Suoraan sisältöön

Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite sosiaaliviraston määrärahojen lisäämisestä

14.03.2012 Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite sosiaaliviraston määrärahojen lisäämisestä

Talousarvioaloite vuodelle 2013 - ja taloussuunnitelmakaudelle 2013-2015

Talouden taantuma ja monien sosiaalisten ongelmien lisääntyminen korostaa helsinkiläisten sosiaalisen arkiturvallisuuden ja peruspalvelujen turvaamista ja syrjäytymisen ehkäisemistä niin, että varmistetaan perustuslain 19 §:n mukaisen toimeentulon ja lakisääteisten palvelujen riittävät määrärahat. Tämä on välttämätöntä myös sosiaalipalvelujen määrärahojen alibudjetoimisen lopettamiseksi.

Esitämme, että lisätään sosiaaliviraston määrärahoja vuoden 2013 talousarvioon ja vuosien 2014-2015 talous suunnitelman pohjaan:

a. lapsiperheiden palveluihin ehkäisevän työn, kotipalvelun ja varhaisen tuen sekä lastensuojelun sosiaalityön lisäämiseen Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman toteuttamiseksi 12 miljoonaa euroa

b. toimeentulotuen, erityisesti harkinnanvaraisen ja ehkäisevän toimeentulotuen ja sosiaalisen muutostyön sekä työllistämisen lisäämiseksi 7 miljoonaa euroa

c. päihdehuollon varhaiseen puuttumiseen ja perhekuntoutukseen sekä hoitotakuulain edellyttämien kuntoutus-, hoito- ja terapiapalveluihin 6 miljoonaa euroa

d. vanhusten sosiaalityön, asumispalvelujen, ehkäisevien kotikäynti en, kuntoutuspalvelujen ja vanhainkoti/pitkäaikaishoidon lisäämiseksi kaupungin omana toimintana sekä omaishoidon lisäämiseksi 12 miljoonaa euroa

Tulee turvata asukaslähtöiset palvelut pääsääntöisesti kaupungin omana toimintana siten, että ehkäisevää työotetta ja varhaista puuttumista lisätään. Samalla määritellään selkeät palvelulupaukset, nopeat määräajat (päivähoitopaikan saaminen, lastensuojelun arviointi, toimeentulotuen käsittely, ikäihmisten palveluntarpeen kartoitus ja hoitotakuuajat muun muassa perheneuvolassa ja päihdehuollossa) ja rakennetaan toimivampi palautejärjestelmä.

Palvelusetelijärjestelmän laajentamisen sijaan lisätään syrjäytyneiden ja yksinäisten helsinkiläisten palveluja. Näin voidaan myös varautua vanhuspalveluja koskevan lainsäädännön sekä sosiaali- ja
terveydenedistämislain tuleviin velvoitteisiin.

Yrjö Hakanen

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:48