Suoraan sisältöön

Lilli Autin talousarvioaloite määrärahan varaamisesta lastensuojelutoimintaan

14.03.2012 Lilli Autin talousarvioaloite määrärahan varaamisesta lastensuojelutoimintaan

Uusi lastensuojelulaki on ollut voimassa neljä vuotta. Lakiuudistus toi mukanaan muun muassa velvoittavat määräajat lastensuojelun avohuollon työhön.

Lain 26 § mukaan lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Lisäksi sosiaalityöntekijän on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ilmoituksen tai vastaavan yhteydenoton vastaanottamisesta ratkaistava, onko asian vireille tulon johdosta ryhdyttävä 27 §:ssä tarkoitetun lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen vai onko asia selvästi luonteeltaan sellainen, ettei se johda toimenpiteisiin.

Lain 27 § edellyttää lapsenasioista vastaavan sosiaalityöntekijän tekevän selvityksen lapsen tilanteesta. Selvityksessä arvioidaan lapsen kasvuolosuhteita, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta. Selvityksen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta.

Lastensuojelulain mukaiset määräajat ovat ehdottomia. Määräaikoja ei voi ylittää rikkomatta lakia.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityksen "Lupaako laki liikaa? Selvitys lastensuojelulain asettamien määräaikojen noudattamisesta Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa, 15/2011" mukaan Helsingissä seitsemän arkipäivän määräajassa käsiteltyjen ilmoitusten osuus kaikista ilmoituksista oli 79,8 % ja kolmen kuukauden määräajassa valmistuneiden selvitysten osuus kaikista selvityksistä 72,9 %. Selvityksen mukaan Helsingissä oli yhteensä 129 lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijää, joista 83 työntekijää eli 64,3 % oli päteviä.

Aluehallintoviraston selvityksen mukaan suurimmissa kunnissa, mukaan lukien Helsinki, oli suhteellisesti vähiten päteviä sosiaalityöntekijöitä tekemässä lastensuojelun avohuollon sosiaalityötä. Näissä kunnissa oli myös eniten vaikeuksia noudattaa lastensuojelutarpeen selvitysten määräaikaa.

Edellä esitetyn perusteella esitän, että vuoden 2013 talousarvioon varataan riittävästi määrärahoja pätevien lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden palkkaamiseen, jotta kaikki lastensuojeluilmoitukset ja lastensuojelutarpeen selvitykset pystytään tekemään lastensuojelulain mukaisissa määräajoissa.

Helsingissä 13.3.2012
Lilli Autti

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:52