Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
20 / 16.11.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 288 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 289 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 290 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 291 Kaupunginjohtaja/4

Hallintosäännön hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 292 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Vuokraus- ja myyntiperusteiden vahvistaminen asuinkerrostalotonteille Roihuvuoressa (tontit 43233/6 ja 7) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 293 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Hotelli Marskin asemakaavan muuttaminen (nro 12355, Kamppi tontti 63/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 294 Sosiaali- ja terveystoimi/10

Valtuutettujen Thomas Wallgrenin ja Veronika Honkasalon aloite hätämajoituksen järjestämisessä noudatettavasta ohjeistuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 295 Kaupunginjohtaja/5

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017 - 2019 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 296 Kaupunginjohtaja/6

Vuoden 2017 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 297 Kaupunginjohtaja/7

Vuoden 2017 kiinteistöveroprosenttien määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 298

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 288 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 289 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 290 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 291 Stadsdirektören/4

Godkännande av förvaltningsstadga (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 292 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Arrende- och försäljningsgrunder för tomter för flervåningshus i Kasberget (tomterna 43233/6 och 7) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 293 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Detaljplaneändring för Hotell Marski (nr 12355, tomten 63/1 i Kampen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 294 Social- och hälsovårdsväsendet/10

Den av ledamöterna Thomas Wallgren och Veronika Honkasalo väckta motionen om anvisningar för nödinkvartering (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 295 Stadsdirektören/5

Helsingfors stads budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 - 2019 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 296 Stadsdirektören/6

Inkomstskattesats för år 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 297 Stadsdirektören/7

Fastighetsskatteprocentsatser för år 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 298

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10