Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
20 / 11.12.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 433 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 434 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 435 Kaupunginjohtaja/3

Rakennuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Nina Sillantaan eronpyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 436 Kaupunginjohtaja/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen toisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Sanna Aivion eronpyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 437 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginmuseon johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Sanna Aivion eronpyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 438 Kaupunginjohtaja/6

Nuorisolautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Maria Ohisalon eronpyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 439 Kaupunginjohtaja/7

Taidemuseon johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Nina Sillantaan eronpyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 440 Kaupunginjohtaja/8

Selvitys vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 441 Kaupunginjohtaja/9

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden hyväksyminen ja johtosääntömuutokset (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 442 Kaupunginjohtaja/10

Eräiden vuoden 2013 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 443 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Lauttasaaren tontin 31112/5 asemakaavan muuttaminen (nro 12113, Perttulantie 6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 444 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12155) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 445 Sosiaali- ja terveystoimi/13

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 2 §:n osalta (pdf) (html)

Liite 1

Perussopimuksen muuttaminen

Liite 2

Liite 3

liite 1 Ote yhtymäkokouksen pöytäkirjasta

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 446 Sivistys- ja henkilöstötoimi/14

Eron myöntäminen ruotsinkielisen työväenopiston rehtorille (pdf) (html)

Liite 1

Gunborg Gayerin eroilmoitus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 447

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kaksi aloitetta (pdf) (html)§ 433 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 434 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 435 Stadsdirektören/3

Val av ersättare i byggnadsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Nina Sillantaan eronpyyntö

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 436 Stadsdirektören/4

Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämnden och i dess andra sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Sanna Aivion eronpyyntö

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 437 Stadsdirektören/5

Val av ledamot i direktionen för stadsmuseet (pdf) (html)

Bilaga 1

Sanna Aivion eronpyyntö

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 438 Stadsdirektören/6

Val av ledamot i ungdomsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Maria Ohisalon eronpyyntö

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 439 Stadsdirektören/7

Val av ledamot i direktionen för konstmuseet (pdf) (html)

Bilaga 1

Nina Sillantaan eronpyyntö

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 440 Stadsdirektören/8

Utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2012 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 441 Stadsdirektören/9

Grunder för intern kontroll och riskhantering och därtill anknutna instruktionsändringar (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 442 Stadsdirektören/10

Överskridning av anslag i 2013 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 443 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Detaljplaneändring för tomten 31112/5 på Drumsö (nr 12113, Bertasvägen 6) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 444 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Delgeneralplan för västra stranden av Havsrastböle (nr 12155) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 445 Social- och hälsovårdsväsendet/13

Ändring av 2 § i grundavtalet för Nyländska samkommunen för missbrukarvård (pdf) (html)

Bilaga 1

Perussopimuksen muuttaminen

Bilaga 2

Bilaga 3

liite 1 Ote yhtymäkokouksen pöytäkirjasta

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 446 Bildnings- och personalväsendet/14

Avskedsansökan från rektorn för svenska arbetarinstitutet (pdf) (html)

Bilaga 1

Gunborg Gayerin eroilmoitus

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 447

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande två motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22