Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
15 / 09.10.2013Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 353 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 354 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 355 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 356 Kaupunginjohtaja/4

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 357 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen sekä kaupunginhallituksen johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston asettaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 358 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2014 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 359 Rakennus- ja ympäristötoimi/7

Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 360 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Sörnäisten tonttien 10587/1-3 ja 10 asemakaavan muuttaminen (nro 12189, Sörnäistenniemi) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 361 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Lauttasaaren tontin 31038/12, katualueen ja maanalaisten tilojen asemakaavan muuttaminen (nro 12079, Lauttasaaren ostoskeskus) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 362 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Laajasalon korttelien 49287- 49302 ja puisto-, vesi- ja katualueiden sekä venesataman asemakaavan hyväksyminen (nro 12130, Kruunuvuorenranta, Haakoninlahti 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 363 Sivistys- ja henkilöstötoimi/11

Taidemuseon johtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Yhteenveto hakijoista_taidemuseon johtaja

Liite 3

Taidemuseo Haastateltujen hakemukset.pdf

Liite 4

Kyander_näyttelyt98-07.pdf

Liite 5

Kyanderin_liite_hakemukseen_Appendix....pdf

Liite 6

Tanninen-Mattila_liite_ hakemukseen.pdf

Liite 7

Valitun hakemus 9.10.2013

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 364 Sivistys- ja henkilöstötoimi/12

Opetustoimen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 365 Sivistys- ja henkilöstötoimi/13

Läntisen alueen ruotsinkielisten koulujen hallinnollinen yhdistäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 366

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 12 aloitetta (pdf) (html)§ 353 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 354 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 355 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 356 Stadsdirektören/4

Val av ersättare i kultur- och biblioteksnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 357 Stadsdirektören/5

Ändring av instruktionen för stadsstyrelsen och inrättande av en ledarskapssektion och en IT-sektion inom stadsstyrelsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 358 Stadsdirektören/6

Stadsfullmäktiges sammanträden år 2014 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 359 Byggnads- och miljöväsendet/7

Ändring av instruktionen för Helsingfors stads räddningsväsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 360 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Detaljplaneändring för tomterna 10587/1-3 och 10 i Sörnäs (nr 12189, Sörnäsudden) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 361 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Detaljplaneändring för tomten 31038/12, gatuområde och underjordiska utrymmen på Drumsö (nr 12079, Drumsö köpcentrum) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 362 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Detaljplan för kvarteren 49287 - 49302 och park-, vatten- och gatuområden samt småbåtshamn på Degerö (nr 12130, Kronbergsstranden, Håkansvik 2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 363 Bildnings- och personalväsendet/11

Tillsättande av tjänsten som konstmuseichef (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Yhteenveto hakijoista_taidemuseon johtaja

Bilaga 3

Taidemuseo Haastateltujen hakemukset.pdf

Bilaga 4

Kyander_näyttelyt98-07.pdf

Bilaga 5

Kyanderin_liite_hakemukseen_Appendix....pdf

Bilaga 6

Tanninen-Mattila_liite_ hakemukseen.pdf

Bilaga 7

Valitun hakemus 9.10.2013

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 364 Bildnings- och personalväsendet/12

Ändring av instruktionen för utbildningsväsendet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 365 Bildnings- och personalväsendet/13

Administrativ sammanslagning av de svenska skolorna i västra distriktet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 366

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 12 motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22