Suoraan sisältöön

Melun, tärinän ja pölyn torjunta

17 § Tiedottamis- ja neuvotteluvelvollisuus

Toiminnanharjoittajan tai työn tilaajan on tiedotettava etukäteen erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta melun tai tärinän vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoito- ja oppilaitoksille sekä muille sellaisille kohteille, joille toiminnasta voi aiheutua haittaa tai häiriötä. Tiedottaminen on tehtävä vähintään viikkoa ennen erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavan toiminnan aloittamista tai mikäli toiminta ei ole tällöin tiedossa, välittömästi sen jälkeen, kun ajankohta on tiedossa. 

Lisäksi toiminnanharjoittajan on neuvoteltava riittävästä melun tai tärinän torjunnasta sellaisten kohteiden kanssa, joille toiminnasta voi aiheutua kohtuutonta haittaa. Tällaisia erityisen herkkiä kohteita ovat esimerkiksi päiväkodit, koulut ja uskonnolliset laitokset.

18 § Kulkuväylien ja pihojen kunnossapito- ja puhtaanapitotyöt 

Hiekoitushiekan koneellisen poistamisen tai muun koneellisen kunnossapito- ja puhtaanapitotyön aiheuttama pölyäminen on estettävä esimerkiksi kostuttamalla puhdistettava alue.

Lehtipuhaltimien käyttö hiekoitushiekan poistamiseen on kielletty.

19 § Rakennustyömaiden pölyntorjunta 

Rakennus- ja purkutyöt sekä rakennusjätteiden ja maa- ja kiviaineksen käsittely on tehtävä siten, että pölyhaitat ovat kaikissa olosuhteissa mahdollisimman vähäisiä. Rakentamisessa ja purkamisessa sekä rakennusjätteiden ja maa- ja kiviaineksen käsittelyssä on aina käytettävä riittävän tehokkaita pölyntorjuntamenetelmiä, kun pölystä saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä.

Rakennustyömailla on raskaan liikenteen ajoväylät pidettävä mahdollisimman pölyämättöminä esimerkiksi suolaliuoksella. Myös rakennustyömaiden vaikutuspiirissä olevat katualueet on pidettävä mahdollisimman puhtaina työmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta pölyhaittojen estämiseksi.

Siirrettävä maa- ja kiviaines sekä purkujätteet on pidettävä mahdollisimman pölyämättöminä esimerkiksi kastelemalla. Kuljetettaessa pölyäviä kuormia rakennustyömaan ulkopuolelle on kuormien oltava peitettyjä tai kasteltuja.

Kunnostettaessa rakennusten ulkopintoja hiekkapuhaltamalla tai vastaavalla menetelmällä on ulkopinnat peitettävä pölyn, hiekkapuhallusjätteiden ja muiden epäpuhtauksien leviämisen estämiseksi.

Kunnostettavan rakennuksen ikkunat ja muut ulkoilma-aukot on tiivistettävä siten, että pölyn ja muiden haitallisten aineiden tunkeutuminen rakennuksen sisälle estetään. Koneellinen ilmanvaihto on tarvittaessa keskeytettävä työn ajaksi.

Kemiallisessa maalinpoistossa, rakennusten ulkopintojen hiekkapuhalluksessa sekä poistettaessa polykloorattuja bifenyylejä (PCB) tai lyijyä sisältäviä saumausaineita, on maanpinta suojattava esimerkiksi tiiviillä peitteellä siten, että jätteiden pääsy maaperään ja viemäriin estetään. Työn jälkeen piha- ja katualueet on siivottava ja syntyneet jätteet on toimitettava jätteiden laadun edellyttämään käsittelyyn.

Työkohteessa käytettävien kiinteästi asennettujen koneiden ja laitteiden pakokaasut on johdettava niin etäälle rakennusten ilmanottoaukoista, ettei pakokaasuista aiheudu terveyshaittaa rakennuksessa oleskeleville.

20 § Tilapäinen louhinta 

Kun avolouhintaa tehdään alle 200 metrin päässä pölylle herkistä kohteista tai kun louheen kuljetusreitti sijaitsee pölylle herkkien kohteiden läheisyydessä, porauslaitteet on varustettava tarkoituksenmukaisella pölynkeräyslaitteistolla, jonka on oltava aina käytössä, kun työtä tehdään. Pölynkeräyslaitteistoa ei saa tyhjentää räjäytyspaikalle eikä louheen sekaan.
 

