Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
04 / 27.02.2013Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 69 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 70 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 71 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 72 Kaupunginjohtaja/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 73 Kaupunginjohtaja/5

Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 74 Kaupunginjohtaja/6

Lainan myöntäminen Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 75 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Lauttasaaren korttelin 31133 tontin 6 asemakaavan muuttaminen (nro 12083; Vattuniemenkatu 27, Vattuniemenranta 4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 76 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Tapaninkylän tonttien 39060/1 ja 2 tonttien 39061/6 ja 11 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12132; Hiirakonkujan alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 77 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Pitäjänmäen pientaloalueen sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12067; Länsi-Reimarla) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Kaupunginjohtaja/10

Ryj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite valotolpan asentamisesta Violanpuiston pohjoiskulmaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Kaupunginjohtaja/11

Ryj / Valtuutettu Eija Loukoilan aloite Vuosaaren sillan kunnon sekä tarvittavien toimenpiteiden selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Kaupunginjohtaja/12

Ryj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite ikäihmisten alennuslipuista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81 Kaupunginjohtaja/13

Ryj / Valtuutettu Päivi Lipposen aloite koirapuistojen perustamisesta Herttoniemeen sekä eri puolille Helsinkiä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 82 Kaupunginjohtaja/14

Kaj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite selvityksen tekemisestä maa- ja kelluvista uimaloista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 83 Kaupunginjohtaja/15

Kaj / Valtuutettu Emma Karin aloite Vaasankadun muuttamisesta kävely- tai pihakaduksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 84 Kaupunginjohtaja/16

Stj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite vanhuspalveluohjelman tekemisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Kaupunginjohtaja/17

Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite aistiherkkien lasten perheiden omasta tukimallista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 29 aloitetta (pdf) (html)§ 69 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 70 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 71 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 72 Stadsdirektören/4

Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämndens första sektion (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 73 Stadsdirektören/5

Val av ersättare i utbildningsnämnden och dess finska sektion (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 74 Stadsdirektören/6

Lån till Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 75 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Detaljplaneändring för tomten nr 6 i kvarteret nr 31133 på Drumsö (nr 12083; Hallonnäsgatan 27, Hallonnässtranden 4) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 76 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Detaljplaneändring för tomterna nr 39060/1 och 2 och tomterna nr 39061/6 och 11 m.m. i Staffansby (nr 12132; området vid Skimmelgränd) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 77 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Detaljplaneändring för ett småhusområde och gatu- och parkområden i Sockenbacka (nr 12067; Västra Reimars) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 78 Stadsdirektören/10

Ryj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om en lyktstolpe i norra hörnet av Violaparken (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 79 Stadsdirektören/11

Ryj / Den av ledamoten Eija Loukoila väckta motionen om en utredning över skicket på Nordsjö bro och behövliga åtgärder (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 80 Stadsdirektören/12

Ryj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om rabattbiljetter för äldre (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 81 Stadsdirektören/13

Ryj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om hundparker i Hertonäs och på olika håll i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 82 Stadsdirektören/14

Kaj / Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om en utredning över friluftsbad, flytande badanläggningar m.m. (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 83 Stadsdirektören/15

Kaj / Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om ändring av Vasagatan till gå- och gårdsgata (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 84 Stadsdirektören/16

Stj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om utarbetandet av ett äldreomsorgsprogram (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 85 Stadsdirektören/17

Stj / Den av ledamoten Sari Näre väckta motionen om en egen stödmodell för familjer med barn med överkänsliga sinnen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 86

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 29 motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10