Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
11 / 08.06.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 157 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 158 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 159 Kaupunginjohtaja/3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kolmannen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Kaupunginjohtaja/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 161 Kaupunginjohtaja/5

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan avoimen viran hoitaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Rakennus- ja ympäristötoimi/6

Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Helsingin kielilukion perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 164 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Hietalahdenrannan, Telakkakadun ja Eiranrannan liikennesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Vuorovaikutusraportin liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 166 Sosiaali- ja terveystoimi/10

Eron myöntäminen sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virasta ja avoimen viran hoito (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virasta

Liite 2

Saate eroilmoitukseen 16.5.2016

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite mielipidetutkimuksen tekemisestä Malmin lentokenttäalueen muuttamisesta asuinkäyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Valtuutettu Jessica Karhun aloite puistokaistaleen väliaikaisesta käyttöönotosta välitunneilla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite Helsingin yliopiston metroaseman nimen muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Valtuutettu Pertti Villon aloite poliittisesta edustuksesta Heka-yhtiöiden hallituksissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Valtuutettu René Hurstin aloite tyhjillään olevien kiinteistöjen mahdollisesta käytöstä kriisiasuntoina (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/16

Valtuutettu Kaarin Taipaleen aloite aurinkokeräinten luvanvaraisuudesta ja siitä tiedottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 157 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 158 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 159 Stadsdirektören/3

Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämndens tredje sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 160 Stadsdirektören/4

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 161 Stadsdirektören/5

Arrangemang för den vakanta tjänsten som biträdande stadsdirektör för social- och hälsovårdsväsendet (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 162 Byggnads- och miljöväsendet/6

Miljörapport för Helsingfors stad 2015 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 163 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Projektplan för renovering i Helsingin kielilukios byggnad (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 164 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Trafikplan för Atlantbågen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 165 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Trafikplan för Sandvikskajen, Docksgatan och Eirastranden (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Vuorovaikutusraportin liitteet

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 166 Social- och hälsovårdsväsendet/10

Ansökan om avsked från tjänsten som verkschef vid social- och hälsovårdsverket och förordnande för den vakanta tjänsten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virasta

Bilaga 2

Saate eroilmoitukseen 16.5.2016

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 167 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om en opinionsundersökning om Malms flygplats som bostadsområde (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 168 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Den av ledamoten Jessica Karhu väckta motionen om tillfällig användning av en parkremsa på skolrasterna (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 169 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Den av ledamoten Henrik Nyholm m.fl. väckta motionen om ändring av metrostationsnamnet Helsingfors universitet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 170 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Den av ledamoten Pertti Villo väckta motionen om politisk representation i styrelserna för Heka-bolagen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 171 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om möjligheterna att utnyttja tomma fastigheter som krisbostäder (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 172 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/16

Den av ledamoten Kaarin Taipale väckta motionen om kravet på tillstånd för solfångare och information om detta (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 173

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10