Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
13 / 11.09.2013Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 277 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 278 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 279 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 280 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 281 Kaupunginjohtaja/5

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 282 Kaupunginjohtaja/6

Nuorisolautakunnan jäsenen ja varajäsenten valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 283 Rakennus- ja ympäristötoimi/7

Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2012 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 284 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Talousarvion määrärahan ylittäminen kiinteistöjen vaihtamiseksi Vuosaaressa ja Munkkiniemessä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 285 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Talousarvion määrärahan ylittäminen kiinteistöjen ostamiseksi Östersundomista ja Ulltunasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 286 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Vartiokylän tonttien 45196/4, 8 - 11 ja 17 asemakaavan muuttaminen (nro 12153, Roihupellon metrovarikon laajennus) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 287

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat neljä aloitetta (pdf) (html)§ 277 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 278 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 279 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 280 Stadsdirektören/4

Ändring av arbetsordningen för Helsingfors stadsfullmäktige (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 281 Stadsdirektören/5

Val av ledamot i direktionen för affärsverket Helsingfors Energi (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 282 Stadsdirektören/6

Val av ledamot och ersättare i ungdomsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 283 Byggnads- och miljöväsendet/7

Miljörapport för Helsingfors stad 2012 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 284 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Överskridning av ett budgetanslag med tanke på byte av fastigheter i Nordsjö och Munksnäs (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 285 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Överskridning av ett budgetanslag med tanke på köp av fastigheter i Östersundom och Ultuna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 286 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Detaljplaneändring för tomterna 45196/4, 8-11 och 17 i Botby (nr 12153, utvidgning av Kasåkers metrodepå) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 287

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande fyra motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10