Suoraan sisältöön

Talousarvioaloite avoterveydenhoitoon

14.03.2012 Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä terveyskeskuksen avoterveydenhoitoon

LISÄVIRKOJA TERVEYSASEMILLE ENNALTAEHKÄISEVÄN TOIMINNAN JA SEKUNDAARIPREVENTIOKUNTOUTUKSEN VAHVISTAMISEKSI

Ikäihmisten avohoidon lisääntyessä ja, varsinkin sote-organisaatioiden yhdistymisen murrosvaiheessa, tarvitaan nykyistä voimakkaampaa panostusta ennaltaehkäisevien, toipumisvaiheen ja kotiin vietävien kuntoutustoimien toteuttamiseen.

Myös kaiken ikäisille riski ryhmille ja varhaisvaiheen ongelmiin kohdistettavien ennaltaehkäisevien toimien tarve kasvaa perusterveydenhoidon avopalvelujen aktivoituessa korvaamaan laitosvaltaista hoitoideologiaa. Näitä ryhmiä ovat vanhusten lisäksi esim. diabetes-, ylipaino-, osteoporoosi- ja keuhkoahtaumasairastuneet.

Terveysasemien kuntoutushenkilöstöä onkin voitu jo nyt sujuvasti siirtää organisaation sisällä eri toimipisteisiin ja toimintomuotoihin myös lyhytaikaisen tarpeen mukaan.

Monipuolisten vanhuskeskusten toimintojen muokkautuessa on tärkeä turvata aktiivinen liikunta- ja kuntoutustoiminta niissäkin. Myös pitkäaikaisosastoilla työskentelevien terapeuttien ammattitaidon ja työssäjaksamisen kannalta on tärkeää voida työskennellä ajoittain myös avopuolella ja osana yhteistä terveydenhuoltoa. Näin varmistetaan yhteistyö avo- ja laitosasiakkaiden hoitotyössä ja siihen liittyvässä kuntoutuksessa.

Asiakkaiden terveyshyötynäkökulmasta kehitettäviä perusterveydenhuollon kuntoutuspolkuja siirtyy entistä enemmän avohoitoon. Jotta myös niihin riittää tarpeeksi työntekijöitä, eivätkä kaikki resurssit ohjaudu vain osasto- ja vanhustyöhön sekä 1.1k: n kiireellisyysasiakkaiden (mm.lapset, kotiutuvat ja kipuvanhukset, työikäiset traumapotilaat) hoitamiseen, esitämmekin, että kaupunki varaa terveyskeskukselle määrärahan 4 fysioterapeutin, 2 toiminta- ja puheterapeutin sekä 2 neuropsykologin palkkaamiseen avoterveydenhoidon toimipisteisiin.

Näin mahdollistetaan myös moniammatillisen ennaltaehkäisevän ja varhaisen puuttumisen työn nykyistä parempi toteutusmahdollisuus kaikille ikäryhmille. Säästöt syntyvät vähenevästä vuodeosasto- ja erikoissairaanhoitotarpeesta sekä työikäisten työstä poissaoloista.

Arja Karhuvaara

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:48