Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
07 / 13.04.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 92 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 93 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 94 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 95 Sivistystoimi/8

Yhtenäisten peruskoulujen muodostaminen Vuosaaren alueelle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 96 Kaupunginjohtaja/4

Kunnan asukkaan aloite taloudellisten resurssien osoittamisesta koululiikunnan lisäämiseen (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin seuraparlamentin kuntalaisaloite

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 97 Sosiaali- ja terveystoimi/5

Kunnan asukkaan aloite vaikeavammaisten ihmisten aseman parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Kuntalaisaloite vaikeavammaisten ihmisten aseman parantamiseksi

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 98 Sivistystoimi/6

Kunnan asukkaan aloite veneiden talvisäilytyspaikoista (pdf) (html)

Liite 1

Kunnan asukkaan aloite veneiden talvisäilytyksestä

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 99 Sivistystoimi/7

Kunnan asukkaan aloite sotaorpojen maksuttomista uintilipuista (pdf) (html)

Liite 1

Kunnan asukkaan aloite sotaorpojen uintilipuista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 100 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Kunnan asukkaan aloite asunnoista ja liiketiloista Puotilan ostoskeskuksen paikalle (pdf) (html)

Liite 1

Kuntalaisaloite, asuntoja ja liiketiloja Puotilan ostoskeskuksen paikalle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Kunnan asukkaan aloite suomalaisen muotoilun edistämisestä maankäytön suunnittelun, kaavoituksen sekä rakennushankkeiden luvituksen ja toteutuksen yhteydessä (pdf) (html)

Liite 1

Kunnan asukkaan aloite 17.10.2015

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Kunnan asukkaan aloite alueellisten poikkeamisten menetelmien kehittämiseksi korjausrakentamisen helpottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

HEL 2015-007367, kuntalaisaloite, alueellinen poikkeaminen

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 92 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 93 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 94 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 95 Bildningsväsendet/8

Inrättande av enhetliga grundskolor i Nordsjö (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 96 Stadsdirektören/4

Invånarinitiativ om ekonomiska resurser för ökning av skolidrotten (pdf) (html)

Bilaga 1

Helsingin seuraparlamentin kuntalaisaloite

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 97 Social- och hälsovårdsväsendet/5

Invånarinitiativ om förbättring av situationen för gravt handikappade människor (pdf) (html)

Bilaga 1

Kuntalaisaloite vaikeavammaisten ihmisten aseman parantamiseksi

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 98 Bildningsväsendet/6

Invånarinitiativ om vinterförvaringsplatser för båtar (pdf) (html)

Bilaga 1

Kunnan asukkaan aloite veneiden talvisäilytyksestä

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 99 Bildningsväsendet/7

Invånarinitiativ om avgiftsfria simbiljetter för krigsvärnlösa (pdf) (html)

Bilaga 1

Kunnan asukkaan aloite sotaorpojen uintilipuista

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 100 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Invånarinitiativ om bostäder och affärslokaler på Botby köpcentrums plats (pdf) (html)

Bilaga 1

Kuntalaisaloite, asuntoja ja liiketiloja Puotilan ostoskeskuksen paikalle

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 101 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Invånarinitiativ om främjande av finsk design i samband med planering av markanvändningen, planläggning samt beviljande av bygglov för och genomförande av byggprojekt (pdf) (html)

Bilaga 1

Kunnan asukkaan aloite 17.10.2015

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 102 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Invånarinitiativ om utveckling av förfaringssätten för områdesvisa undantag i syfte att underlätta reparationsbyggandet (pdf) (html)

Bilaga 1

HEL 2015-007367, kuntalaisaloite, alueellinen poikkeaminen

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 103

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10