Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
19 / 02.11.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 277 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 278 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 279 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kivikon ja Jakomäen urheilualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12369, Kivikon sisäampumaurheilukeskus ja agilityhalli) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 280 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Sosiaali- ja terveysviraston lasten foniatrian työryhmän siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Siirtyvä henkilöstö 1.1.2017

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 281 Kaupunginjohtaja/5

Asuntolautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 282 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2017 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 283 Sivistystoimi/8

Jätkäsaaren alueen peruskoulun perustaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 284 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Vuokrausperusteet yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan rakennuksen tontille (Laajasalo, tontti 49320/5) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 285 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Katajanokan Satamakatu 7 - 11 asemakaavan muuttaminen (nro 12341, tontit 147/7, 9 ja 11) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 286 Kaupunginjohtaja/7

Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 287

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 277 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 278 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 279 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/3

Detaljplaneändring för idrottsområde i Stensböle och Jakobacka (nr 12369, inomhuscentrum för skyttesport och agilityhall i Stensböle) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 280 Social- och hälsovårdsväsendet/4

Överföring av social- och hälsovårdsverkets team för foniatri för barn till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Siirtyvä henkilöstö 1.1.2017

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 281 Stadsdirektören/5

Val av ledamot i bostadsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 282 Stadsdirektören/6

Stadsfullmäktiges sammanträden år 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 283 Bildningsväsendet/8

Inrättande av en finsk grundskola på Busholmen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 284 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Arrendegrunder för en tomt för en byggnad för samhällsteknisk försörjning (Degerö, tomten 49320/5) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 285 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Detaljplaneändring för Hamngatan 7–11 på Skatudden (nr 12341, tomterna 147/7, 9 och 11) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 286 Stadsdirektören/7

Principbeslut om ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet om utkastet till regeringsproposition till landskapsreform och reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lagar som har samband med dem (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 287

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10