Suoraan sisältöön

Tietopyynnöt

Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Tällaisia pyyntöjä voi esittää vapaamuotoisesti esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse. Nämä pyynnöt suunnataan suoraan asiasta vastaavalle virastolle, toimialalle tai liikelaitokselle.

On kuitenkin myös sellaisia tietoja, joita voidaan lain mukaan antaa vain tietyillä edellytyksillä ja, joiden osalta viranomaisen tulee harkita, voidaanko tiedot antaa pyytäjälle. Näistä edellytyksistä kerrotaan tällä sivulla ja näiden tietojen pyytämiseen on olemassa erilliset lomakkeet.

Omien henkilötietojen pyytäminen

Henkilöllä on oikeus saada itseään koskevia tietoja sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen että viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain eli julkisuuslain mukaan. Nämä oikeudet ovat osittain päällekkäisiä, mutta niissä on myös joitakin eroja. Keskeiset erot liittyvät muun muassa pyynnön enimmäiskäsittelyaikaan ja muutoksenhakuun.

Tietosuoja-asetuksen mukaan omien tietojen tarkastuspyyntöön ja virheellisten tietojen oikaisuvaatimukseen on vastattava ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Aikaa voidaan jatkaa enintään kahdella kuukaudella.

Julkisuuslain mukaan tietopyyntö on käsiteltävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnöstä. Aikaa voidaan jatkaa enintään kahdella viikolla.

Omien henkilötietojen pyytäminen tietosuoja-asetuksen nojalla

Rekisteröidyillä eli kaupungin asiakkailla on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus tietää, käsitelläänkö kaupungilla heidän henkilötietojaan sekä pyytää itseä koskevat tiedot itselleen. Lisäksi virheellisille henkilötiedoille on oikeus vaatia oikaisua.

Omien henkilötietojen tarkastuspyynnön ja virheellisten tietojen oikaisuvaatimuksen voi tehdä Rekisteröidyn oikeudet -sivulla olevilla lomakkeilla. Linkit tietopyyntölomakkeisiin ovat Näin toteutat oikeutesi -otsikon alla.

Omien tietojen pyytäminen julkisuuslain nojalla

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista tietyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä.

Omia tietoja koskevan tietopyynnön voi tehdä Kaupungin asiakirjojen julkisuus -sivulla olevalla lomakkeella. Linkki tietopyyntölomakkeeseen on Oikeus saada itseään koskevia tietoja -otsikon alla. 

Muiden kuin omien tietojen pyytäminen

Asianosaisen tietopyyntö

Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Asianosaisen tietopyynnön voi tehdä Kaupungin asiakirjojen julkisuus –sivulla olevalla lomakkeella. Linkki tietopyyntölomakkeeseen on Asianosaisen tietopyyntö –otsikon alla.

Tietopyyntö viranomaisen henkilörekisteristä

Viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.

Tietopyynnön viranomaisen henkilörekisteristä voi tehdä Kaupungin asiakirjojen julkisuus -sivulla olevalla lomakkeella. Linkki tietopyyntölomakkeeseen on Tietopyyntö viranomaisen henkilörekisteristä –otsikon alla.

Tietojen pyytäminen Sosiaali- ja terveystoimialalta

Edellä mainittujen lisäksi asiakkaan on mahdollista pyytää sosiaali- ja terveystoimialalta lokitietojaan tai tietoja vainajasta.

Lokitietopyyntö

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain mukaan asiakkaalla on oikeus saada tietää, kuka on käsitellyt hänen tietojaan. Asiakkaalla on oikeus tehdä sosiaali- ja terveystoimialalle lokitietopyyntö. Lokitietopyynnön voi tehdä sosiaali- ja terveystoimialan Tietojen tarkastaminen-sivuilla olevilla lomakkeilla.

Tietopyyntö vainajasta

Kuolleen henkilön elinaikana annettua hoitoa koskevat potilastiedot ovat salassa pidettäviä, mutta niitä voidaan luovuttaa poikkeustapauksissa perustelluista syistä. Tietoja vainajasta voi pyytää sosiaali- ja terveystoimialan Tietojen tarkastaminen-sivuilla olevilla lomakkeilla.
01.12.2020 14:58