Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
01 / 15.01.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 1 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 2 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 3 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2014 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2014 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 5 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Kaupunginjohtaja/6

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Marjut Lumijärven eronpyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Kaupunginjohtaja/7

Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Maaria Haikaraisen eronpyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Kaupunginjohtaja/8

Liikuntalautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Marika Lahden eronpyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Kaupunginjohtaja/9

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Viran hakijaluettelo

Liite 2

Yhteenveto hakijoista

Liite 3

Liite 4

Valitun hakemus 15.1.2014

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Kaarelan Kuninkaantammen keskustan asemakaavan hyväksyminen ja asemakaavan muuttaminen (nro 12150) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Tapaninkylän tontin 39330/6, tontin 39331/11 sekä puisto- ja katualueiden ja Suutarilan urheilu- ja virkistyspalvelujen ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12191, Maatullinpuiston eteläosa) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12

Kokouksen kuluessa jätettiin seuraavat kuusi aloitetta (pdf) (html)§ 1 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 2 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 3 Stadsdirektören/3

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige för år 2014 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 4 Stadsdirektören/4

Stadsfullmäktiges sammanträden år 2014 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 5 Stadsdirektören/5

Ändring av instruktionen för stadsstyrelsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 6 Stadsdirektören/7

Val av ersättare i direktionen för affärsverket Helsingfors Energi (pdf) (html)

Bilaga 1

Marjut Lumijärven eronpyyntö

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 7 Stadsdirektören/8

Val av ledamot i direktionen för Helsingfors Hamn (pdf) (html)

Bilaga 1

Maaria Haikaraisen eronpyyntö

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 8 Stadsdirektören/9

Val av ersättare i idrottsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Marika Lahden eronpyyntö

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 9 Stadsdirektören/10

Tillsättande av tjänsten som verkställande direktör för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten (pdf) (html)

Bilaga 1

Viran hakijaluettelo

Bilaga 2

Yhteenveto hakijoista

Bilaga 3

Bilaga 4

Valitun hakemus 15.1.2014

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 10 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Detaljplan och detaljplaneändring för Kungsekens centrum i Kårböle (nr 12150) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 11 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Detaljplaneändring för tomten 39330/6, tomten 39331/11 och park- och gatuområden i Staffansby och för områden för idrotts- och rekreationsanläggningar m.m. i Skomakarböle (nr 12191, södra delen av Landtullsparken) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 12

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sex motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22