21 § Ilmoitusvelvollisuus erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Toiminnanharjoittajan on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus (meluilmoitus) Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista ainakin seuraavista toiminnoista:

 1. Kiviaineksen tai mineraalisen rakennusjätteen murskaus

 2. Louhinta (poraus, räjäytys, louheen siirto), paalutus, piikkaus (työkoneen puomiin kiinnitettävillä laitteilla) ja suurtehoimurointi, jos

  -työtä tehdään muuna aikana kuin arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00–18.00 tai

  -työpäiviä on yli 25

  Liikenneväyliin tai yhdyskuntatekniikkaan liittyvästä rakennus- ja kunnossapitotyöstä ei kuitenkaan tarvitse tehdä ilmoitusta, kun työtä tehdään maanantaista sunnuntaihin kello 7.00–22.00 ja työpäiviä on enintään 25, jos työn suorittamista ilta-aikaan ja viikonloppuisin on liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muun perustellun syyn vuoksi pidettävä välttämättömänä.

 3. Ammattimainen rakentaminen, purkaminen, korjaus, kunnossapito tai niihin rinnastettava tilapäinen työ, joka aiheuttaa voimakasta runkomelua esimerkiksi asuntoihin, päiväkoteihin, kouluihin tai muihin sellaisiin tiloihin, joissa melusta voi aiheutua kohtuutonta haittaa, jos

  -työtä tehdään muuna aikana kuin arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00–18.00 tai

  -työpäiviä on yli 25.

 4. Ulkoilmakonsertti tai muu yleisötapahtuma, jossa käytetään äänenvahvistimia kello 22.00–7.00.

 5. Moottoriurheilukilpailu tai lentonäytös

 6. Ilotulitusnäytös, jossa ammutaan halkaisijaltaan yli 100 millimetriä tai meluisuudeltaan niitä vastaavia ilotulitteita kello 22.00 jälkeen. Kello 24.00 jälkeen järjestettävää ilotulitusta koskeva ilmoitus voidaan hyväksyä vain erittäin perustellusta syystä.

  Uudenvuodenyönä järjestettävästä ilotulitusnäytöksestä ei kuitenkaan tarvitse tehdä ilmoitusta.

 22 § Erityisen häiritsevä melu tai tärinä yöaikaan

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttava toiminta on kielletty asuin- ja majoitushuoneistojen sekä hoitolaitosten läheisyydessä yöaikaan kello 22.00–7.00.

Kielto ei koske liikenneväyliin tai yhdyskuntatekniikkaan liittyvää rakennus- ja kunnossapitotyötä tai muuta sellaista tilapäistä työtä, jota on liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muusta perustellusta syystä pidettävä yöaikaan välttämättömänä.

Kielto ei myöskään koske lyhytkestoista tapahtumaa tai toimenpidettä, jos samalla paikalla vuosittain järjestettävien tapahtumien lukumäärä, kesto ja päättymisajankohdat sekä niiden aiheuttama melu eivät johda ilmeiseen kohtuuttomuuteen melun vaikutuspiirissä olevien kannalta.

Yöaikaista melu- tai tärinähaittaa aiheuttavasta toiminnasta on tiedotettava ja riittävistä haittojen torjuntatoimenpiteistä neuvoteltava, siten kuin 17 §:ssä määrätään, jos työ tai toimenpide on etukäteen tiedossa.

23 § Äänentoistolaiteiden käyttö ja katusoitto 

Liikkeiden ja ravintoloiden äänentoistolaitteiden jatkuva käyttö ulkotiloissa asuin- ja majoitushuoneistojen sekä hoitolaitosten läheisyydessä yöaikaan kello 22.00–7.00 on kielletty. Hoitolaitosten läheisyydessä toistuva käyttö on kielletty myös päiväaikaan. Lisäksi ulossuunnatut äänentoistolaitteet on aina säädettävä siten, ettei melusta aiheudu haittaa tai häiriötä naapurustolle.

Katusoitossa sähköinen äänen vahvistaminen ulkoista virtalähdettä käyttäen on kielletty.
06.12.2019 06:11