Suoraan sisältöön

Hule- ja sadevedet

Hulevedellä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesissä korostuu ihmistoiminnan vaikutus, mikä erottaa ne muista valumavesistä.

Hulevesien johtaminen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin (vesihuoltolaki 17 b §). Hulevesiviemäriin liittämisvelvollisuus koskee sekä vanhoja olemassa olevia kiinteistöjä että uusia rakennettavia kiinteistöjä. Kiinteistö sopii liittämisestä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) kanssa, joka antaa liittämisestä liitoskohtalausunnon.

Liittämisestä voi hakea vapautusta (vesihuoltolaki 17 c §) Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Hakemus on tehtävä kirjallisena ja sitä varten ympäristöpalvelut on laatinut lomakkeen.

Vesihuoltolaki

Hulevesien johtaminen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella

Jos kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella, hulevesien johtamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa 132/1999 ja Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksessä. Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen 17 §:n mukaan hulevedet voidaan imeyttää omalle tontille, jos maaperäolosuhteet sen sallivat. Erityistapauksessa vedet voidaan johtaa toimivaan avo-ojajärjestelmään.

Hulevesistrategia

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 20.10.2008 Helsingin kaupungin hulevesistrategian. Strategian toimenpideohjelman kautta pyritään hulevesien aiheuttamien tulvimishaittojen ehkäisyyn ja poistamiseen, pohjaveden pinnan ennallaan pitämiseen, alueellisen ja paikallisen kuivatuksen varmistamiseen, haitallisten aineiden minimoimiseen hulevesissä sekä hulevesien hyötykäytön edistämiseen.

Helsingin kaupungin hulevesiohjelma

Hulevesiohjelmassa esitetään Helsingin kaupungin organisaation omia toimenpiteitä hulevesien kokonaisvaltaisen hallinnan
kehittämiseksi suunnitelmallisesti, kestävästi ja pitkäjänteisesti. Hulevesiohjelmassa on täsmennetty hulevesistrategian tavoitteita ja toimenpiteitä sekä huomioitu kaupunkiympäristössä tapahtunut kehitys ja sen muutokset. Hulevesiohjelma korvaa kaupunginhallituksen vuonna 2008 hyväksymän hulevesistrategian.

Helsingin kaupungin tulvaohje

Ohje kertoo, miten voi suojella omaisuuttaan merivesi- ja vesistötulvia sekä rankkasateista ja lumensulamisvesistä johtuvia hulevesitulvia vastaan. Ohjeessa neuvotaan myös, kuinka tulviin voi etukäteen varautua. 

Lisätietoja
Ympäristötarkastaja
Ville Hahkala 
puh. 09 310 32005 
etunimi.sukunimi@hel.fiJAA
06.12.2019 04:21