Suoraan sisältöön

WDC-raportit

Designpääkaupunkivuosi kasvoi ennakoitua laajemmaksi

På svenska
In English

Helsingin designpääkaupunkivuosi toteutui laajempana kuin aluksi ennakoitiin, todetaan tänään julkaistussa loppuraportissa.

Vuoden ohjelma kasvoi tavoiteltua suuremmaksi ja mediahuomio sekä kotimaassa että kansainvälisesti ylitti odotukset. Kansainvälisen designsäätiön hallinnoima vuoden kokonaisbudjetti kasvoi hankkeen kuluessa 15 miljoonasta eurosta lähes 18 miljoonaan.

Johtopäätöksenä loppuraportissa todetaan, että muotoilusta tuli yhteiskunnallinen puheenaihe ja Helsinki nousi entistä kiinnostavammaksi designkaupungiksi. Kaupunkilaiset näkivät muotoilun yhteyden omaan arkeensa ja elinkeinoelämä ymmärsi paremmin muotoilun merkityksen kilpailuetuna.

Ohjelmassa 550 projektia ja 2 800 tapahtumaa

Muotoilun merkitystä avattiin designvuoden aikana yhteensä 550 projektin ja 2 800 tapahtuman kautta. Ohjelmaa toteutti Suomessa ja maailmalla 290 organisaatiosta koostuva verkosto. Designpääkaupunkivuoden näyttelyissä, tapahtumissa ja kohteissa vieraili noin 2,5 miljoonaa kävijää.

Mediahuomio yllättävän laajaa

Designvuoden mediaseurannan mukaan kotimaisia osumia julkaistiin tiedotusvälineissä noin 7 000 kappaletta. Kansainvälisiä osumia oli lähes 8 000 noin sadassa eri maassa, mikä on poikkeuksellisen paljon. Ulkomailla eniten kiinnostusta oli mediaosumilla mitattuna Yhdysvalloissa ja Saksassa.

Budjetti kasvoi, tulos plussalla

Kansainvälisen designsäätiön hallinnoima kokonaisrahoitus vuosina 2010 – 2013 oli 17,8 miljoonaa euroa. Alun perin tavoite oli 15 miljoonaa, joka hankkeen käynnistyessä nostettiin 16 miljoonaan. Valtio rahoitti 5 miljoonaa ja designvuoden toteuttaneet kumppanikaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Lahti yhteensä kuusi miljoonaa. Budjetin kasvu tuli yrityksiltä ja säätiöiltä, joiden osuus kasvoi ennakoidusta. Designsäätiön taloudellinen tulos oli noin 100 000 euroa ylijäämäinen.

Designvuodesta myös vaikuttavuustutkimus ja kaupunkiraportti

Helsingin designpääkaupunkivuodesta on valmistunut säätiön loppuraportin lisäksi kaksi muuta yhteenvetoa. Asiantuntijayritys Deloitten toteuttamassa vaikuttavuustutkimuksessa arvioidaan designpääkaupunkivuoden strategisten päämäärien toteutumista. Kumppanikaupunkien yhteisessä raportissa kerrotaan, mitä designvuoden merkeissä tehtiin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Lahdessa.

Timonen säätiön hallituksen johtoon

Helsingin designpääkaupunkivuoden toteutti ja sitä hallinnoi Kansainvälinen designsäätiö. Helsingin kaupunki on päättänyt nimetä säätiön hallituksen puheenjohtajaksi säätiön johtajana toimineen Pekka Timosen.

Loppuraportti  (pdf, på finska)
Kaupunkiraportti (.pdf på finska)
Vaikuttavuustutkimus  (. pdf, på finska, sammandrag på svenska och engelska)
Tiivistelmä (.pdf)
Tiedote (.pdf)

Helsingfors designhuvudstadsår blev större än förväntat

Helsingfors designhuvudstadsår blev en större händelse än man från början förutsåg, säger den idag publicerade slutrapporten för projektet World Design Capital Helsinki 2012. Designåret överträffade de uppsatta målen beträffande programmets omfattning och fick dessutom större medieuppmärksamhet än förväntat både i Finland och internationellt. Årets totalbudget, som förvaltades av Internationella Designstiftelsen, växte under projektets gång från 15 miljoner euro till närmare 18 miljoner euro.

