderat information om bland annat rekommendationen att använda munskydd, restauranger, resor, offentliga utrymmen och sammankomster samt daghem och skolor.

Förutom dessa rekommendationer har stadens sektorer särskilda rekommendationer i kraft som sektorerna kommunicerar om i samband med sina tjänster.

Rekommendationerna och begränsningarna gäller huvudsakligen tills vidare.

På den här sidan:


Rekommendation att använda munskydd

Rekommendationen gäller tills vidare.

Genom att använda mask skyddar sig alla som är äldre än 12 år då det är trängsel i trafikmedel och på sådana platser inomhus där det är svårt att undvika närkontakt.

I fortsättningen rekommenderas användning av mask i huvudstadsregionen i synnerhet:

 • för dem som på grund av misstanke om corona söker vård eller test
 • för dem som har symptom på luftvägsinfektion och som behöver röra sig utanför hemmet
 • för dem som vet att de har exponerats för coronavirus (det har till exempel konstaterats smitta i familjen) och för vilka närkontakter utanför hemmet inte kan undvikas
 • för dem som söker sig till social- och hälsovårdstjänster, patienter och besökare samt för personal i enlighet med anvisningarna från den aktör som ansvarar för verksamheten.

De separata rekommendationerna för användning av masker som getts till skolor, högskolor och andra läroanstalter i huvudstadsregionen upphör. Man får fortfarande använda mask om man vill och masker delas ut avgiftsfritt till eleverna och personalen i städernas skolor och läroanstalter.

Hobbyverksamhet

I hobbyverksamheten måste följande anvisningar om hälsosäkerhet följas:

 • Hobbygruppen samlas i samma sammansättning.
 • Man undviker kontakt med andra hobbygrupper.
 • Ingen deltar i hobbyverksamhet om de har förkylningssymtom.
 • Allmänna anvisningar om hand- och hosthygien följs inom hobbyverksamheten.
 • Risken för infektion som orsakas av nära kontakt mellan kunder, deltagare och sällskap förhindras. Aktören kan fullgöra sin förpliktelse genom att begränsa antalet kunder, genom kundplats- eller lokalarrangemang eller på annat sätt som tar hänsyn till verksamhetens särdrag.
 • Onödig fysisk kontakt undviks inom hobbyverksamheten.
 • Eventuella deltagarplatser placeras tillräckligt långt från varandra och även i övrigt ordnas vistelsen så utspritt som möjligt.
 • Den starka rekommendationen är att handledare och alla över 12 år ska använda ansiktsmask inomhus såvida hälsoskäl inte absolut hindrar användningen av mask. Man behöver inte använda ansiktsmask under idrottsprestationer.
 • När det gäller tävlings-, match- och turneringspubliken följs regionförvaltningsverkets beslut om offentliga evenemang.
 • Alla som deltar i hobbyverksamhet anvisas att följa angivna hälsosäkerhetsanvisningar.
 • Verksamhetens arrangör ansvarar alltid för anvisningar och övervakning av att anvisningarna följs.

Principerna ovan rekommenderas även för hobbyverksamhet utomhus till tillämpliga delar.

Distansarbete

Rekommendationen gäller tillsvidare.

Arbetsgivarna rekommenderas att gradvis övergå från omfattande distansarbete till att kombinera distansarbete och lokalt arbete från den 1 mars.

Begränsning av besök på social- och hälsovårdsenheter

Rekommendationen gäller tills vidare.

Närstående och anhöriga kan besöka patienter som vårdas på Helsingfors sjukhus. Inomhus kan högst två personer besöka en patient åt gången. Det kan förekomma två besök per dag. Enskilda besök är inte tidsbegränsade. Utomhus finns det ingen gräns för antalet besökare, det dagliga antalet besök eller besökens längd.

Om du kommer på besök får du ha varken coronasmitta eller symtom på luftvägsinfektioner. Besökarna måste använda ansiktsmask samt ta hand om god handhygien och hålla tillräckliga säkerhetsavstånd. Du kan fråga mer om besök från det sjukhus där din anhörig får vård.

Anvisningar för besök inomhus på seniorcenter, servicehus och vårdhem

Besökare kan träffa boende inomhus, men det är viktigt att alltid komma överens om besöket på förhand. Högst två personer kan besöka en närstående åt gången. Du kan besöka din närstående en gång per dag. Enskilda besök är inte tidsbegränsade. Du får komma på besök endast om du är frisk. Alla besökare får ett kirurgiskt mun-nässkydd som måste användas under hela besöket. 

