Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
05 / 16.03.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 73 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 74 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 75 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 76 Kaupunginjohtaja/4

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 77 Kaupunginjohtaja/5

Kiinteistölautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Kaupunginjohtaja/6

Johtamisjärjestelmän uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Vuokrausperusteet ja osto-oikeuden sisällyttäminen toimisto- ja hotellitonttien vuokrasopimukseen (Länsisatama, korttelin 20007 tontit 20 ja 21, Jätkäsaarenlaituri 1, Wood City) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Sörnäisten korttelin 250 tontin 2 asemakaavan muuttaminen (nro 12358, Vilhonvuori, Käenkuja 6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Osa päätöshistoriaa

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 73 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 74 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 75 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 76 Stadsdirektören/4

Val av ersättare i kultur- och biblioteksnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 77 Stadsdirektören/5

Val av ledamot i fastighetsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 78 Stadsdirektören/6

Reform av ledarskapssystemet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 79 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Arrendegrunder och inkluderande av en köpoption i arrendeavtalet för kontors- och hotelltomter (Västra hamnen, tomterna 20 och 21 i kvarteret 20007, Busholmskajen 1, Wood City) (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 80 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Detaljplaneändring för tomten 2 i kvarteret 250 i Sörnäs (nr 12358, Vilhelmsberg, Göksgränd 6) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Osa päätöshistoriaa

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 81

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10