Suoraan sisältöön

Sari Näreen ym. aloite lapsilähtöisen lastensuojelutyön kehittämisestä

14.11.2012 Sari Näreen ym. aloite erityistuen vahvistamisesta peruskouluissa ja päiväkodeissa

Lastensuojelutyön puutteet ovat aiheuttaneet viime aikoina suurta huolta ja johtaneet jopa kuolemantapauksiin. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on vuoden 2012 huhtikuussa määrännyt, että Helsingissä ryhdytään lainmukaisten määräaikojen toteuttamiseen lastensuojeluilmoitusten käsittelyaikojen ja lastensuojelutarpeen selvitysten osalta.

Tämä edellyttänee, että Helsingissä lastensuojelutyöntekijäresurssit tuplataan suositusten mukaiselle tasolle (30 lasta/ työntekijä). Ongelmana on työntekijöiden suuri vaihtuvuus, mihin työntekijävaje osaltaan vaikuttaa. Kun työntekijät eivät siksi ehdi paneutua kunnolla avohuollon tukitoimiin, riski huostaanottoihin kasvaa. Painopisteen siirtäminen ehkäisevään lastensuojelutyöhön on jo vuodessa säästänyt esimerkiksi Imatralla lastensuojelukustannuksia.

Riittävät lastensuojelutyön avohuollon resurssit mahdollistavat myös lastensuojelun työkulttuurin kehittämisen lapsilähtöiseen suuntaan. Lapsilähtöisyyttä merkitsee mm. huomion kiinnittäminen lapsen ja huoltajan kiintymys suhteen laatuun. Suomessa kiintymyssuhteet ovat keskimääräistä välttelevämpiä, mikä välittynee myös huostaanottopainotteisessa lastensuojelutyössä. (Lasten lähettäminen pois kotoa ns. turvaan sotalapsiksi on samaa emotionaalista juurta). Erottaminen kiintymyssuhteista on traumaattista, ja lastensuojelutyössä olisikin syytä kehittää keinoja sen mahdollisimman varhaiseen arvioimiseen, elääkö lapsi vaarallisten kiintymyssuhteiden armoilla. Varhain perheisiin huostaanotettujen lasten selviytymisennuste on muita huostaanotettuja parempi. Lastensuojelutyön kehittämisessä tulee käyttää kokemusasiantuntijoiden osaamista ja sijaisperheiden tukitoimia on parannettava.

Lastensuojelulaki edellyttää asiakkuussuunnitelmien tekemistä, ja suunnitelmissa on syytä ottaa huomioon myös muun tuen tarve, onhan toimeentulo-, mielenterveys- ja päihdeongelmat huostaanottoriski. Kotiapua on oltava riittävästi tarjolla niin lastensuojeluperheille kuin myös elämäntilanteesta johtuvan kriisin takia väliaikaista kotiapua tarvitseville perheille. Erityisesti on panostettava yksinhuoltajien arjen helpottamiseen. Asiakkuussuunnitelmia tehtäessä tulee vakiinnuttaa läheisneuvonpito työkäytäntönä. Läheisneuvonpidossa voi kartoittaa lapsen lähipiirin tukiresurssit ja se helpottanee myös lastensuojeluilmoituksia kiusaamistarkoituksessa tekevien tunnistamista. Myös lain mukainen lapsen tahdon kuuleminen sekä huostaanoton kohdanneiden vanhempien tukeminen tulee sisältyä asiakkuussuunnitelmaan. Tarvittaessa lapselle on määrättävä edunvalvoja.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että valtuustokaudella 2013-2016 lastensuojelutyön resurssit tuplataan lastensuojelulain edellyttämälle tasolle ja lastensuojelutyöstä kehitetään lapsilähtöistä mm. edellä mainituin toimenpitein. Samalla on kehitettävä keinoja lapsen ja huoltajan tai huoltajien kiintymyssuhteen laadun arvioimiseen.

Sari Näre

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:05