Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
02 / 30.01.2013Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 12 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 13 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 14 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 15 Kaupunginjohtaja/4

Kuntalain 17 §:ssä tarkoitetut vaalit (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginhallituksen konsernijaoston valinta toimikaudeksi 2013 - 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Kaupunginjohtaja/6

Poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta toimikaudeksi 2013 - 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Kaupunginjohtaja/7

Takauksen myöntäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiölle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Kaupunginjohtaja/8

Eräiden vuoden 2012 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, eräiden toimintakatetavoitteiden alittaminen sekä eräiden määrärahojen siirtäminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Kaupunginjohtaja/9

Vuonna 2012 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2013 talousarvioon ja erään määrärahan ylittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin takauksen myöntäminen Jätkäsaaren pysäköinti Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen 2013-2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Helsingin Energian omistaman toimistorakennuksen myynti ja tontin vuokraaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Kluuvin tontin 2005/8 ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12027; Läntinen Teatterikuja 1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Suutarilan Sarastustien alueen tonttien 40045/13 ja 40046/1 asemakaavan muuttaminen (nro 12108; Pohjantähdentie 59 ja Sarastustie 3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Sosiaali- ja terveystoimi/15

Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2013 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 27 Sosiaali- ja terveystoimi/16

Jäsenten nimeäminen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2013 alkavaksi kaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Sivistys- ja henkilöstötoimi/17

Helsingin kaupungin osallistuminen Urhea-säätiön perustamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 29

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 12 aloitetta (pdf) (html)§ 12 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 13 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 14 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 15 Stadsdirektören/4

I 17 § i kommunallagen avsedda val (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 16 Stadsdirektören/5

Val av ledamöter i stadsstyrelsens koncernsektion för mandattiden 2013 - 2014 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 17 Stadsdirektören/6

Val av medlemmar i delegationen för polisen för mandattiden 2013 - 2016 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 18 Stadsdirektören/7

Borgen till stiftelsen Helsingfors stads 400-årshem (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 19 Stadsdirektören/8

Överskridning av anslag, underskridning av målsatta verksamhetsbidrag, överföring av anslag och ändring av anslagsdisponeringen i 2012 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 20 Stadsdirektören/9

Överskridningar i 2013 års budget som motsvarar oförbrukade anslag från år 2012 och överföring av ett anslag (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 21 Stadsdirektören/10

Stadens borgen till Busholmens parkering Ab (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 22 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Val av gode män för fastighetsförrättningar 2013-2016 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 23 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Försäljning av en kontorsbyggnad i Helsingfors Energis ägo och utarrendering av tomten (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 24 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för tomten 2005/8 och gatuområde i Gloet (nr 12027; Västra Teatergränden 1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 25 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Detaljplaneändring för tomterna 40045/13 och 40046/1 på Gryningsvägens område i Skomakarböle (nr 12108; Polstjärnevägen 59 och Gryningsvägen 3) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 26 Social- och hälsovårdsväsendet/15

Val av ledamöter i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för den mandattid som börjar år 2013 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 27 Social- och hälsovårdsväsendet/16

Val av ledamöter i Kårkulla samkommuns fullmäktige för den mandattid som börjar med år 2013 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 28 Bildnings- och personalväsendet/17

Helsingfors stads deltagande i inrättandet av Urhea-stiftelsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 29

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 12 motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10