Helsingfors var år 2012 utnämnd till världens designhuvudstad tillsammans med Esbo, Vanda, Grankulla och Lahtis. För valet till världens designhuvudstad står den internationella organisationen för formgivning Icsid. Designhuvudstadens uppgift är att främja användningen av design i städers sociala, kulturella och ekonomiska utveckling. I stället för att lyfta fram enskilda projekt ville Helsingfors designår betona fortgående verksamhet och bestående inverkan.

I rapporten slutsats konstateras det att design blev ett samhälleligt samtalsämne och att Helsingfors fick ett lyft som en ännu intressantare designstad än tidigare. Invånarna såg sambandet mellan design och deras vardag medan näringslivet bättre förstod betydelsen av design som en konkurrensfördel.

550 projekt och 2 800 evenemang

Under designåret öppnades designens betydelse med hjälp av sammanlagt 550 projekt och 2 800 evenemang. Programmet förverkligades i Finland och runt om i världen av ett nätverk som består av 290 organisationer.

Under året har man med design förverkligat lösningar för bland annat hälso- och socialtjänster, studentbibliotekets tjänster, säkerhetskontroller på flygplatsen, arbetssätt, förnyandet av arbetskläder och informationstavlor.

Ungefär 2,5 miljoner personer besökte designhuvudstadsårets utställningar, evenemang och besöksmål. Av de under året ordnade 2 800 evenemangen var 90 procent öppna för alla och 80 procent avgiftsfria. Förutom genom evenemang har programmet berört stadsborna via omfattande utvecklingsprojekt. En del av dessa pågår fortfarande.

Medieuppmärksamheten överraskande stor

Designårets medieuppföljning fick ungefär 7 000 inhemska träffar, det vill säga med året samhörande artiklar och nyheter. De internationella träffarna uppgick till närmare 8 000 i ungefär 100 länder, vilket är exceptionellt. Mätt i medieträffar fanns det största intresset utomlands i USA och Tyskland.

Enligt slutrapporten behandlades design av inhemska media med större omfattning än någonsin tidigare och ur olika synvinklar. Designåret väckte också kritisk diskussion, vilket var viktigt för att uppnå årets målsättningar.

Den internationella medieuppmärksamheten var nästan undantagslöst positiv. Det finska designbegreppet, användningen av design i städer och kreativ problemlösning väckte intresse. Även den finska design- och arkitekturtraditionen var synligt framme.

Budgeten växte – positivt resultat

Internationella Designstiftelsen administrerade en totalfinansiering som uppgick till 17,8 miljoner euro under åren 2010 till 2013. Inledningsvis var målsättningen 15 miljoner som höjdes till 16 miljoner då projektet inleddes.

Staten bidrog med 5 miljoner och partnerstäderna Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Lahtis, som förvekligade året, bidrog med sammanlagt 6 miljoner. Budgetens tillväxt härrör från företag och stiftelser, vars andel ökade mer än väntat. Internationella Designstiftelsens ekonomiska resultat är ett överskott på 100 000 euro.

Designårets inkomster och utgifter kanaliserades endast till en del via designstiftelsen. Projekten svarade för sina egna budgeter och deras finansiering kom i huvudsak från annat håll, till exempel som understöd från privata stiftelser eller fonder, genom egen finansiering och företagssamarbete. Det finns inte att tillgå någon uppskattning av den ekonomiska totalvolymen för alla sammanslutningarnas verksamhet under designåret.

Undersökning av effekter och stadsrapport

Förutom Internationella Designstiftelsens slutrapport har även två andra sammanfattningar av Helsingfors designhuvudstadsår gjorts. Konsultfirman Deloitte har sammanfattat en undersökning av effekterna som bedömmer förverkligandet av designhuvudstadsårets strategiska mål. Partnerstädernas gemensamma rapport berättar vad som gjordes i designårets tecken i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Lahtis.

