Suoraan sisältöön

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta: Asianosaisen tietopyyntö

Asianosaisella on tiedonsaantioikeus, jos asiakirjan sisältö voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosaisella tarkoitetaan hakijaa, valittajaa sekä muuta, jonka etua tai velvollisuutta asia koskee.
Asianosaisella on oikeus saada tieto julkisen asiakirjan lisäksi myös sellaisista viranomaisen asiakirjoista, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja. Ne voivat olla esimerkiksi liikesalaisuuksia, terveystietoja tai yksityiselämän piiriin kuuluvia tietoja.
Asianosaisella on myös oikeus saada tieto asiakirjoista, jotka eivät vielä ole tulleet julkisiksi. Sellaisia ovat esimerkiksi valmisteluun liittyvät asiakirjat ennen kuin päätös on tehty tai asia on käsitelty loppuun.
Edellä mainittujen tilanteiden lisäksi asianosaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjoihin sisältyvistä henkilötiedoista.
Asianosaisen edustajalla ja avustajalla on yleensä sama tiedonsaantioikeus kuin asianosaisella itsellään. Vajaavaltaisen tiedonsaantioikeus kuuluu yleensä huoltajalle, edunvalvojalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Tietopyynnöllä toteutetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Asiointipalvelut:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Keskushallinto


Suomeksi