Suoraan sisältöön

Maalämpö

Tältä sivulta löydät ohjeet maalämpökaivojen eli energiakaivojen rakentamiseen liittyviin lupiin Helsingissä.

Minne maalämpökaivon voi porata?

Maalämpökaivot sijoitetaan omalle tontille vähintään 7,5 metrin etäisyydelle naapuritontin rajasta tai viereisen katualueen keskilinjasta.

Jos omalta tontilta ei ole saatavissa riittävästi lämpöenergiaa,

  • lämpökaivoja voi sijoittaa alle 7,5 metrin etäisyydelle yleisen alueen, esimerkiksi viheralueen, rajasta tai katualueen keskilinjasta

  • maalämpökaivoja voidaan kallistaa yleisen alueen puolelle

  • maalämpökaivokenttä voidaan sijoittaa kokonaan tai osittain yleiselle alueelle.

Maalämmön rakentamista rajoittavat muun muassa maanalaiset tilat ja tilavaraukset sekä pohjavesialueet. Rajoitukset ja minimietäisyydet selvitetään maalämmön rakennettavuusselvityksessä ennen lopullista suunnittelua ja luvan hakemista.

Mitä lupia maalämpökaivon rakentamiseen tarvitaan?

Jos maalämpökaivo porataan uudisrakentamisen yhteydessä, kaivon lupa sisällytetään uudisrakennuksen rakennuslupaan. Muussa tapauksessa maalämpökaivon rakentaminen edellyttää toimenpidelupaa.

Maalämpökaivon porausvesien käsittely

Maalämpökaivon porauksessa syntyvä karkea kiviaines sekä veden ja kiintoaineen muodostama liete tulee käsitellä siten, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle, naapureille tai viemäriverkolle. Vesistöön laskettava käsitelty porausvesi ei saa olla luonnonvesiä laadullisesti huonompaa. Kiviainesta tai lietettä ei saa johtaa sellaisenaan suoraan vesistöön, mereen, ojaan, kadulle, hulevesi- tai jätevesiviemäriin. Maalämpökaivotyömaiden vesien käsittely, vesien hallinta ja poisjohtaminen tulee suunnitella hyvissä ajoin etukäteen. Porausvesien käsittelysuunnitelma esitetään viranomaisille rakennusvalvonnalle jätettävän lupahakemuksen yhteydessä.

Maalämpökaivojen porausvesien käsittelyohje (pdf)

Toimi näin:

  1. Laadi alustava suunnitelma maalämpökaivojen tarpeesta, määrästä ja sijoittelusta. Kun alustava suunnitelma on valmis, tilaa maalämmön rakennettavuusselvitys verkkolomakkeella tai asioimalla johtotietopalvelun palvelupisteessä.  Jos maalämpökaivojen määrää ja sijoittelua ei ole vielä suunniteltu, voit tilata myös alustavan ennakkotiedustelun verkkolomakkeella

  2. Kun olet saanut meiltä rakennettavuusselvityksen, laadi varsinainen suunnitelma maalämpökaivojen toteutuksesta. Maalämpökaivojen sijainnista riippuen saatat tarvita muun muassa

  3. Kun suunnitelma on valmis ja tarvittavat asiakirjat ja sopimukset laadittu, hae toimenpidelupaa kaivojen poraamiseen Lupapiste-palvelun kautta. Jos kaivot toteutetaan uudisrakentamisen yhteydessä, sisällytä tiedot uudisrakennuksen rakennuslupahakemukseen.

  4. Saatuasi toimenpideluvan tai rakennusluvan tee ympäristöpalveluihin ilmoitus ennen poraustyön aloittamista. Ilmoituksessa vaaditaan kohteen osoite, Lupapisteen asiointitunnus ja poraustyön aloitusajankohdan tarkka päivämäärä. Ilmoitus tehdään sähköpostilla kymp.palu.ymparistovalvonta@hel.fi. Jos toimit yleisellä alueella, tee lisäksi ilmoitus yleisellä alueella tehtävästä työstä (pdf). Tämän jälkeen voit aloittaa maalämpökaivojen porauksen.

  5. Kun kaivot on porattu, tilaa sijaintikatselmus. Sijaintikatselmus tulee tehdä ennen kaivojen peittämistä. 

Tarkemmat ohjeet:

Ohjeita maalämpökaivojen sijoittamiseen yleiselle alueelle:

Tarvitsetko neuvoja? Ota yhteyttä

Kaupunkiympäristön toimialan johtotietopalvelu
Puhelin: 09 310 31940
Sähköposti: kymp.johtotietopalvelu@hel.fi

Taloyhtiöiden energianeuvonta
Sähköposti: energiaremontti@hel.fi
20.06.2022 17:28