Suoraan sisältöön

Omavalvonta

Omavalvonnalla tarkoitetaan elintarvikealan toimijan itsensä tekemää, järjestelmällistä ja jatkuvaa toimintansa valvontaa, jonka avulla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön mukaisia. Elintarvikealan toimijoilla on omavalvontavelvoite, joka koskee kaikkia elintarvikealan toimijoita; elintarviketeollisuudesta kioskiyrittäjiin. 

Omavalvontavelvoite on helpointa täyttää laatimalla kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan toimintaan liittyvät vaarat ja niiden hallinta. Omavalvonnan laatimisessa voi käyttää mallipohjana esimerkiksi Helsingin kaupungin laatimia omavalvontamalleja. Mallipohja otetaan käyttöön täyttämällä sen kaikki kohdat toimipaikan tiedoilla ja käytännöillä. Tiedostossa on tekstinsuojaus päällä käytettävyyden helpottamiseksi. Jos haluat muokata omavalvontamallin tekstejä, sinun pitää poistaa suojaus tiedoston ominaisuuksista: Tarkista -> Rajoita muotoilemista -> Lopeta suojaus. Jos haluat käytettävyyden takaisin kannattaa kytkeä "täytetään lomakkeita"-suojaus takaisin päälle.

Omavalvontamallit: Ravintola (.docx) Elintarvikemyymälä (.docx)  Ulkomyynti (.doc) Pubin tai muu vain juomia tarjoileva ravintola (docx)

Toimijan on tunnistettava omaan toimintaansa ja käsittelemäänsä elintarvikkeeseen liittyvät elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät ja huolehdittava niiden hallinnasta. Elintarvikealan toimija vastaa siitä, että hänen valmistamansa, myymänsä, tarjoilemansa ja muutoin käsittelemänsä elintarvikkeet ovat turvallisia, eikä kuluttajia johdeta harhaan. Yrityksestä edellytetään löytyvän ammattitaitoa, tietoa ja kokemusta arvioida, minkälaisella omalla ohjauksella ja valvonnalla tuotteiden säädöstenmukaisuus, säilyvyys ja turvallisuus varmistetaan. Elintarvikealan yritysten omavalvonnan toimivuutta arvioi elintarviketarkastaja tarkastuksin ja näytteenotoilla.

Omavalvonnalla tulee olla vastuuhenkilö, joka kehittää ja ylläpitää järjestelmää ja perehdyttää muut työntekijät omavalvontaan sekä huolehtii siitä, että omavalvontaa käytännössä toteutetaan jokapäiväisessä työskentelyssä. On huolehdittava siitä, että kaikki yrityksessä tietävät osuutensa omavalvonnan toteuttamisessa ja osaavat sen hoitaa.

Toimijan on pidettävä omavalvonnan tuloksista kirjaa riittävällä tarkkuudella. Omavalvontaan liittyvät kirjaukset tulee olla tarkastettavissa ja ne tulee esittää tarkastajalle pyydettäessä. Omavalvonnan tuloksia ovat esimerkiksi elintarvikkeiden lämpötilaseurantaan ja jäähdyttämiseen liittyvät kirjanpidot.13.01.2023 13:47