Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
06 / 27.03.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 96 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 97 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 98 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 99 Kaupunginjohtaja/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 100 Kaupunginjohtaja/5

Osallistuminen Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoshankkeen lisärahoitusjärjestelyyn (pdf) (html)

Liite 1

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Vuosaaren ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Haagan korttelien 29101 ja 29102 sekä katu-, puisto-, liikenne- ja erityisalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11966; Haagan ammattikoulu) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Pitäjänmäen tontin 46053/10 asemakaavan muuttaminen (nro 12109; Karvaamokuja 1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 104 Sivistys- ja henkilöstötoimi/9

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 105

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kuusi aloitetta (pdf) (html)§ 96 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 97 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 98 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 99 Stadsdirektören/4

Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämndens första sektion (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 100 Stadsdirektören/5

Deltagande i tilläggsfinansieringsarrangemang för kärnkraftverksprojektet Olkiluoto 3 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 101 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/6

Projektplan för renovering av Vuosaaren ala-asteen koulus byggnad (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 102 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Detaljplaneändring för kvarteren nr 29101 och 29102 och gatu-, park-, trafik- och specialområden i Haga (nr 11966; Haga yrkesskola) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 103 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Detaljplaneändring för tomten 46053/10 i Sockenbacka (nr 12109; Garverigränden 1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 104 Bildnings- och personalväsendet/9

Val av nämndemän vid tingsrätten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 105

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sex motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22