Ifall vädret och den boendes mående tillåter, rekommederar vi i första hand utomhusbesök. Enskilda besök är inte tidsbegränsade.

Servicecentraler

Servicecentralerna är öppna från och med den 1 mars 2022. Servicecentralernas klientnummer står till tjänst normalt.

Webbplatsen hittas på hel.fi/seniorit/sv Du kan också kontakta Seniorinfo per telefon från måndag till fredag kl. 9–15, tfn 09 310 44556.

Dag- och gruppverksamheten för äldre

Dag- och gruppverksamheten är öppen från och med den 1 mars 2022.

Vi strävar efter att hitta alternativa kommunikationssätt för klienter som behöver mest stöd. Vi kontaktar dessa klienter separat.

Begränsningar som gäller kundlokaler

Bestämmelserna är i kraft fram till 30.6.2022.

I alla offentliga oc privata kundlokaler ska man enligt lagen:

 • Ha möjlighet att rengöra händerna antingen genom handtvätt eller med handsprit
 • Ha tillräckliga hygienanvisningar framme
 • Placera eventuella kundplatser tillräckligt långt från varandra och även i övrigt se till att kunder kan vistas så utspritt som möjligt
 • Effektivera rengöringen av lokaler och ytor utöver det normala

(Lagen om smittsamma sjukdomar 58 c §)

Offentliga utrymmen

I alla Helsingfors stads kundtjänstlokaler sköts hälsosäkerheten med lokalspecifika arrangemang i enlighet med paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar.

Begränsning av öppettid, utskänkningstid och antalet kundplatser i näringsställen

Samtliga restaurangrestriktioner upphävs den 1 mars. Upphävandet av restriktionerna gäller samtliga restauranger.

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i alla områden:

 • En restaurang ska på ett synligt sätt informera anländande kunder om att personer som har symtom som kan vara ett tecken på coronavirusinfektion inte får besöka restaurangen.
 • Restaurangen ska särskilt se till att det inte uppstår onödig trängsel i dess utrymmen.
 • Restaurangen ska se till att utrymmena och ytorna rengörs och att kunderna får möjlighet att rengöra händerna.
 • Restaurangen ska göra upp en skriftlig plan över hur rörelsen fullgör de skyldigheter och iakttar de begränsningar som föreskrivits för dess verksamhet.

Statsrådet: Begränsningar och rekommendationer under coronavirusepidemin

Offentliga tillställningar

Sammankomstbegränsningarna som gäller offentliga tillställningar i huvudstadsregionen upphörde måndagen den 14 februari 2022.

De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar, som används för att förbättra hälsosäkerheten i kund- och offentliga utrymmen, gäller fortfarande. I paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar definieras de allmänna hygienkraven och de gäller utan separata myndighetsbeslut i hela Finland i olika slags kundutrymmen och offentliga utrymmen, såsom butiker, köpcentrum, motionslokaler, museer, teatrar och bibliotek.

Privata tillställningar

I huvudstadsregionen gäller inga restriktioner för privata tillställningar. Även på privata tillställningar lönar det sig att följa de angivna rekommendationerna om hälsosäkerhet, såsom deltagande endast om du är helt symtomfri, god handhygien och tillräckligt avstånd.

Resor

Trafiken från EU- och Schengen-länderna till Finland är tillåten med hänsyn till skyldigheterna som fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar. Begränsningarna som gäller yttergränstrafiken fortsätter för flera länders del. Ytterligare information om ändringen på gränsbevakningens webbplats.

Från och med 7 april 2022 gäller EU:s covidintyg tillsvidare för personer under 18 år som fått två vaccindoser. Intyget för vuxna preskriberas 270 dagar (ca 9 månader) efter den senaste vaccinationen. Efter den tredje vaccinationen är giltigheten inte i nuläget begränsad.

Mer information finns på Helsingfors stads webbplats Frågor och svar angående coronaviruset.

När du anländer till Finland och Helsingfors med fartyg

Passagerare som anländer till Finland ska ha:

 • ett i Finland godtagbart intyg över en komplett eller ofullständig vaccinationsserie;
 • ett intyg över negativt resultat i ett covid-19-test som har utförts på personen högst 72 timmar före ankomsten till Finland; eller
 • ett intyg över att personen har haft laboratorieverifierad covid-19 högst sex månader tidigare.

