Suoraan sisältöön

Elintarvikekontaktimateriaalit

Elintarvikelaki (23/2006) koskee soveltuvin osin elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita. Kontaktimateriaaleja ovat muun muassa elintarvikkeiden pakkausmateriaalit, astiat ja ruokailuvälineet sekä ruoanvalmistusvälineet ja –laitteet. Elintarvikelain 21a §:n mukaan kontaktimateriaalitoimijoiden on tehtävä ilmoitus toiminnastaan kunnalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Kontaktimateriaalitoimijoita ovat kontaktimateriaalien valmistajat, maahantuojat sekä jakeluvarastot/tukut. Elintarvikealan toimija voi olla myös kontaktimateriaalitoimija, esim. tukkumyynti.

Kontaktimateriaalitoimijan ilmoituslomake Word-lomake, Pdf-lomake.

EU:n kaikkia kontaktimateriaaleja ja kontaktimateriaalitoimijoita koskeva lainsäädäntö (kehysasetus 1935/2004 ja GMP-asetus 2023/2006) velvoittaa kontaktimateriaalitoimijan valmistamaan kontaktimateriaalit hyviä tuotantotapoja noudattaen ja laatimaan kirjallisen laadunhallintajärjestelmän hyvien tuotantotapojen varmistamiseksi. Vaatimus vastaa elintarviketoimijan omavalvontavaatimusta.

Kontaktimateriaalin tulee olla kemialliselta ja mikrobiologiselta laadultaan turvallisia ja muuten lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Kontaktimateriaaleista ei saa siirtyä elintarvikkeeseen niiden ainesosia sellaisia määriä, että elintarvike muuttuisi ihmisen terveydelle vaaralliseksi.

Päävastuu materiaalin yleisellä turvallisuudella ja vaatimustenmukaisuudella on kontaktimateriaalitoimijalla, joka valmistaa, maahantuo tai jakelee/markkinoi kontaktimateriaaleja. Turvallisuus osoitetaan yritysten välisessä kaupassa materiaalien ja tarvikkeiden elintarvikekelpoisuudesta kertovilla asiakirjoilla kuten vaatimustenmukaisuusilmoituksella. Asiakirjoista tulee käydä ilmi, mihin lainsäädäntöön, suosituksiin tai riskinarviointiin materiaalien tai tarvikkeiden turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus perustuu. Kontaktimateriaalien tulee olla jäljitettävissä.
02.09.2020 10:45