Suoraan sisältöön

aloite PosiViren toimimisesta Ohjaamo-hankkeessa

26.11.2014 Helena Kantolan ym. aloite PosiVire Oy:n toimimisesta pääasiallisena toimijana Ohjaamo-hankkeessa

Kaupungin hallitus hyväksyi 24.11.2014 Helsingin kaupungin ja VM:n välisen sopimuksen kuntakokeilusta vuosille 2015-16. Kuntakokeilussa nuorille on tarkoitus rakentaa ns. matalan kynnyksen periaatteella toimiva Ohjaamo -niminen palvelupiste.

Ohjaamossa tarjottaisiin nuorille samasta osoitteesta moniammatillista ohjausta ja tukea. Ohjaamo olisi samalla eri viranomaisten välinen yhteistyöpi ste, jolla poistetaan päällekkäistä viranomaistoimintaa. Tuki ohjattaisiin ensisijaisesti koulutuspaikkaa vailla olevien 16 - 29-vuotiaiden nuorten opiskeluun hakeutumista sekä keskeyttämisvaarassa olevien tai jo keskeyttäneiden nuorten pääsyä takaisin koulutuspolulle. Ohjaamo tukisi myös
syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja ohjaisi heidät tarvittaessa esimerkiksi kuntoutus- ja työhallinnon palvelujen piiriin tai ns. matalan kynnyksen mielenterveys- ym. palvelujen käyttäjiksi.

Helsingin kaupungilla toimii jo tällä hetkellä vastaavanlaisissa tehtävissä PosiVire Oy. Se on jo vuonna 2008 perustettu sosiaalinen yritys, josta Helsingin kaupunki omistaa 2/3 ja HUS 1/3.

PosiVire Oy työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä sekä tukee heitä vapaille työmarkkinoille ja opiskelemaan siirtymisessä.

Valtiovarainvaliokunta on käyttänyt PosiViren toimintamallia esimerkkinä tammikuussa 2014 nuorisotakuun toteuttamisessa uusien matalan kynnyksen toiminta- ja koulutusmallien toteuttamisesta. Lisäksi PosiVire Oy:n asema Helsingin kaupungin toimijana on vahvistettu Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston hyväksymässä vuoden 2015 työllisyyden hoitoa koskevissa tavoitteissa. Niiden mukaan PosiVire Oy:n "...rooli selkiytetään ja varmistetaan tulevaisuuden toimintaedellytykset. Yhtiön ja kaupunkiorganisaation työllisyydenhoidon välistä työjakoa selkeytetään". Myös Helsingin kaupungin vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa PosiVire Oy:n kaltaiset sosiaali-, terveys ja varhaiskasvatuksen toimialan tytäryhteisöt (ml. Helsingin Seniorisäätiö, Niemikotisäätiö ja Oulunkylän sairaskotisäätiö) ovat osa toimialan palvelukokonaisuutta ja omaan toimintaan rinnastettava tuotantotapa".

Ottaen huomioon PosiVire Oy:n asema yhtenä kaupungin toimijana vuodesta 2008 ja siellä kehitellyt työllisyydenhoi tomallit sekä ammattitaitoinen työllistettävien ohjaus, on tarkoituksenmukaista ensi sijassa hyödyntää PosiVire Oy:n kaltaista toimijaa Ohjaamo-toimintaa koskevassa kuntakokeilussa.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän jäsenet esittävät seuraavanlaisen aloitteen

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki selvittää Helsingin kaupungin tytäryhtiönä ja sosiaalisena yrityksenä toimivan PosiVlre Oy:n mahdollisuudet toimia Ohjaamo-hankkeen päävastuullisena toteuttajana.

Helena Kantola05.12.2019 19:48