Suoraan sisältöön

Sari Näreen ym. aloite erityistuen vahvistamisesta peruskouluissa ja päiväkodeissa

14.11.2012 Sari Näreen ym. aloite erityistuen vahvistamisesta peruskouluissa ja päiväkodeissa

Viime aikoina julkisuudessa on käsitelty kouluissa tapahtuvia häiriö- ja väkivaltatilanteita ja puhuttu "räyhääjäoppilaista". Erityistukea tarvitsevien lasten integrointi ns. normaaliluokkiin lähikouluperiaatteen varjolla näyttää pahentaneen koulurauhaongelmia. Tällöin tulee tarkistaa tuki- ja opetusjärjestelyjä. Samoin ollaan oltu huolestuneita pienten lasten kuormittumisesta liian suurissa päiväkoti ryhmissä.

Monen lapsen stressireaktion taustalla on aistiherkkyys, mikä tulee tunnistaa hoitoa ja opetusta järjestettäessä. Noin joka kymmenes yli- tai alireagoi aistialueiden ärsykkeisiin: osa saa neurologisen diagnoosin tai kuuluu autismin kirjoon. Jos sensomotorista epätasapainoa ei tunnisteta tai myönnetä ajoissa ennen kouluikää, lapsi voi saada käytöksestään jatkuvaa kielteistä palautetta, mikä vaikuttaa persoonallisuuteen. Turvattomat kiintymyssuhteet ja mediaympäristön aistiärsyketulva pahentavat oireita.

Aistiherkkien lasten oppimista häiritsevät hoitopaikan tai kouluarjen tiheys, melu, hajut ja oppikirjojen sekavuus. Tuntoherkät lapset eivät aina kestä avustajaakaan liian lähellä. Aistiherkillä. kuten adhd- ja asperger -Iapsilla, on usein epätasainen kykyrakenne, ja heidän leimaamisensa ongelmaksi voi jäädyttää erityislahjat. Aistiherkkien lasten sijoittaminen liian suuriin hoito- ja opetusryhmiin voi merkitä heihin kohdistuvaa aistiväkivaltaa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämmekin, että päivähoidossa ja opetustoimessa erityistueksi ymmärretään se, että päivähoitoryhmät pysyvät kohtuullisen kokoisina eikä aistiherkkiä ja muita erityistuen tarpeessa olevia lapsia sijoiteta liian suuriin hoito- tai opetusryhmiin. Tämä edellyttää sitä, ettei erityisluokkia eikä -tukea pureta vaan tarpeen mukaan vahvistetaan sekä koululääkäriresursseihin lisätään kiertävä neurologi. Vastaavat resurssit on taattava päivähoidossa.

Sari Näre

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:05