Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
02 / 29.01.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 13 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 14 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 15 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 16 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Minerva Krohnin eronpyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Kaupunginjohtaja/5

Yleisten töiden lautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Sampsa Lehtorinnan eronpyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Kaupunginjohtaja/6

Ympäristölautakunnan kahden varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Joona Iso-Lotilan eronpyyntö

Liite 2

Raisa Nevanlinnan eronpyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Kaupunginjohtaja/7

Eräiden vuoden 2013 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja siirtäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Kaupunginjohtaja/8

Vuonna 2013 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2014 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Oulunkylän asuntotontin vuokrausperusteet (Patola, tontti 28312/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Mellunkylän omakotitontin vuokrausperusteet (Tankomäenrinne, tontti 47373/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12199) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Oulunkylän ja Haagan puisto- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä Oulunkylän, Haagan ja Pakilan puisto- ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12185, Keskuspuiston keskiosa) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Oulunkylän, Maunulan tonttien 28319/2 ja 28320/7 asemakaavan muuttaminen (nro 12198) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Munkkiniemen korttelin 30093 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12205, Munkkiniemen puistotie 25) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 27 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Vuosaaren tontin 54176/2, tontin 54177/5 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12188, Vuosaarentie 3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Sosiaali- ja terveystoimi/16

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Alanko-Kahiluoto Outi, eropyyntö HUSn valtuuston jäsenyydestä

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 29 Sivistystoimi/17

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Ville Hulkkosen eronpyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 30

Kokouksen kuluessa jätettiin seuraavat neljä aloitetta (pdf) (html)§ 13 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 14 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 15 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 16 Stadsdirektören/4

Val av ledamot i stadsstyrelsens IT-sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Minerva Krohnin eronpyyntö

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 17 Stadsdirektören/5

Val av ersättare i nämnden för allmänna arbeten (pdf) (html)

Bilaga 1

Sampsa Lehtorinnan eronpyyntö

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 18 Stadsdirektören/6

Val av två ersättare i miljönämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Joona Iso-Lotilan eronpyyntö

Bilaga 2

Raisa Nevanlinnan eronpyyntö

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 19 Stadsdirektören/7

Överskridning och överföring av anslag i 2013 års budget (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 20 Stadsdirektören/8

Överskridningar i 2014 års budget som motsvarar oförbrukade anslag från år 2013 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 21 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Arrendegrunder för en bostadstomt i Åggelby (Dammen, tomten 28312/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 22 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Arrendegrunder för en egnahemstomt i Mellungsbacka (Stångbacksbrinken, tomten 47373/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 23 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Delgeneralplan för östra delen av Norra Haga (nr 12199) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 24 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Detaljplan för parkområden m.m. i Åggelby och Haga och detaljplaneändring för parkområden m.m. i Åggelby, Haga och Baggböle (nr 12185, mellersta delen av Centralparken) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 25 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för tomterna 28319/2 och 28320/7 i Månsas (Åggelby) (nr 12198) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 26 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Detaljplaneändring för kvarteret 30093 och park- och gatuområden i Munksnäs (nr 12205, Munksnäs allén 25) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 27 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Detaljplaneändring för tomterna 54176/2 och 54177/5 och park- och gatuområden i Nordsjö (nr 12188, Nordsjövägen 3) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 28 Social- och hälsovårdsväsendet/16

Val av ledamot och ersättare i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (pdf) (html)

Bilaga 1

Alanko-Kahiluoto Outi, eropyyntö HUSn valtuuston jäsenyydestä

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 29 Bildningsväsendet/17

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Ville Hulkkosen eronpyyntö

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 30

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande fyra motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22