Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
12 / 15.06.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 174 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 175 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 176 Puheenjohtaja/3

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 177 Kaupunginjohtaja/4

Eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrärahojen siirtäminen käyttötarkoitusta muuttaen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Raide-Jokerin hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179 Sivistystoimi/6

Cygnaeus lågstadieskolan, Kronohagens lågstadieskolan ja Grundskolan Norsenin yhdistäminen yhtenäiseksi peruskouluksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 180 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Ressun lukion perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 181 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Vuokrausperusteet Kalasataman Sompasaaren asunto- ja muille tonteille (tontit 10630/1-5, 10631/5, 10632/1-5, 10633/5, 10634/1-5,10635/5, 10636/1-7, 10637/1-5, 10639/1 ja 10640/1) (pdf) (html)

Liite 1

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12200

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 182 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Länsisataman tonttien 20808/5, 20810/3, 20811/2 ja 3, korttelin 20812, korttelin 20262 osan sekä katualueiden ja satama-alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12173, Jätkäsaaren talletusvarasto Bunkkeri ja naapurikorttelit) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 183 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Munkkiniemen korttelin 30063 tontin 6, korttelin 30120 sekä puisto-, katu- ja liikennealueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12363, Rakuunantie 19, Luuvaniementie 2, 4 ja 6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 184 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Munkkiniemen korttelin 30127 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12383, Lapinmäentie 1, ns. Pohjola-talo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 185 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2016 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 186

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 174 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 175 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 176 Ordföranden/3

Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 177 Stadsdirektören/4

Överföring av anslag och ändring av anslagsdisponeringen i 2016 års budget (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 178 Byggnads- och miljöväsendet/5

Projektplan för Jokerbanan (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 179 Bildningsväsendet/6

Sammanslagning av Cygnaeus lågstadieskola, Kronohagens lågstadieskola och Grundskolan Norsen till en enhetlig grundskola (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 180 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Projektplan för renovering i Ressun lukios byggnad (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 181 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Arrendegrunder för bostadstomter och andra tomter på Sumparn i Fiskehamnen (tomterna 10630/1–5, 10631/5, 10632/1–5, 10633/5, 10634/1–5,10635/5, 10636/1–7, 10637/1–5, 10639/1 och 10640/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12200

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 182 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Detaljplaneändring för tomterna 20808/5, 20810/3, 20811/2 och 3 och kvarteret 20812, en del av kvarteret 20262 och gatuområden och hamnområden i Västra hamnen (nr 12173, Busholmens upplagsmagasin Bunkern och grannkvarteren) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 183 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Detaljplaneändring för tomten 30063/6, kvarteret 30120 och park-, gatu- och trafikområden i Munksnäs (nr 12363, Dragonvägen 19, Lognäsvägen 2, 4 och 6) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 184 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Detaljplaneändring för kvarteret 30127 och parkområde i Munksnäs (nr 12383, Labbackavägen 1, Pohjolahuset) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 185 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2016 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 186

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10