Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
01 / 16.01.2013Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 1 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 2 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 3 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2013 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan valinta toimikaudeksi 2013 - 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 5 Kaupunginjohtaja/5

Kuntalain 17 §:ssä tarkoitetut vaalit (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Kaupunginjohtaja/6

Hallintosäännön ja kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Kaupunginjohtaja/7

Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Elefanttikorttelin K 4 pohjoisosan peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Pasilan tontin 17023/2 ja tontin itäpuolisen katu- ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12077; Asemapäällikönkatu 1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Lauttasaaren tontin 31117/7 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12084; Heikkiläntie 6, Perttulantie 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat viisi aloitetta (pdf) (html)§ 1 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 2 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 3 Stadsdirektören/3

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige för år 2013 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 4 Stadsdirektören/4

Val av ledamöter i stadsfullmäktiges valnämnd för mandattiden 2013 - 2016 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 5 Stadsdirektören/5

I 17 § i kommunallagen avsedda val (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 6 Stadsdirektören/6

Ändring av förvaltningsstadgan och instruktionen för stadsstyrelsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 7 Stadsdirektören/7

Förnyande av samarbetsavtalet mellan städerna i huvudstadsregionen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 8 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Projektplan för ombyggnad i norra delen av kvarteret Elefanten K4 (pdf) (html)

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 9 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Detaljplaneändring för tomten 17023/2 och gatu- och parkområde öster om denna i Böle (nr 12077; Stinsgatan 1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 10 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Detaljplaneändring för tomten 31117/7 och gatuområde i Drumsö (nr 12084; Heikasvägen 6, Bertasvägen 2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 11

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande fem motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10