Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
13 / 22.06.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 187 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 188 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 189 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 190 Tarkastuslautakunta/4

Vuoden 2015 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely sekä vastuuvapaus vuodelta 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 191 Kaupunginjohtaja/5

Helsingin kaupungin vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 192 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston kahden varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 193 Kaupunginjohtaja/7

Ympäristölautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 194 Kaupunginjohtaja/8

Eläintarhan johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 195 Kaupunginjohtaja/9

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kahden varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 196 Kaupunginjohtaja/10

Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevien osien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 197 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Laajasalon Hopealaakson ja Haakoninlahti 1:n eräiden asuntotonttien ja LPA-tontin vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Kopio asemakaavasta nro 12010

Liite 2

Kopio asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro 11950

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 198 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Kaarelan tonttien 33054/1, 10 ja 11 sekä lähivirkistysalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12359, Maununnevan Nevapuiston luonnonsuojelualue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 199 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Vartiokylän korttelin 45486 sekä katu-, lähivirkistys- ja suojaviheralueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12368, Linnanherrankuja 10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 200

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 187 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 188 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 189 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/3

Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2016 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Bilaga 16

Bilaga 17

Bilaga 18

Bilaga 19

Bilaga 20

Bilaga 21

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 190 Revisionsnämnden/4

Behandling av utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2015 och ansvarsfrihet för året 2015 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Bilaga 16

Bilaga 17

Bilaga 18

Bilaga 19

Bilaga 20

Bilaga 21

Bilaga 22

Bilaga 23

Bilaga 24

Bilaga 25

Bilaga 26

Bilaga 27

Bilaga 28

Bilaga 29

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 191 Stadsdirektören/5

Helsingfors stads bokslut för år 2015 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 192 Stadsdirektören/6

Val av två ersättare i stadsstyrelsens IT-sektion (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 193 Stadsdirektören/7

Val av ersättare i miljönämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 194 Stadsdirektören/8

Val av ersättare i direktionen för djurgården (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 195 Stadsdirektören/9

Val av två ersättare i kultur- och biblioteksnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 196 Stadsdirektören/10

Reform av ledarskapssystemet och godkännande av förvaltningsstadga till de delar som gäller ledarskapssystemet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 197 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Arrendegrunder för bostadstomter och en bilplatstomt i Silverdal och Håkansviken 1 på Degerö (pdf) (html)

Bilaga 1

Kopio asemakaavasta nro 12010

Bilaga 2

Kopio asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro 11950

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 198 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Detaljplaneändring för tomterna 33054/1, 10 och 11 och områden för närrekreation i Kårböle (nr 12359, naturskyddsområdet Kärrparken i Magnuskärr) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 199 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för kvarteret 45486 och gatu-, närrekreations- och skyddsgrönområden i Botby (nr 12368, Borgherregränden 10) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 200

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10