Suoraan sisältöön

Digitaaliset kartat

Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut ylläpitää Helsingin kartastoja, joihin kuuluvat mm. kantakartta (mittakaava 1:500), kiinteistökartta (1:4000) ja opaskartta (1:20 000) sekä vuosittain kuvattavat ortoilmakuvat.  

Nämä paikkatietoaineistot ovat tarkin ja ajantasaisin Helsinkiä kuvaava kartasto.

Digitaalisina karttatuotteina on saatavilla seuraavia paikkatieto-aineistoja:

 • Kantakartta: hyödynnetään pohjakarttana mm. yhdyskuntasuunnittelussa, -rakentamisessa ja kaavoituksessa, mittakaava 1:500, osa kohteista, kuten rakennukset, saatavilla myös 3D-muodossa (kartta web-selaimessa).
 • Kiinteistökartta: yleistetty kantakartta korostettuna kiinteistötiedoilla, aikaisemmin "virastokartta", mittakaava 1:4000 (kartta web-selaimessa).
 • Opaskartta: soveltuu opastukseen sekä yleiskartaksi moniin eri käyttötarkoituksiin, mittakaava 1:20 000 (kartta web-selaimessa).
 • Ortoilmakuva: hyödynnetään yhdyskuntasuunnittelussa, -rakentamisessa ja kaavoituksessa, voi käyttää pohjakarttana sekä myös havainnollistamaan maastoa, saatavilla eri resoluutioita eri vuosilta, tarkin resoluutio 5 cm /pikseli (kartta web-selaimessa).
 • Viistoilmakuvat: viistosti maanpintaa kohden kuvattu kuva Helsingin alueelta, saatavissa monista eri kohteista ja eri vuosilta.
 • Laserkeilausaineistot: keilaustarkkuus tyypillisesti yksi piste kutakin viittä kuutiosenttimetriä kohden, tiedostomuodot las, xyz ja pod.
 • Korkeusmallit: esimerkiksi korkeuskäyrät 10 cm välein koko kaupungin alueelta, mittakaava 1:500.
 • Johtokartta: yhdistelmäjohtokartta tietoliikenteen, lämpö-, energia- ja vesihuollon maanalaisista putkista ja johdoista, mittakaava 1:500.
 • Ajantasa-asemakaavakartta: kaupungin voimassa oleva asemakaavatilanne, sisältää lainvoiman saaneen asemakaavakartan kopioituna osaksi koko kaupungin kattavaa ajantasakaavaa (kartta web-selaimessa).  
 • Asemakaavahakemistokartta: kaupungin voimassa oleva asemakaavatilanne, sisältää kaavan ulkorajauksen sekä asemakaavan nimen ja tunnukset.
 • Kuvakartta: visualisoitu karttaesitys Helsingin keskusta-alueesta, rakennukset esitetty kolmiulotteisena piirroskuvana. Kartta ei ole ajantasainen, koska sitä ei ole päivitetty viime vuosina. 
 • Helsingin rakennukset perustuu kantakartan rakennuskohteisiin, mittakaava 1:500. Rakennukset saatavina 2D ja 3D muodossa.
 • Helsingin liikenneväylät (aikaisemmin keskilinjakartta), liikenneväylien digitoidut keskilinjat koko Helsingin alueelta, aineistoon sisältyvät myös jalkakäytävät, pyörätiet ja merkittävimmät puistotiet, mittakaava 1:500. Aineistoa ei tällä hetkellä päivitetä, viimeiset päivitykset keväältä 2015.
 • Seutukartta: yleispiirteinen vektorikartta pääkaupunkiseudun ja ympäryskuntien alueelta (14 kuntaa), toteutetaan yhteistyössä HSY:n ja alueen kuntien kanssa. 
 • Rakennuskieltokartta: kaupungissa voimassa olevat rakennuskieltoalueet. Rakennuskiellot määritellään kaavaprosessin yhteydessä.
 • Pisterekisteriaineisto sisältää kaava- ja vuokra-alueiden rajapisteet, laskenta- ja leikkauspisteet, maarekisteri-, tontti- ja yleisen alueen pyykit sekä tonttijakopyykit numeroineen.
 • Tonttijakokartat: kartoissa esitetään kiinteistötoimituksissa sovitut tonttijaot.
 • Historiallisia karttoja ja ortoilmakuvia eri vuosilta (karttoja ja ilmakuvia on myös nähtävillä Helsingin karttapalvelussa, kartta.hel.fi)
 • Helsingin osoitteet:  paikkatieto-aineisto, jossa esitetään katujen nimet suomeksi ja ruotsiksi sekä osoitenumerot. Sijainti määritetään aineistossa koordinaattipisteenä. 
 • Helsingin nimistö. Nimistö perustuu kaavanimistöön, mukana on myös julkisten palveluiden, nähtävyyksien ja raideliikenteen asemien nimitietoja. Helsingin osoitteet perustuvat nimistökohteisiin.  
 • Helsingin 3D-kaupunkimallit. Aineisto on tuotettu kaupungin yhteisen 3D-kehityshankkeen yhteistyön tuloksena. Lisätietoja: Helsingin kaupunkimallit.    

