Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
17 / 06.11.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 375 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 376 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 377 Kaupunginjohtaja/3

Palmia-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 378 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Länsisataman tontin 20007/15 vuokrausperusteet (Jätkäsaari) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 379 Sivistys- ja henkilöstötoimi/5

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 380 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014–2016 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 381

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kahdeksan aloitetta (pdf) (html)§ 375 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 376 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 377 Stadsdirektören/3

Val av ledamot i direktionen för affärsverket Palmia (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 378 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/4

Arrendegrunder för tomten 20007/15 i Västra hamnen (Busholmen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 379 Bildnings- och personalväsendet/5

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 380 Stadsdirektören/6

Budget för år 2014 och ekonomiplan för åren 2014 - 2016 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 381

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande åtta motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22