Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
06 / 09.04.2014Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 97 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 98 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 99 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 100 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Henrik Jaakkolan eronpyyntö

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Kaupunginjohtaja/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 12.3.2014, 82 § päätöksen muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 104 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Telakkarannan alueen kiinteistökaupan esisopimus (Länsisatama, tontit 5130/1, 5131/1 ja 5132/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 105 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Munkkiniemen ruotsinkielisen yläasteen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 106 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Vuokrausperusteet Arcada-säätiön ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n toimintaan liittyville tonteille (Hermanni, tontit 21677/5 ja 6) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 107 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Punavuoren erään vesialueen asemakaavan hyväksyminen ja Punavuoren, Eiran sekä Länsisataman katu- ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12100, Telakkaranta) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 108 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Sörnäisten eräiden maanalaisten alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12222, Kalasataman maanalainen pysäköintilaitos) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 109 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Länsisataman korttelin 20817 asemakaavan muuttaminen (nro 12204, Kvarteret Victoria) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 110 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Hermannin tontin 21677/1, tonttien 21677/2 - 4 osien ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12223, Hermannin rantatie 31-35) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 111 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Oulunkylän tontin 28148/7 asemakaavan muuttaminen (nro 12225, Mäkitorpantie 30) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 112

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kahdeksan aloitteet (pdf) (html)§ 97 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)


§ 98 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 99 Stadsdirektören/3

Val av ersättare i stadsstyrelsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 100 Stadsdirektören/4

Val av ledamot i stadsstyrelsens IT-sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 101 Stadsdirektören/5

Val av ersättare i stadsplaneringsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Henrik Jaakkolan eronpyyntö

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 102 Stadsdirektören/6

Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämndens första sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 103 Stadsdirektören/7

Ändring av stadsfullmäktiges beslut 12.3.2014, 82 § (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 104 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Föravtal om en fastighetsaffär i Docksstranden (Västra hamnen, tomterna 5130/1, 5131/1 och 5132/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 105 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Projektplan för renovering i Munksnäs högstadieskolas byggnad (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 106 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Arrendegrunder för tomter som hänför sig till Stiftelsen Arcadas och Diakoniyrkeshögskola Ab:s verksamhet (Hermanstad, tomterna 21677/5 och 6) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 107 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Detaljplan för vattenområde i Rödbergen och detaljplaneändring för gatuområde m.m. i Rödbergen, Eira och Västra hamnen (nr 12100, Docksstranden) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 108 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Detaljplaneändring för underjordiska områden i Sörnäs (nr 12222, underjordisk parkeringsanläggning i Fiskehamnen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 109 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för kvarteret 20817 i Västra Hamnen (nr 12204, Kvarteret Victoria) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 110 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Detaljplaneändring för tomten 21677/1, delar av tomterna 21677/2–4 och gatuområde i Hermanstad (nr 12223, Hermanstads strandväg 31–35) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 111 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Detaljplaneändring för tomten 28148/7 i Åggelby (nr 12225, Kullatorpsvägen 30) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 112

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande åtta motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22