Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
12 / 28.08.2013Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 259 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 260 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 261 Kaupunginjohtaja/3

Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 262 Kaupunginjohtaja/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 263 Kaupunginjohtaja/5

Varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 264 Kaupunginjohtaja/6

Eron myöntäminen Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen toimitusjohtaja Tuula Jäppiselle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 265 Kaupunginjohtaja/7

Eräiden vuonna 2013 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 267 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Länsisataman korttelin 20801 ja sitä palvelevien maanalaisten tilojen vuokraus- ja myyntiperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 268 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Käpylän korttelin nro 25878 tontin nro 7 vuokrausperusteiden muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 269 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Myllypuron ja Rastilan asunto- ja autopaikkatonttien vuokrausperusteet (Tontit 45129/5, 45146/6 sekä 54033/9, 12 ja 13) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 270 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Kallion tontin 305/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12118, Toinen linja 3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 271 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Oulunkylän eräiden korttelien sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12154, Kuusikkopolun ympäristö) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 272 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Kaarelan puisto- ja lähivirkistysalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12097, Kaarelan jäähalli) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 273 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Kaarelan tonttien 33316/4 ja 5 sekä katu- ja lähivirkistysalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12166, Kuninkaantammen etelärinne) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 274 Sosiaali- ja terveystoimi/16

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 275 Sosiaali- ja terveystoimi/17

Varhaiskasvatustoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 276

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kolme aloitetta (pdf) (html)§ 259 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 260 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 261 Stadsdirektören/3

Ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 262 Stadsdirektören/4

Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 263 Stadsdirektören/5

Val av ersättare i barnomsorgsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 264 Stadsdirektören/6

Ansökan från Tuula Jäppinen om avsked från tjänsten som verkställande direktör för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 265 Stadsdirektören/7

Överskridning av anslag i 2013 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 266 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Proprieborgen till Kronbergsstrandens sopsug Ab (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 267 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Grunder för utarrendering och försäljning av kvarteret 20801 och dess underjordiska servicelokaler i Västra hamnen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 268 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Ändring av arrendegrunderna för tomten nr 7 i kvarteret 25878 i Kottby (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 269 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Arrendegrunder för bostads- och bilplatstomter i Kvarnbäcken och Rastböle (tomterna 45129/5, 45146/6 samt 54033/9, 12 och 13) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 270 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Detaljplaneändring för tomten 305/3 i Berghäll (nr 12118; Andra linjen 3) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 271 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för vissa kvarter samt park- och gatuområden i Åggelby (nr 12154, Grandungestigens omgivning) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 272 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Detaljplaneändring för park- och närrekreationsområde i Kårböle (nr 12097, Kårböle ishall) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 273 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Detaljplaneändring för tomterna 33316/4 och 5 och gatu- och närrekreationsområden i Kårböle (nr 12166, Kungsekens södra sluttning) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 274 Social- och hälsovårdsväsendet/16

Ändring av instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 275 Social- och hälsovårdsväsendet/17

Ändring av instruktionen för barnomsorgsväsendet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 276

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande tre motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10