Vakiomuotoisten kartta- ja paikkatietoaineistojen pohjalta voidaan laatia räätälöityjä, asiakkaan tilauksen mukaisia aineistotuotteita vektori- ja rasterimuodossa sekä eri koordinaattijärjestelmissä.   

Karttatuotteet toimitetaan tarvittaessa painettuina karttoina, paperitulosteina, digitaalisina karttoina, pdf-tiedostoina tai RGB-kuvina. Räätälöityjä karttoja voi tiedustella kaupunkimittauspalvelujen karttatuotteet yksiköstä. Aineistoja jaetaan myös rajapintapalveluina WMS-,  WMTS-  (karttakuvapalvelut) ja WFS-palvelun (kyselypalvelu) kautta. 

 

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Kaupunki siirtyi käyttämään ETRS-GK25 (EPSG:3879) koordinaattijärjestelmää ja N2000-korkeusjärjestelmää joulukuussa 2012. Aikaisemmin käytössä oli Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto ja NN-korkeusjärjestelmä.  

 

Toimitustavat

Vektoriaineistoja ylläpidetään MicroStation-tiedostoina (dgn) tai tietokannoissa ETRS-GK25 (EPSG:3879) koordinaatistossa.
Aineistoja toimitetaan ensisijaisesti rajapintojen kautta tai tarvittaessa tiedostoina MicroStation (dgn), Autocad (dwg) tai rasteritiedostoina TIF- tai  pdf-muodossa.
Erillisestä tilauksesta aineistoja toimitetaan myös muissa tiedostomuodoissa ja koordinaattijärjestelmissä, kuten GeoPackage, MapInfo (tab ja mif) tai Esri Shape tiedostoina. Asiakaskohtaisten karttatoimitusten minityöveloitus on yksi tunti.
Yleisimmin käytetyille ja tilatuille kartta-aineistoille on oma valmispakettien ennakkohinnoittelu sisältäen aineistomaksun ja toimituskulut.  

Toimitettava aineisto voidaan rajata asiakkaan tarpeen mukaisesti alueellisesti tai kohdeluokittain. 

Rasteriaineistot voidaan toimittaa asiakkaan toivomusten ja tilauksen mukaisesti eri kuvatiedostomuotoina. Kuvatiedostot asemoidaan koordinaatistoon asemointitiedoston avulla (tfw world-tiedosto tai tab-tiedosto). 

Aineistojen käyttöehdot 

Kaupunkimittauksen aineistot ovat käytettävissä yleisten käyttöehtojen, erillisen tilauksen tai sopimuksen ja voimassaolevan hinnaston sekä käyttöehtojen mukaisesti. Useat keskeiset aineistot on avattu vapaaseen yleiseen käyttöön avoimena datana. Katso lisätiedot Karttojen myynti ja luvat sivulta sekä avoimet paikkatiedot-sivulta.


Karttojen tilaus:
Puh. 09 310 22111 
karttatilaukset@hel.fi 

Tilaukset sähköisesti
Karttakori

Käyntiosoite 
Kaupunkiympäristö, asiakaspalvelu, Työpajankatu 8, (1 krs.) Helsinki 58. 


 

Helsingin karttapalvelut

Helsingin karttapalvelu

Palvelukartta

Helsingin paikkatietohakemisto

Karttojen myynti ja luvat 

Hinnasto


Kaupunkimittauksen sähköinen asiointi

Sähköinen asiointi (rakennusluvat, karttatilaukset)


11.06.2021 10:43
Tiedustelut: 

Digitaaliset kartat: Karttatuotteet, p. (09) 310 22111; karttatilaukset@hel.fi

Karttapalvelut verkossa: paikkatieto@hel.fi

Rakennuslupakartat, painetut kartat, Toimialan yhteinen asiakaspalvelu: p. (09) 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Osoitetiedustelut: Osoitepalvelu, p. (09) 310 22111; kymp.osoitteet@hel.fi