Suoraan sisältöön

Maankäyttösopimukset

Asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa kunta ja maanomistaja sopivat keskenään asemakaavan toteuttamiseen liittyvistä osapuolten välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Maanomistajalla on velvollisuus osallistua asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Kaupunki valmistelee maanomistajan kanssa maankäyttösopimuksen aina, kun maanomistajalle koituu asemakaavasta tai asemakaavan muutoksesta merkittävää hyötyä.

Neuvotteluun johtavan merkittävän hyödyn alarajaksi on määritelty 700 000 euroa. Mikäli kyseessä kuitenkin on voimassaolevien asemakaavojen mukaisten asuinkerrostalojen korttelialueiden täydennysrakentaminen (kaavamerkintä AK, AKR tai A), merkittävän hyödyn alarajana pidetään 1 000 000 euroa.

Ensimmäistä asemakaavaa laadittaessa maanomistaja maksaa kaupungille maankäyttösopimuksella 50 % siitä arvonnoususta, joka ylittää seitsemänsataatuhatta (700 000) euroa.

Asemakaavan muutosta laadittaessa maanomistaja maksaa kaupungille 35 % siitä kaavoituksen tuomasta arvonnoususta, joka ylittää 700 000 euroa. Täydennysrakentamisen kaavamuutoksissa, joissa on kysymys asuntorakentamisesta, korvaus lasketaan arvonnoususta joka ylittää miljoona (1 000 000) euroa.

Korvauksen lisäksi maanomistajan tulee luovuttaa korvauksetta kaupungille kaikki omistamansa asemakaavassa osoitetut yleiset alueet, kuitenkin enintään määrän, joka vastaa 50 % ja asemakaavan muutosalueella 35 % maanomistajan maapinta-alasta kyseisellä asemakaava-alueella. Korvauksetta luovutettavien yleisten alueiden pinta-ala ei saa ylittää maanomistajalle kyseisellä asemakaava-alueella osoitetun rakennusoikeuden määrää. Asemakaavan muutoksissa, joissa käyttötarkoitus muuttuu arvokkaampaan käyttötarkoitukseen, lisärakennusoikeuden määräksi tulkitaaan edellä mainitusta poiketen koko muuttuva rakennusoikeuden määrä.

Sopimus valmistellaan tonttiyksikön maanhankintatiimissä, kun kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen.

Lisätietoja maankäyttösopimuksista:
 

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)hel.fi

Tapio Laalo (Helsingin pohjoiset ja itäiset alueet)
Puh. 09 310 36442

Kirsi Federley (keskusta ja läntiset alueet)
Puh. 09 310 36451

Arto Korkeila
Puh. 09 310 34294

Peter Haaparinne
puh. 09 310 3186417.03.2021 16:02