Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
08 / 24.04.2013



Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.



Sisältö / Innehåll:


§ 119 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 120 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 121 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 122 Kaupunginjohtaja/4

Strategiaohjelma vuosiksi 2013-2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 123 Kaupunginjohtaja/5

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 124 Kaupunginjohtaja/6

Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksen edellyttämät muutokset vuoden 2013 talousarvioon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 125 Kaupunginjohtaja/7

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lainojen takaaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 126 Kaupunginjohtaja/8

Keskushallinnon organisaation uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 127 Kaupunginjohtaja/9

Keskushallinnon organisaatiomuutoksen aiheuttamat muutokset kaupunginvaltuuston työjärjestykseen sekä eräisiin johtosääntöihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 128 Kaupunginjohtaja/10

Äänestysaluejaon muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Herttoniemen tontin 43011/13 vuokrausperusteiden määrääminen (Herttoniemi, Hitsaajankatu 7) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Kampin tontin 72/2 asemakaavan muuttaminen (nro 12145; Albertinkatu 27 b) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Herttoniemen tontin 43011/30 asemakaavan muuttaminen (nro 12120; Hitsaajankatu 7) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Vartiokylän tontin 45052/1, tontin 451752 ja tonttien 45176/2-5 sekä katu-, puisto- ja raideliikennealueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12024; Itäkeskuksen hotelli ja elokuvakeskus) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Laajasalon tonttien 49178/35-50, kortteleiden 49180-49185, 49187 ja 49188 sekä virkistys-, urheilu-, suojelu- ja katualueiden asemakaavan hyväksyminen ja erityisalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11950; Hopealaakso) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Sivistys- ja henkilöstötoimi/16

Eron myöntäminen Janne Gallen-Kallela-Sirenille Helsingin kaupungin taidemuseon johtajan virasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 135 Kaupunginjohtaja/17

Lähetekeskustelu metropolialueen esiselvityksestä annettavasta lausunnosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 136

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kaksi aloitetta (pdf) (html)



§ 119 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 120 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 121 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 122 Stadsdirektören/4

Strategiprogram för åren 2013 - 2016 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 123 Stadsdirektören/5

Val av ledamot i direktionen för affärsverket Helsingfors Energi (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 124 Stadsdirektören/6

Ändringar i 2013 års budget föranledda av en omorganisering av social- och hälsovårdsväsendet (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 125 Stadsdirektören/7

Borgen för lån upptagna av Helsingfors stads bostäder Ab (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 126 Stadsdirektören/8

Omorganisering av centralförvaltningen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 127 Stadsdirektören/9

Ändringar i arbetsordningen för stadsfullmäktige och vissa instruktioner med anledning av att centralförvaltningen omorganiseras (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 128 Stadsdirektören/10

Ändring av indelningen i röstningsområden (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 129 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Arrendegrunder för tomten 43011/13 i Hertonäs (Hertonäs, Svetsargatan 7) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 130 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Detaljplaneändring för tomten 72/2 i Kampen (nr 12145; Albertsgatan 27b). (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 131 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för tomten 43011/30 i Hertonäs (nr 12120; Svetsargatan 7) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 132 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Detaljplaneändring för tomten 45052/1, tomten 45175/2 och tomterna 45176/2-5 samt gatu-, park- och spårtrafikområden i Botby (nr 12024; Östra centrums hotell och biografcenter) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 133 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Detaljplan för tomterna 49178/35 - 50, kvarteren 49180 - 49185, 49187 och 49188 och rekreations-, idrotts-, skydds- och gatuområden och detaljplaneändring för ett specialområde i Degerö (nr 11950; Silverdalen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 134 Bildnings- och personalväsendet/16

Ansökan från Janne Gallen-Kallela-Sirén om avsked från tjänsten som chef för Helsingfors stads konstmuseum (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 135 Stadsdirektören/17

Remissdebatt om utlåtandet om metropolområdets förhandsutredning (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 136

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande två motioner (pdf) (html)





Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.



16.06.2022 15:22