Timonen till styrelsens ledning

Helsingfors designhuvudstadsår förverkligades och administrerades av Internationella Designstiftelsen. Helsingfors stad har beslutat utnämna Pekka Timonen, som verkat som stiftelsens direktör, till stiftelsens styrelseordförande.

Läs mer:

Slutrapporten  (pdf, på finska)
Stadsrapport (.pdf på finska)
Undersökning av effekter  (. pdf, på finska, sammandrag på svenska och engelska)
Sammandrag av slutrapporten (.pdf)
Helsingfors stads rapport (.pdf)  
Pressmeddelande (.pdf)

Helsinki as World Design Capital 2012 achieved goals and grew larger than planned

Helsinki achieved multiple goals as the World Design Capital of 2012. The year strengthened the understanding of design in Finnish society, increased citizen interest in urban development and enhanced the international image of Finland as a design nation.

The above conclusions are made by Deloitte, which has completed an impact assessment of the results of World Design Capital Helsinki 2012 (WDC Helsinki 2012). The assessment was published today. It is the first study on the social impact of WDC Helsinki 2012.

Deloitte assesses that half (52 percent) of the projects that formed the official programme of Helsinki’s design year would not have been implemented without the programme, or they would have been implemented in a different manner. WDC Helsinki 2012 especially promoted projects focusing on design education, user-oriented services and comprehensive solutions utilizing methods inherent in design.

WDC Helsinki 2012 activated citizens and supported the participating cities in creating new types of practices that include citizens. Deloitte estimates that 37 percent of the projects are either likely or certain to produce results after 2012.

WDC Helsinki 2012 failed to meet some of its goals during the year. The achievement of these goals would have necessitated more extensive changes in organizational practices and particularly in the design understanding among the corporate partners.

International Design Foundation, the managing body of WDC Helsinki 2012, states in its final report that the project grew larger than planned. The programme content exceeded the plan, and the budget managed by the foundation increased from the initial 15 million euro to nearly 18 million euro.

The final report concludes that design became a topic of public discussion in Finland and Helsinki emerged as an increasingly appealing design city.

550 projects and 2,800 events

Helsinki was the World Design Capital of 2012 together with its neighbouring cities of Espoo, Vantaa and Kauniainen as well as with the southern Finland city of Lahti. The World Design Capital is a title conferred by the International Council of Societies of Industrial Design (Icsid). The goal of the World Design Capital is to promote the use of design in the social, cultural and economic development of cities.

WDC Helsinki 2012 promoted design with 550 projects and 2,800 events. The programme was implemented by a network of 14,500 people in 290 organizations in Finland and abroad.

The year’s exhibitions, events and sites attracted 2.5 million visitors. About 90 percent of the events were open to the public and 80 percent were free of charge.

According to the final report, the media covered design extensively and from various angles. WDC Helsinki 2012 also roused criticism, which helped the organization to achieve its goals.

Funding exceeded expectations, project shows a surplus

The total funds managed by International Design Foundation during 2010–2013 were 17.8 million euro. The Finnish State provided 5 million euro and the participating cities a total of 6 million euro for the project. The additional funding came from corporate partners and foundations, exceeding expectations. International Design Foundation’s final accounts show a surplus of 100,000 euro.

The finances of WDC Helsinki 2012 were only partially channeled through International Design Foundation. Projects had their own budgets and were mainly financed from other sources, such as public and private funds and foundations as well as through project financing and corporate partnerships. No estimate is available of the total economic scope of WDC Helsinki 2012.

Pekka Timonen to chair International Design Foundation’s board

WDC Helsinki 2012 was implemented and managed by International Design Foundation, which will continue operations on a limited scope. The City of Helsinki has named Pekka Timonen as Chairman of Board. Timonen previously directed the foundation.

Read more:

WDC Helsinki 2012 final report  (.pdf, in Finnish)
Report by the participating cities (.pdf, in Finnish)
Impact assessment (.pdf, in Finnish, summary in English and Swedish)
Summary of the final report (.pdf)
Press Release (.pdf)05.12.2019 17:46