Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
09 / 11.05.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 118 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 119 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 120 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 121 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Jätkäsaaren Bunkkerista järjestetyn toteutuskilpailun lopputulokseen perustuvan hankekokonaisuuden hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö 29.3.2016

Liite 2

Tarjous 1.4.2016

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 122 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytöstä vapautuvien kiinteistöjen kauppa ja kehittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 123 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 124 Tarkastuslautakunta/7

Helsingin kaupungin tilintarkastajan valitseminen, option käyttö vuosille 2017-2018 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 125 Kaupunginjohtaja/8

Kaupunginorkesterin johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 126 Kaupunginjohtaja/9

Poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 127 Kaupunginjohtaja/10

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 128 Rakennus- ja ympäristötoimi/11

Ympäristötoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Sörnäisten Kalasataman eräitä asuinkortteleita koskevien toteutussopimusten, kiinteistökauppojen ja vuokrausperusteiden hyväksyminen (Sörnäinen, Kalasatama, tontit 10631/1-4, 10633/1-4 ja 10635/1-4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Asemakaavan muutos nro 12200

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Kaarelan eräiden kortteleiden sekä lähivirkistys-, ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12352, Kuninkaantammentien ympäristö) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Vartiokylän korttelin 45127 tontin 2 asemakaavan muuttaminen (nro 12367, Myllypuro, Tuulimyllyntie 3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Kunnan asukkaan aloite: Pyöräkaista Hämeentielle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kunnan asukkaan aloite, pyöräkaista Hämeentielle, 11.11.2015

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 118 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 119 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 120 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 121 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/4

Godkännande av projekthelheten för Bunkern på Busholmen utgående från byggtävlingens resultat (pdf) (html)

Bilaga 1

Tarjouspyyntö 29.3.2016

Bilaga 2

Tarjous 1.4.2016

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 122 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/5

Försäljning och utveckling av fastigheter som Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy lämnar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 123 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/6

Projektplan för en arbetsstation för byggtjänsten Stara och idrottsverket i Nordsjö (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 124 Revisionsnämnden/7

Val av revisor för Helsingfors stad, utnyttjande av optionen för åren 2017 och 2018 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 125 Stadsdirektören/8

Val av ledamot i direktionen för stadsorkestern (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 126 Stadsdirektören/9

Val av medlem i delegationen för polisen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 127 Stadsdirektören/10

Val av nämndemän vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 25 p.)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 128 Byggnads- och miljöväsendet/11

Ändringar i instruktionen för miljöförvaltningen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 129 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Godkännande av byggavtal, fastighetsaffärer och arrendegrunder för vissa bostadskvarter i Fiskehamnen i Sörnäs (Sörnäs, Fiskehamnen, tomterna 10631/1–4, 10633/1–4 och 10635/1–4) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Asemakaavan muutos nro 12200

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 130 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för vissa kvarter, områden för närrekreation och andra områden i Kårböle (nr 12352, området vid Kungseksvägen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 131 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Detaljplaneändring för tomten 2 i kvarteret 45127 i Botby (nr 12367, Kvarnbäcken, Väderkvarnsvägen 3) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 132 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Invånarinitiativ om ett cykelfält på Tavastvägen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Kunnan asukkaan aloite, pyöräkaista Hämeentielle, 11.11.2015

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 133

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10