Suoraan sisältöön

Kaavoituksen kulku ja osallistuminen

Kaavoitus on monivaiheinen prosessi kaavan vireilletulosta kaavan hyväksymiseen. Kaavojen luonne ja merkittävyys vaikuttavat prosessiin. Esimerkiksi merkittävissä kaavoissa, laajoja alueita koskevissa osayleiskaavoissa ja yleiskaavassa prosessi on laajempi ja osallistumismahdollisuuksia enemmän.

Helsingin maankäyttöä suunnitellaan niin, että kiinnostuneilla on mahdollisuus saada tietoa ja osallistua suunnitteluun. Suunnittelun eri vaiheissa voit arvioida hanketta ja tuoda mielipiteesi esiin. Voit lähettää kirjeen tai sähköpostia, osallistua tilaisuuksiin tai verkkokeskusteluihin tai ottaa suoraan yhteyttä suunnittelijaan. 
 

ALOITUS

Kaaviokuva kaavaprosessista: aloitusvaihe 

Miten kaavoitus käynnistyy?

Aloitteen kaavan laatimiseksi voivat tehdä maanomistaja tai kaupungin eri tahot. Kaavamuutosta ryhdytään laatimaan, jos kaupunki pitää sitä tarkoituksenmukaisena.

Kaavahankkeen alkuvaiheessa hankkeen etenemisestä tehdään suunnitelma, jota kutsutaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaksi (OAS). Siinä kerrotaan kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenee, miten valmisteluun voi osallistua ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan myös, miten kaavatyön edistymisestä tiedotetaan. 

Aloitusvaiheessa laaditaan usein myös muuta valmisteluaineistoa, jossa kuvataan alustavasti suunnittelualueen eri osien käyttötarkoitukset ja mm. rakentamisen määrä ja sijoittaminen. Suunnittelusta vastaavat kaavan valmistelijan lisäksi kaavoituskohteesta riippuen eri alojen asiantuntijat.

Kuka tekee?

Helsingissä kaavat valmistelee kaupunkiympäristön toimiala.

Mistä saa tiedon kaavoituksen käynnistymisestä?

Kaavoituksen käynnistymisestä ilmoitetaan:

  • merkittävistä hankkeista yleensä kaavoituskatsauksessa
  • verkkosivuilla (hel.fi/suunnitelmat)
  • kirjeitse osallisille, kuten alueen maanomistajille, taloyhtiöille (isännöitsijöille), yrityksille sekä asukas- ja pientaloyhdistyksille ja seuroille.
  • harkinnan mukaan paikallis- tai sanomalehdissä

Miten aloitusvaiheessa voi osallistua?

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja muuhun valmisteluaineistoon voi tutustua kaupungintalolla,  kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, näillä verkkosivuilla sekä usein myös suunnittelualueen läheisyydessä esimerkiksi kirjastossa.  Tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuus. Suunnittelun tavoitteista, osallistumisesta ja vaikutusten arvioinnista voi kertoa mielipiteensä. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan kirjaamoon. Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti kaavan valmistelijalle. Tarkemmat ohjeet on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

KAAVAEHDOTUS

 Kaaviokuva kaavaprosessista: ehdotusvaihe

Mikä on kaavaehdotus?

Valmisteluaineiston pohjalta laaditaan kaavaehdotus, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon aiemmin saadut mielipiteet. Ehdotus on kaupunkiympäristön toimialan viimeistelty näkemys alueesta päätöksentekoa varten. Ehdotus sisältää kaavakartan kaavamerkintöineen ja -määräyksineen sekä kaavaselostuksen.

Kuka päättää kaavaehdotuksesta?

Kaavaehdotus esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle.  Kaavaehdotus asetetaan nähtäville joko ennen lautakuntakäsittelyä tai sen jälkeen. Kaavaehdotuksesta pyydetään lain edellyttämät ja muut tarvittavat asiantuntijalausunnot.

Mistä saa tiedon kaavaehdotuksesta? 

  • Kuulutus kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen julkaistaan kaupungin verkkosivuilla (hel.fi/kaavakuulutukset).
  • Ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille ja -haltijoille ilmoitetaan kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kirjeitse.
  • Kaavaehdotukseen voi nähtävilläoloaikana tutustua kaupungintalolla, kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa sekä verkkosivuilla 30 tai 14 (vähäinen kaavamuutos) päivän ajan.

Mitä tehdä, jos ehdotus ei tyydytä?

Kuntalainen voi tehdä kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. Muistutus on toimitettava kirjaamoon määräajassa. Määräaika on kaavaehdotuksen merkittävyydestä riippuen 30 tai 14 päivää.


HYVÄKSYMINEN

 Kaaviokuva kaavaprosessista: hyväksymisvaihe

Miten kaava hyväksytään?

Kaavan valmistelija laatii saapuneisiin lausuntoihin ja muistutuksiin vastaukset ja muuttaa ehdotusta tarpeen mukaan. Kaupungin perusteltu kannanotto postitetaan muistutuksen tehneille, jotka ovat jättäneet osoitetietonsa. Jos tehdyt muutokset ovat olennaisia, ehdotus asetetaan uudelleen julkisesti nähtäville.

Muun kuin vaikutukseltaan merkittävän asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunkiympäristölautakunta. Mikäli kaavalla on merkittäviä vaikutuksia, etenee kaavaehdotus kaupunginhallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi.

Mistä saa tiedon hyväksymisestä?

Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan  kaupungin verkkosivuilla (hel.fi/kaavakuulutukset).

Päätöksestä ilmoitetaan aina Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä niille viranomaisille, kuntalaisille ja muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan ollessa julkisesti nähtävillä.

Mihin päätöksestä voi valittaa?

Hyväksymispäätökseen tyytymätön voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.


VOIMAANTULO

 Kaaviokuva kaavaprosessista: voimaantulo

Miten kaava tulee voimaan?

Jos hyväksymispäätöksestä ei valiteta, asemakaava tulee voimaan valitusajan jälkeen kaupungin verkkosivuilla julkaistavalla kuulutuksella.

Mikäli kaavasta on valitettu, kaava tulee voimaan, jos valitukset hylätään. Tällöin asemakaava tulee voimaan vasta oikeuskäsittelyn jälkeen julkaistavalla kuulutuksella.


06.10.2021 08:27