Suoraan sisältöön

Palvelutaksa

Rakennuslautakunta päätti 18.12.2001 todeten kaupunginhallituksen 11.11.1996 tekemän päätöksen 1.1.2002 lukien rauenneeksi vahvistaa rakennusvalvontaviraston palvelutaksan seuraavasti:


1 §  Soveltamisala

Tämän taksan mukaisesti peritään maksut jäljempänä mainituista tarkastuksista sekä muista sellaisista toimenpiteistä ja tehtävistä, jotka eivät liity luvanvaraiseen rakentamiseen.

Taksan soveltaminen edellyttää, että tarkastukset sekä muut toimenpiteet ja tehtävät suoritetaan asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä tai että ne perustuvat asiakkaan ja kaupungin välillä tehtyyn sopimukseen tai vastaavaan toimeksiantoon.

Tämän taksan mukaan määräytyvien maksujen lisäksi peritään arvonlisäveroa.


2 §  Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen (kvv-laitteistojen) ja llmanvaihtolaitosten (IV-laitosten) sekä rakenteellisten muutosten tarkastusmaksut

  1. Kvv- tai IV-laitteistotyö koko rakennuksessa tai osassa sitä toimenpidettä kohti 120 €
    sekä lisäksi muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 0,45 € / m2

  2. Muu tarkastustoimenpiteitä edellyttävä kvv- tai IV-laitteistotyö toimenpidettä kohti 120 €

  3. Rakennuksessa tai sen osassa toteutettu rakenteellinen tai rakennusfysikaalinen muutostoimenpide toimenpidettä kohti 120 €
    sekä lisäksi muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 0,73 € / m2

Mikäli tarkastus käsittää toisaalta vain suunnitelmien tarkastamisen tai toisaalta vain katselmusten toimittamisen, on pinta-alan perusteella määräytyvä tarkastusmaksu puolet edellä mainitusta.

Maksua määrättäessä otetaan kokonaisalasta huomioon 10 000 m2 ylittävältä osalta 75 % sekä 20 000 m2 ylittävältä osalta 50 %.

Maksu peritään, kun suunnitelmat on tarkastettu.

Jos edellä tarkoitetusta työstä luovutaan, eikä yhtään tarkastusta ole suoritettu, palautetaan rakennuttajalle pyynnöstä puolet pinta-alan perusteella määräytyvästä tarkastusmaksusta, joka on peritty sekä suunnitelmien että työn toteutuksen tarkastuksesta.

Maksua määrättäessä rakennuksen tai sen osan kokonaisalaan lasketaan kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpöeristettyjen ullakoiden pinta-alat ulkomitoin. Mukaan ei lasketa parvekkeita, katoksia eikä 160 cm matalampia tiloja.


3 §  Erinäisistä muista toimenpiteistä perittävät palvelumaksut

Asiakkaan pyynnöstä tai tilauksesta tehtävät selvitykset, asian- tuntijalausunnot, tietojen keräykset taikka erilaiset laskenta- tai mittaustehtävät.

Tuntiveloitus 70 € / tunti

Kuitenkin vähintään 140 €

Lisäksi peritään tietojärjestelmien hyväksikäytöstä kaikki keskuskoneen käyttöön liittyvät välittömät kustannukset.

Lisäksi rakennuslautakunta päätti, että korotetut maksut tulevat voimaan 1.1.2002 ja koskevat kirjallisia pyyntöjä, asiakkaan ja kaupungin välillä tehtyjä sopimuksia tai vastaavia toimeksiantoja, jotka tehdään tämän päivän jälkeen.06.12.2019 04:41