Av barn som är födda 2007 eller senare och av personer som arbetar inom transport- och lo-gistikbranschen krävs inte intyg.

Vem ska ta ett coronavirustest 72 timmar efter ankomst till landet?

Om du har en ofullständig vaccinationsserie eller ett negativt testresultat (mindre än 72 timmar sedan testet) eller om du anlänt till landet utan intyg ska du ta ett test tidigast 72 timmar och senast 120 timmar efter ankomsten. Försummelse att ta coronatest är straffbart (Lagen om smittsamma sjukdomar 87 a §).

Av vem krävs två provtagningar för covid-19?

Om du stannar i Finland och du inte har intyg över coronavaccinationer som är godtagbara i Finland, intyg över ett negativt resultat i coronavirustest som tagits inom 72 timmar eller intyg över en genomgången covid-19-sjukdom för mindre än sex månader sedan, ska du ta ett coronavirustest omedelbart och senast inom 24 timmar efter ankomsten. Detta gäller inte kryssningsresenärer som lämnar Finland inom 24 timmar.

Du ska även ta ett andra coronatest tidigast 72 timmar och senast 120 timmar efter ankomsten (se ovan).

Coronavirustest i Finland

Smidigast bokar du tid i tjänsten Finentry på adressen finentry.fi. Tjänsten kan användas av både finska medborgare och utlänningar.

Du kan också boka tid via coronavirusrådgivningen på din hem- eller vistelseort. Helsingforsbor kan boka tid genom att ringa 09 310 10024, må-fre kl. 8-16.

Om du har symtom som tyder på coronavirus och du bor i Helsingfors kan du också boka tid till coronatest genom tjänsten omaolo.fi

Instruktionerna ovan gäller inte för transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i deras arbetsuppgifter och inte heller kryssningsresenärer som rest från Finland och som inte har gått i land.

Personer i arbete uppvisar fraktsedel eller köpebrev. Anvisningar för respektive arbetsuppgifter har utarbetats och delats ut.

Hur ska jag gå till väga när jag anländer i Helsingfors från utlandet med flyg?

Läs mer på Finavias webbplats.

Att följa säkerhetsrekommendationerna i fostran och utbildningen

Rekommendationen gäller tillsvidare.

Coronarestriktioner lättas inom småbarnspedagogik och i skolor.

Anvisningar om hälsosäkerhet ska dock fortfarande följas noggrant. Uppmärksamhet ägnas åt god hand- och hosthygien. Man får komma till skolan och till dagis bara om man är frisk. Man tar hänsyn till att det finns tillräckligt med utrymme, men det är inte längre nödvändigt att hålla elev- eller barngrupper strikt åtskilda från varandra hela tiden. Det är inte längre nödvändigt att dela upp raster, men man undviker fortfarande trängsel vid förflyttningar.

De separata rekommendationerna för användning av masker som getts till skolor och andra läroanstalter i huvudstadsregionen upphör. Man får fortfarande använda mask om man vill och masker delas ut avgiftsfritt till eleverna och personalen i städernas skolor och läroanstalter.

Lägerskolor och resor som varar över natten kan ordnas inom hemlandet under förutsättning att man följer hälsosäkerhetsanvisningarna. Skolans egen personal fungerar som övervakare och dessa kan man komplettera med vårdnadshavare. De som är sjuka eller har symptom får inte delta. Vårdnadshavarna använder mask i enlighet med Helsingfors stads personals maskanvisningar och följer även andra hälsosäkerhetsanvisningar.

Morgon- och eftermiddagsaktiviteter anordnas både inomhus och utomhus. Barn arbetar med egen ledare i grupper av permanent karaktär.

Hemtester för corona delas ut vecka 9. Testerna delas först ut till elever och personal i grundskolan och till de elever på andra stadiet som deltar studentskrivningarna.

Ordnande av undervisning

Grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter i Helsingfors inledde studierna vår 2022 som närundervisning.

THL: Barn och coronaviruset

Mer om ämnet:

HUS: Det regionala coronavirusepidemiläget och rekommendationer

Begränsningar under coronavirusepidemin

08.06.2022 08:00