Suoraan sisältöön

Ympäristövahingot ja -rikokset

Ympäristövahingoista, joissa on ympäristön pilaantumisen tai terveyshaitan vaara ja jotka edellyttävät välittömiä torjuntatoimenpiteitä tulee aina ilmoittaa hätäkeskukseen numeroon 112.

Ennen pelastusviranomaisten saapumista tulee mahdollisuuksien mukaan estää ympäristölle haitallisten aineiden leviäminen ympäristöön. Mahdollisten myrkytysoireiden osalta ohjeita antaa Myrkytystietokeskus, puh. 09 471 977.

Ympäristövahingosta tulee aina mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa myös sen kiinteistön tai tontin omistajalle, jonka alueella vahinko on tapahtunut.

Ympäristövahingot aiheutuvat useimmiten polttonesteiden tai muiden ympäristölle haitallisten kemikaalien pääsystä ympäristöön. Valtaosa ympäristövahingoista on pieniä ja niiden vaikutus ei ulotu laajalle alueelle. Esimerkiksi pienten polttoneste- ym. päästöjen aiheuttamat ympäristöhaitat voidaan nopeilla torjuntatoimilla eliminoida imeyttämällä kemikaali imeytysaineeseen, jota mm. polttonesteiden jakelupaikoissa tulee aina olla helposti saatavilla.

Onnettomuusvaaraa on pyritty pienentämään vaarallisten kemikaalien käsittelyä, varastointia ja kuljetusta koskevilla normeilla ja määräyksillä sekä riskialttiiden toimintojen ympäristöluvanvaraisuudella. Ympäristöluvassa annetaan tarvittavat määräykset ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi.

Öljysäiliöiden tarkastukset

Maanalaisen säiliön tarkastuksen tarkoitus on selvittää säiliön kunto ja vuotoriskit. Säiliön voi tarkastuttaa koska tahansa, myös silloin kun säiliössä on öljyä, sillä tarkastuksen ajaksi käyttökelpoinen öljy pumpataan talteen. Tarkastuksen jälkeen säiliölle annetaan luokitus, jonka mukaan tarkastusvälit ja muut toimenpiteet määräytyvät.

Kauppa- ja teollisuusministeriön maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia koskevassa päätöksessä (344/1983)edellytetään, että tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt täytyy tarkastaa ensimmäisen kerran kymmenen vuoden kuluttua asennuksesta ja sen jälkeen 5–10 vuoden välein.

Sen lisäksi Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 11 ja 12 §:ssä on määräyksiä pohjavesialueilla olevien maanpäällisten polttoaine- ja kemikaalisäiliöiden sekä muualla kuin pohjavesialueilla olevien maanalaisten polttoaine- ja kemikaalisäiliöiden tarkastuksista.

Käytöstä poistetun säiliön käsittelystä on määräyksiä ympäristönsuojelumääräysten 13 §:ssä.

Ympäristörikokset

Ympäristörikoksista tavallisimpia ovat laittomat kaatopaikat, eläinten pesien tai rauhoitettujen kasvien turmeleminen sekä luvattomat rakennelmat esimerkiksi vesialueilla. Rikoksista tulee ilmoittaa poliisille, joka on tarvittaessa yhteydessä ympäristöviranomaisiin.

Ympäristövahinkojen ja -rikosten aiheuttamien välittömien torjuntatoimenpiteiden ja jälkien puhdistamisen kustannuksista vastaa pääsääntöisesti vahingon aiheuttaja tai kiinteistön/maa-alueen omistaja, mikäli vahingon aiheuttajaa ei saada selville.

Usein ympäristövahingot edellyttävät välittömien torjuntatoimenpiteiden ohella myös selvityksiä maaperän tai pohjaveden mahdollisesta pilaantumisesta ja niiden perusteella tehtäviä puhdistustoimenpiteitä. Tällaisista toimenpiteistä tulee tehdä ilmoitus tai ympäristölupahakemus kaupungin ympäristöpalveluiden ympäristöseuranta- ja -valvontayksikköön. Ilmoitus- ja lupamenettelystä on lisätietoa maaperävalvontaa koskevilla sivuilla.20.10.2020 10:20