Suoraan sisältöön

Lilli Autin talousarvioaloite sosiaali- ja terveysviraston sisäisen valvonnan ja palvelujen toteutumisesta

14.03.2012 Lilli Autin talousarvioaloite sosiaali- ja terveysviraston sisäisen valvonnan ja palvelujen toteutumisesta

Kaupunki järjestää kuntalaisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä omana toimintana että ostopalveluina. Toiminnan ja palveluiden kehittäminen, laadun ja kustannusten seuranta vaatii myös aktiivista omavalvontaa. Varsinkin niiden palveluiden osalta, jotka kohdistuvat erityisesti heikoimpien ja haavoittuvampien henkilöryhmien kuten vanhusten, kehitysvammaisten, vammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihteenkäyttäjien hoidon- ja hoivan järjestämiseen, tulee virastojen sisäistä omavalvontaa kehittää.

Sopimuskausien aikana tulisikin aiempaa säännöllisemmin valvoa, täyttyvätkö annetut palvelulupaukset ja henkilöstömitoitukset vuoden aikana ja saavatko näihin palveluihin ohjatut ja sijoitetut henkilöt heille tarpeellisia ja luvattuja palveluja riittävästi. Useimmissa palveluissa niiden saajalle tulee tehdä yksilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma, joiden toteutumista tulisi valvoa tehokkaasti vuoden aikana myös konkreettisten valvontakäyntien avulla.

Usein toiminnan puutteisiin kiinnitetään huomiota vasta siinä vaiheessa, kun palveluja saava henkilö tai hänen omaisensa tekevät asiasta kantelun ulkopuoliselle laillisuusvaivojalie, vaikka kunnalla on velvollisuus itse valvoa palvelujensa toteutumista. Sosiaalivirastossa eri vastuualueiden työntekijöiden on oman työnsä ohella myös valvottava asiakkaidensa saaman palvelun toteutumista ja reagoitava esille tuleviin epäkohtiin. Riittävä valvonnan mahdollisuus ja intensiivisyys vaihtelee kuitenkin työtilanteen mukaan.

Edellä esitetyn perusteella esitän, että vuoden 2013 talousarvioon vartaan riittävä määräraha, jonka turvin uudessa sosiaali- ja terveysvirastossa voidaan kehittää sisäistä valvontaa ja varmistaa palvelujen toteutuminen luvatussa muodossa ja tarvittaessa palkattava henkilökuntaa konkreettisen omavalvonnan suorittamiseen esim. turvaamalla säännölliset tarkastuskäynnit palveluja tarjoaviin yksiköihin.

Helsingissä 13.3.2012
Lilli Autti

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:50