Suoraan sisältöön

Kemikaalien varastointi

11 § Yleiset määräykset vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastoinnista   

Vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastoinnissa on noudatettava seuraavia yleisiä määräyksiä

 1. Nestemäiset kemikaalit ja jätteet on varastoitava tavalla, jolla estetään kemikaalien ja jätteiden pääsy vahinkotilanteessa ympäristöön. Tämä tarkoittaa niiden varastoimista kaksivaippasäiliöissä, erilliseen suoja-altaaseen sijoitetussa säiliöissä, erillisessä varastotilassa, joka on suunniteltu ja rakennettu kemikaalien ja jätteiden varastointia varten tai muussa varastotilassa, josta kemikaalit eivät pääse ympäristöön.

  Suoja-altaan tai muun varastotilan on oltava tiivis, siinä varastoitavien kemikaalien ja jätteiden vaikutusta kestävä ja sen varastointitilavuuden on oltava vähintään yhtä suuri kuin suoja-altaassa varastoitavan suurimman säiliön/astian tilavuus.  Sadeveden pääsy suoja-altaaseen tulee estää.

  Ulkona varastoitaessa nestemäiset kemikaalit ja jätteet on sijoitettava tiiviille ja kantavalle alustalle. Ulkona olevien kemikaalien ja jätteiden varastojen on oltava aidattuja ja lukittuja tai ulkopuolisten pääsy varastoon on estettävä muulla tavoin.

  Käsittely- ja varastopaikalla on oltava imeytysainetta ja tarvittavaa muuta kalustoa vuotojen keräämistä varten.

  Tulvavaara-alueilla kemikaalien ja jätteiden varastointi on järjestettävä siten, että tulvan sattuessa kemikaalit ja jätteet eivät pääse leviämään ympäristöön.

  Edellä olevat määräykset eivät koske kemikaalien ja jätteiden vähäistä varastointia kotitaloudessa.Vaarallisen jätteen käsittelyssä on lisäksi voimassa, mitä Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisissä jätehuoltomääräyksissä määrätään.

 2. Pysyväisluonteinen polttonesteiden ja muiden kemikaalien tankkaus- ja täyttöpaikka on sijoitettava tiiviille, kantavalle sekä kemikaaleja läpäisemättömälle alustalle.  Polttonestesäiliöiden on oltava vähintään 100 mm irti alustasta. Tankkaus- ja täyttöpaikka on lisäksi rakennettava siten, että kemikaalit eivät pääse vahinkotilanteessa maaperään, vesistöön tai viemäriin.

  Siirrettävä polttoainesäiliö on sijoitettava tiiviille alustalle, ellei säiliö ole rakenteeltaan valuma-altaallinen, kaksoispohjainen tai –vaippainen tai sijoitettu katettuun suoja-altaaseen.  Säiliö on sijoitettava siten, että polttoaineet eivät pääse vahinkotilanteessa viemäriin tai vesistöön.

  Tankkaus- ja täyttöpaikoilla on oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten.

  Määräykset eivät koske veneasemien laitureilla sijaitsevia tankkauspaikkoja eivätkä kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöiden täyttöpaikkoja.

  Polttonesteiden ja muiden kemikaalien varastointiin käytettävän säiliön on oltava hyväkuntoinen ja sen varustuksena on oltava vähintään:

  -tyyppikilpi
  -laponesto
  -ilmaputki
  -lukittava täyttöaukko
  -ylitäytönestin.

  Säiliön täyttöventtiilin ja siirtopumpun on oltava lukittuina työajan ulkopuolella ja tarvittaessa muulloinkin asiattoman käytön estämiseksi.

 3. Säiliön haltijan tai omistajan on tarkastutettava muulla kuin tärkeällä pohjavesialueella sijaitseva käytössä oleva maaperässä oleva öljy-, polttoaine- ja muu kemikaalisäiliö ensimmäisen kerran 15 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta, toisen kerran 10 vuoden kuluessa edellisestä tarkastuksesta ja kolmannen kerran sekä siitä eteenpäin 5 vuoden kuluessa edellisestä tarkastuksesta, ellei säiliön kuntoluokituksen vuoksi ole tarpeen tehdä tarkastusta useammin. Tarkastuksesta on laadittava tarkastuspöytäkirja, joka on säilytettävä ja joka on pyydettäessä esitettävä Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tarkastuksen saa suorittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päteväksi arvioima tarkastaja.

  Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on viipymättä ilmoitettava vaarallisten jätteiden ja vaarallisten kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa tapahtuneesta onnettomuudesta.

12 § Lisämääräykset vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastoinnista tärkeällä pohjavesialueella 

Vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden säiliövarastoinnissa tärkeillä pohjavesialueilla on 11 §:ssä esitetyn lisäksi noudatettava seuraavia määräyksiä:

 1. Rakennusten ulkopuolelle sijoitettavien kiinteiden öljy-, polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden on oltava kaksivaippaisia. Säiliöt on varustettava säiliön välitilan vuotojen ilmaisujärjestelmällä.

 2. Säiliön haltijan tai omistajan on tarkastutettava maanpäällinen öljy-, polttoaine- ja muu kemikaalisäiliö ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta ja toisen kerran 5 vuoden kuluessa edellisestä tarkastuksesta sekä siitä eteenpäin 5 vuoden kuluessa edellisestä tarkastuksesta, ellei säiliön kuntoluokituksen vuoksi ole tarpeen tehdä tarkastusta useammin. Säiliön tarkastuspöytäkirja on säilytettävä ja jäljennös pöytäkirjasta on toimitettava 14 päivän kuluessa tarkastuksesta Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tarkastuksen saa suorittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päteväksi arvioima tarkastaja.

 3. Työmaa-alueilla saa työkoneiden polttoainetankeissa olevan polttoaineen lisäksi säilyttää erillisessä säiliössä kerrallaan yhteensä enintään 2000 litraa polttonesteitä urakoitsijaa kohti.

  Säiliönä voidaan käyttää:

  -kiinteällä suoja-altaalla varustettua säiliötä, tai
  -säiliön kokoa vastaavaan katettuun suoja-altaaseen sijoitettua yksivaippaista säiliötä, tai
  -tyyppihyväksyttyä ja määräaikaistarkastettua IBC-pakkausta, joka on sijoitettu suoja-altaaseen.

  Tankkauspaikan maarakenteen tulee olla tiivis ja jaettavaa polttonestettä läpäisemättömästä materiaalista rakennettu. Tiiviin alueen tulee ulottua vähintään metrin etäisyydelle säiliön täyttöaukosta ja tankkauslaitteesta.

  Muiden pohjaveden pilaantumisvaaraa aiheuttavien kemikaalien tai jätteiden säilyttäminen työmaa-alueella on kielletty.


06.12.2019 06:11