Suoraan sisältöön

aloite tiedon avoimuuden ja saatavuuden edistamisesta

22.10.2014 Mari Holopaisen ym. aloite tiedon avoimuuden ja saatavuuden edistämisestä

Julkisuuslain ja kaupungin viestintäohjeiden mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Asiakirjapyyntö on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Tiedon pyytäjän ei tarvitse selvittää henkilöllisyyttään eikä perustella pyyntöään, ellei kysymys ole salassa pidettävästä asiakirjasta tai viranomaisen henkilörekisterissä olevasta tiedosta .Tiedon asiakirjan sisällöstä antaa se henkilö, jolle tehtävä on määrätty tai jolle tehtävä aseman tai työn vuoksi kuuluu. Tieto on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnöstä.

Täten lähtökohtaisesti kaikki dokumentit, jotka eivät erityisestä syystä ole salassa pidettäviä, ovat julkisia dokumentteja ja kaikkien halukkaiden saatavissa. Valtuutettujen tiedonsaanti oikeus on taattu laajasti. lisäksi kaupunki on asettanut tavoitteekseen avoimen datan edistämisen . Avoimen tiedon avulla on tarkoitus avata kaupungin tietovarantoja mahdollisimman paljon, jolloin kaupunkilaiset ja yritykset voivat eri tavoin hyödyntää tietoa ja kehittää uusia palveluita sen pohjalta.

Asukaslähtöisyys kaupungin arvona tulisi merkitä sitä, että kaupungin virastot vastaavat tietopyyntöihin avoimesti sekä tuovat oma-aloitteisesti ja aktiivisesti tietoa kaupunkilaisille . Tästä huolimatta kaikkiin tietopyynt öihin ei vastata, vastataan puutteellisesti tai pitkällä odotusajalla. Esimerkiksi sisäilmaselvitysten suhteen tiedonsaanti on usein koettu puutteelliseksi.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että jokai sessa virastossa luodaan toimintamallit, joiden avulla varmistetaan, että lain mukaiset ja kaupungin strategisia tavoitteita tukevat tiedonsaantioikeudet ovat hyvin tiedossa, tietopyyntöihi n vastataan mahdollisimman nopeasti ja riittävällä laajuudella sekä edistetään mahdollisimman avointa ja kaupunkilaisia palvelevaa toiminta kulttuuria.

Mari Holopainen05.12.2019 19:33