Suoraan sisältöön

Moottoriajoneuvoliikenteen määrät

Helsingin moottoriajoneuvoliikenteen kehitystä seurataan neljällä kehämäisellä ja yhdellä poikittaislaskentalinjalla. Laskentalinjoilla mitataan Helsingin niemen rajan, kantakaupungin rajan, kaupungin nykyisen sekä vuoden 2008 mukaisen rajan ylittävä moottoriajoneuvoliikenteen määrä. Poikittaislaskentalinjalla mitataan itä–länsisuuntaisen liikenteen määrä keskuspuiston käytävän kohdalla sekä lisäksi erikseen eteläisen kantakaupungin osalta. Laskentalinjat kattavat kaikki säteittäiset ja poikittaiset pääväylät. Liikennemäärien laskennassa hyödynnetään sekä automaattisia laskentalaitteita, mutta myös käsin tehtäviä manuaalilaskentoja.

Karttakuva Helsingin kaupungin moottoriajoneuvoliikenteen laskentapisteistä ja laskentalinjoista. Kaupungin sisin laskentalinja niemen raja koostuu yhteensä yhdeksästä laskentapisteestä. Toiseksi sisin laskentalinja kantakaupungin raja koostuu 11 laskentapisteestä sekä uloin laskentalinja kaupungin raja 24 laskentapisteestä. Keskuspuiston kohdalla kulkevaan poikittaislaskentalinjaan kuuluu yhteensä kuusi laskentapistettä.

Liikenteen kehityksen seurannassa käytettävät laskentalinjat

­Koronaepidemian alkamisen jälkeen moottoriajoneuvoliikenteen määrät ovat yleisesti laskeneet Helsingissä. Vuoden 2021 syysarkipäivänä Helsingin niemen rajan ylitti keskimäärin 173 000, kantakaupungin rajan 296 000, kaupungin vuoden 2008 mukaisen rajan 560 000, kaupungin nykyisen rajan 622 000 ja poikittaislinjan (sisältäen esikaupunkialueen ja pohjoisen kantakaupungin laskentapisteet) 226 000 autoa ja raitiovaunua. Verrattuna vuoteen 2020 liikennemäärät kasvoivat vuonna 2021 kaikilla laskentalinjoilla, mutta kasvusta huolimatta määrät olivat laskentalinjoilla silti alhaisemmat kuin koronaepidemiaa edeltävänä aikana syksyllä 2019.

Viivakuvio moottoriajoneuvoliikenteen laskentalinjojen kehityksestä vuosina 1971-2021. Vuosikymmenien aikana kasvu on ollut suurinta kaupungin rajalla kun taas niemen rajalla ja kantakaupungin rajalla määrät ovat kääntyneet loivaan laskuun. Poikittaislinjalla liikennemäärät kasvoivat ennen vuosituhannen vaihdetta, mutta ovat sen jälkeen pysyneet lähes samana. Vuonna liikennemäärät laskivat koronaepidemiasta johtuen kaikilla laskentalinjoilla. Vuonna 2021 liikennemäärät kasvoivat hieman vuoden 2020 pudotuksesta.

Liikennemäärien pitkän aikavälin kehitys on ollut laskevaa erityisesti niemen ja kantakaupungin rajojen laskentalinjoilla. Viimeisen kymmenen vuoden takaiseen verrattuna niemen rajan autoliikenteen määrät ovat vähentyneet yhteensä 27 % ja viiden vuoden takaiseen verrattuna 20 %. Kantakaupungin rajan autoliikenne on vähentynyt kymmenessä vuodessa 16 % ja viidessä vuodessa 14 %. Kaupungin vuoden 2008 mukaisen rajan ylittävä autoliikenne oli nyt alustavan tuloksen mukaan kymmenen vuoden takaiseen verrattuna 2 % pienempi ja viiden vuoden takaiseen verrattuna prosentin pienempi. Kaupungin rajan liikennemäärät ovat yleisesti olleet pienessä kasvussa koronaepidemiaa edeltävänä aikana. Poikittaislinjan osalta muutos vuonna 2021 kymmenen vuoden takaiseen verrattuna oli -9 % ja viiden vuoden takaiseen verrattuna -3 %. Kaikki laskentalinjat yhteenlaskettuna autoliikenteen määrä syksyllä 2021 oli 11 % pienempi kuin vuonna 2011. Viiden vuoden takaisesta linjojen yhteenlaskettu autoliikennemäärä laski 8 %. Vuoteen 2020 verrattuna ajoneuvojen määrät kasvoivat vuonna 2021 yhteensä 3 %.

Taulukko liikennemäärien muutoksista laskentalinjoittain kymmenen, viiden ja yhden vuoden aikana.

Moottoriajoneuvoliikenteen kehitys viimeisen kymmenen, viiden ja yhden vuoden aikana

Tarkempaa tietoa liikennemäärien laskentalinjakohtaisesta kehityksestä löytyy esitteestä: Liikenteen kehitys Helsingissä 2021

Traficomin ajoneuvokannan tilastojen mukaan vuoden 2021 lopussa Helsingissä oli rekisteröity noin 332 600 autoa, joista liikennekäytössä oli 255 100. Rekisteröityjen autojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 7100:lla ja liikennekäytössä olevien noin 3000 autolla. Viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröityjen autojen määrä on lisääntynyt 28 600 autolla ja liikennekäytössä olevien määrä 14 600 autolla.

Vuonna 2021 henkilöautoja Helsingissä oli rekisterissä 282 200 ja liikennekäytössä 221 500. Rekisteröityjen henkilöautojen määrä 1 000 asukasta kohden (eli henkilöautotiheys) oli Helsingissä vuoden 2021 lopussa 429. Henkilöautotiheys kasvoi 1,69 % vuodesta 2020. Henkilötiheyden kasvu on ollut lievässä nousussa vuonna 2020 alkaneen koronaepidemian jälkeen. Vastaava muutos vuosien 2018 ja 2019 välillä oli 0,52 %. Vuonna 2021 Helsingissä oli liikennekäytössä 336 henkilöautoa 1 000 asukasta kohden. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta 0,74 %.

Viivakuvio rekisteröityjen ja liikennekäytössä olevien autojen sekä henkilöautotiheyden kehityksestä Helsingissä vuosina 1970-2021. Henkilöautojen luvut on ilmoitettu tuhatta asukasta kohden. Liikennekäytössä olevien henkilöautojen määrä tuhatta asukasta kohden on laskenut loivasti lähes vuosittain vuoden 2007 jälkeen. Vuonna 2021 luku oli 336.

Helsingissä rekisteröidyt ja liikennekäytössä olevat autot sekä henkilöautotiheys (1970-2021)
07.12.2022 17:24