Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
05 / 12.03.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 79 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 80 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 81 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 82 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 83 Kaupunginjohtaja/5

Rakennuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Timo Tossavaisen eronpyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 84 Kaupunginjohtaja/6

Kiinteistölautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Tapio Klemetin eronpyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Kaupunginjohtaja/7

Vuoden 2013 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86 Kaupunginjohtaja/8

Eräiden vuoden 2013 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen sekä erään toimintakatteen alittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 87 Kaupunginjohtaja/9

Vuoden 2013 talousarviossa tytäryhteisöille asetetuista sitovista tavoitteista toteutumatta jäänyt tavoite (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 88 Rakennus- ja ympäristötoimi/10

Länsimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten enimmäisrajan korottaminen Helsingin osalta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 89 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Munkkiniemen korttelin 30098 ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12226, Saga-senioritalo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 90 Sivistystoimi/12

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Mikko Suomalaisen eronpyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 91 Kaupunginjohtaja/13

Stj /Valtuutettu Helena Kantolan aloite informoinnista ja suostumuksesta HPV-rokottamisen yhteydessä (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu, valtuutettu Helena Kantolan aloite

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 92 Kaupunginjohtaja/14

Sj / Valtuutettu Otso Kivekkään aloite polkupyöräilykieltojen kumoamisesta ja liikenneturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 93 Kaupunginjohtaja/15

Sj / Valtuutettu Nasima Razmyarin aloite Sipoonkorven retkeilymahdollisuuksien ja tiedotuksen parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 94 Kaupunginjohtaja/16

Sj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite työelämän tutustumisjaksojen saamisesta lukioihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 95 Kaupunginjohtaja/17

Sj / Valtuutettu Pentti Arajärven aloite Laakson ratsastusstadionin katsomon käyttämisestä ulkoilmaelokuvanäyttämönä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 96

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 29 aloitetta (pdf) (html)§ 79 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 80 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 81 Stadsdirektören/3

Val av ersättare i stadsstyrelsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 82 Stadsdirektören/4

Val av ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 83 Stadsdirektören/5

Val av ledamot i byggnadsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Timo Tossavaisen eronpyyntö

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 84 Stadsdirektören/6

Val av ledamot i fastighetsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Tapio Klemetin eronpyyntö

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 85 Stadsdirektören/7

Ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2013 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 86 Stadsdirektören/8

Överskridning av anslag och underskridning av ett verksamhetsbidrag i 2013 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 87 Stadsdirektören/9

Ett ouppnått mål bland de i 2013 års budget uppsatta bindande målen för dottersammanslutningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 88 Byggnads- och miljöväsendet/10

Höjd maximigräns för Helsingfors stads andel av byggkostnaderna i projektplanen för västmetron (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 89 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Detaljplaneändring för kvarteret 30098 och parkområden i Munksnäs (nr 12226, seniorhuset Saga-senioritalo) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 90 Bildningsväsendet/12

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Mikko Suomalaisen eronpyyntö

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 91 Stadsdirektören/13

Stj / Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om information och föräldrasamtycke i anslutning till HPV-vaccination (pdf) (html)

Bilaga 1

Allekirjoitettu, valtuutettu Helena Kantolan aloite

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 92 Stadsdirektören/14

Sj / Den av ledamoten Otso Kivekäs väckta motionen om upphävande av förbud mot cykelåkning och förbättring av trafiksäkerheten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 93 Stadsdirektören/15

Sj / Den av ledamoten Nasima Razmyar väckta motionen om bättre friluftsmöjligheter i Sibbo storskog och effektivare informering om dessa (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 94 Stadsdirektören/16

Sj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om perioder med praktisk arbetslivsorientering (prao) i gymnasier (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 95 Stadsdirektören/17

Sj / Den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen om användning av åskådarläktaren på Dals ridstadion som utomhusbiograf (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 96

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 29 motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22